Trefelling

Vi ønsker å bevare naturmangfoldet i kommunen vår. Trær er hjem for mange arter, og bidrar blant annet til bedre luft og håndtering av overvann.

Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn

Ønsker du å felle trær, beskjære eller rydde kratt på kommunens eiendom, må du sende oss en søknad. Vi vil undersøke om treet/trærne er omfattet av vernebestemmelser eller andre begrensninger.

Bamble kommune gir kun tillatelse til hugging av ved til eget bruk og ikke for videresalg. Vi vil vurdere om du kan få tillatelse. Du som søker må selv utføre og bekoste fellingen.

Før tillatelsen gis, vurderer vi følgende kriterier:

 • Treets art, alder og tilstand
 • Hensyn til biologisk mangfold
 • Treets estetiske verdi, og betydningen det har i landskapet
 • Ulemper og verdier treet måtte ha for søker og andre, for eksempel at treet har en uheldig plassering eller at treet gir skjerming.
 • Om treet representerer en fare for omgivelsene

Vi vil også be deg om å innhente en bekreftelse fra berørte naboer. Bamble kommune opplyser i tillatelsen hvilke naboer vi trenger bekreftelse fra. Tilsendt nabovarslingsskjema og sikkerhetsskjema skal returneres kommunen.

Står trærne på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, ønsker vi også en uttalelse fra en eventuell velforening. Dersom det er uenighet mellom naboer rundt tiltaket vil kommunen som grunneier ta en endelig avgjørelse.

Det er kommunen som grunneier som behandler søknader og gir tillatelse eller avslag. Avgjørelsen som blir tatt er endelig, og kan ikke påklages etter forvaltningsloven.

Søknader om felling av trær på kommunal grunn behandles fortløpende. Normalt er behandlingstiden på inntil 2 måneder. På grunn av høysesong, bemanning og prioriteringer kan saksbehandlingstiden i perioder bli lengre enn normalt.

Det gjøres oppmerksom på at denne informasjonen gjelder trær på kommunal grunn.

Send inn elektronisk søknadsskjema


Felling av trær på privat grunn

Dersom du ønsker å felle trær på din egen eiendom er det flere faktorer som må vurderes. Det avhenger av hvor stort treet er, hva slags tre det er, og hvor treet befinner seg. Svarer du ja på noen av spørsmålene nedenfor, må du sende en søknad om trefelling til kommunen.

 

 •  Er treet vernet gjennom en reguleringsplan?

  Noen områder har også reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. På kommunens kartside kan du se kommunekart med eiendomsgrenser, kart som viser kommuneplanen i Bamble, og kart med reguleringsplaner. 

 

 • Er treet fredet eller truet?

  Det finnes flere truede tresorter som for eksempel eik, alm og ask. Derfor er det viktig å vite hva slags tre du ønsker å felle. Se oversikten over treslag i Norge.

  Dersom du er bekymret for at treet er farlig og ønsker å felle det, må dette ha en begrunnelse. Ta kontakt med en trepleier. 

 

Slik søker du om tillatelse til å felle trær på egen eiendom

 1. Du må først varsle naboer. Kvittering for nabovarselet med status fra naboer tas med i søknaden. Merknader og kommentarer fra nabo kan legges som vedlegg.

 2. Hva skal søknaden inneholde?
 • Begrunnelse på hvorfor du vil felle treet
 • Beskrivelse av tresort, størrelse og tilstand
 • Plassering av treet på kart, med gårds- og bruksnummer og eventuell adresse.
 • Kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser
 • Eventuell dokumentasjon fra en trepleier/arborist ved sikkerhetsrisiko

Søknad sendes til postmottak@bamble.kommune.no

Ved felling av trær på privat grunn er det eiers ansvar å undersøke evt. Vernebestemmelser/reguleringsbestemmelser. På vernede områder er det Statsforvalterens Miljøvernavdeling som bestemmer.

Nyttige lenker: Naboloven, Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven

Sist oppdatert: 22. april 2024