Viltforvaltning

Kontaktperson

Ruben Selmer
Tlf: 35 96 51 04
postmottak@bamble.kommune.no

Kommunal målsetting - hjortevilt

Kommunen har ansvar for å utarbeide kommunale målsettinger for hjorteviltet 

Målsetting - Hjortevilt

Bestandplaner

Bestandplan Rørholt 2017-2019      Bestandplan Bamble Midt-Øst

Godkjenning av vald

Kommunen skal godkjenne nye vald og endring av vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Søknadsfrist er 1. mai.

Godkjenning/endring av vald - søknad

Minsteareal for hjortevilt

Avsetting av minsteareal er forvaltningens viktigste tiltak for bestandsregulering jf. hjorteviltforskriften. Minstearealet er den arealstørrelsen som normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse som jaktrettighetshaverne har krav på. Minsteareal kan deles opp i ulike soner og for den samme art innfor kommunens grenser. Bamble har ved lokal forskrift om adgang til storviltjakt § 2. fastsatt minsteareal for elg, hjort og rådyr.

Vedtatt nye krav til minsteareal fra 2023:

Elg: 4000 daa
Hjort: 1250 daa
Rådyr: 100/300 daa

Minstearealet på rådyr er differensiert og inndelt i følgende soner:
Sone 1: 100 daa
Sone 2: 300 daa

Grense mellom sone 1 og 2 går fra Rognstranda, følger foten av Rognsflauene til grense mot gbnr. 36/1, videre langs grense mot gbnr. 35/1 og 34/1 opp til Tangvallveien. Følger herfra Tangvallveien ned til stokkevannet til kryss ved Rugtvedt, følger så Herreveien og Omborsnesveien ut i Frierfjorden. Sone 2 gjelder resten av kommunen.

Forvaltning av elg og hjort

Bamble kommune er nå inndelt i to bestandsplanområder som får tildelt kvote på elg og hjort etter godkjent bestandsplan. Vald som ikke er i bestandplansamarbeid får direkte tildeling hvert år. Tildelte kvoter og fellingsresultat blir ført i Hjorteviltregisteret

Fellingsavgift

Valdene i Bamble betaler fellingsavgift for skutte elg og hjort etter maksimumssatsene fastsatt av Miljødirektoratet. 

Fellingsavgift elg, voksen: 620 kroner.
Fellingsavgift elg, kalv: 370 kroner.
Fellingsavgift hjort, voksen: 480 kroner
Fellingsavgift hjort, kalv: 290 kroner 

Skutte rådyr skal kun rapporteres i Hjorteviltregisteret

Fra og med 2023 skal jegere rapportere alle felte rådyr og villsvin i Hjorteviltregisteret, og ikke via jakt- og fangstrapporten til Statistisk sentralbyrå.

For mange er det helt nytt å skulle bruke Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt-appen. Vi har derfor laget noen brukerveiledninger som kan være til hjelp i arbeidet jegerne og valdansvarlig skal gjøre.  

Veileder: Registrering for jeger på hjorteviltregisteret.no - gjelder alle arter
Veileder: Registrere skutt rådyr i appen Sett og skutt
Veileder til valdansvarlig: Godkjenne rådyr og levere elektronisk fellingsrapport

Ettersøk/avliving av skadet storvilt

Kommunen har ansvar for ettersøk og avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakt. Slike ettersøk utføres av kommunalt vaktlag for ettersøk. Ved påkjørsler av storvilt varsles først politiet (tlf. 02800) som så igjen varsler vakthavende i kommunen.

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
Fallvilt føres i hjorteviltregisteret

Felling av hjortevilt og bever som gjør skade

Kommunen kan i visse tilfelle gi fellingstillatelse på hjortevilt og bever utenom ordinær jakttid for å avverge skade på avling, husdyr, skog, fisk, vann eller annen eiendom. (Naturmangfoldloven § 18)

Jakttider

Afrikansk svinepest - info fra Mattilsynet

Den alvorlige virussykdommen Afrikansk svinepest ble i september 2023 påvist hos villsvin i Sverige. Sykdommen er svært smittsom mellom svin (både villsvin og tamme svin), og fører til dårlig dyrevelferd og død hos dem som blir smittet. Sykdommen smitter ikke til mennesker eller andre dyr. Se informasjon fra Mattilsynet her - pdf

Sist oppdatert: 04. januar 2024