Vei / vann og avløp / graving

Vann, avløp og renovasjon, Vei og park (VAR)

Virksomheten har ansvaret for planlegging, bygging og drift av vannforsyning, avløpsanlegg, renovasjon, veier/parker og skjærgårdspark.

Kontaktperson
Virksomhetsleder : Andre Lindkjen Olsen - tlf: 35 96 51 24 / 913 65 008 - Epost

Oversikt over driftsansvarlige

Avdeling:  Driftsavsvarlig: Telefon
Vann og avløp Jens Nygård  913 65 001
Park / gjenvinning Unni lyngmyr  913 65 017
Vei og anlegg Bjørn Salvesen  970 58 600
Skjærgårdstjenesten      Jan-Olaf Kristoffersen       913 65 018


VAKTTELEFON: 913 65 000

Vei

Avdelingen har ansvar for vedlikehold av veier og torg, samt anleggsdrift i egne veier. Arbeidet omfatter bl.a. snømåking, strøing, asfaltering og feiing, samt reparasjon/utskifting av vann- og avløpsanlegg.

Kontaktperson: Bjørn Salvesen - tlf: 35 96 58 04 - Epost

Vann og avløp

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, ledningsanlegg og bassenger for drikkevann, samt drift og vedlikehold av renseanlegg, ledningsanlegg og pumpestasjoner for avløpsvann.

Kontaktperson: Jens Nygård - tlf: 35 96 58 22 - Epost

Mer om tjenestene:    

Vann og avløp

Vannforsyning/Drikkevann

Hovedplan for vann og avløp 2014 - 2024

Vei og park

Avdelingen har ansvar for vedlikehold/fornyelse av parker, torg og friområder, samt skjærgårdspark. Har også ansvar for drift av gjenvinngsstasjon på Eik, samt renovasjon og renhold skjærgårdsparken. Sørger for vedlikehold av grøntanlegg og renovasjon torg og friområder.

Kontaktperson: Unni Lyngmyr - tlf: 35 96 58 02 - Epost

Graving på kommunal veg

Når skal det varsles?

Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravemelding/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre - helt eller delvis - f.eks vei, fortausareal eller offentlige plasser.

Da skal det varsles om:
  • bruk av stillas til husarbeid
  • graving for å skifte ut vann- og kloakkledninger
  • nybygg
  • tilbygg med videre

Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan influere på trafikken på offentlige veier og plasser.Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumenterte nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides.

Retningslinjer for graving i kommunal grunn

Grave- og arbeidstillatelse  

Søknadsskjema

Graving - egenkontroll     

Skjema

 

Sist oppdatert: 13. juni 2016