Kunnskapsgrunnlag

I Bamble skal vi fatte beslutninger for å nå våre mål basert på best tilgjengelig fakta og kunnskap. På denne siden har vi samlet noen av de stedene vi kan få slik kunnskap og som til sammen er en del av kommunens kunnskapsgrunnlag. Her finnes analyser, statistikk, fakta og undersøkelser som er utarbeidet spesielt for Bamble kommune og kunnskap som ligger tilgjengelig på regionalt og nasjonalt nivå.

Egenprodusert statistikk og analyse om Bamble kommune

Kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel Dette kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av Asplan Viak i samarbeid med Bamble kommune, og ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. Kunnskapsgrunnlaget gir et bredt bilde av utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv.
Strategidokument Bamble kommune har en todelt budsjettprosess som starter med kommunedirektørens strategidokumentet som har fokus på strategiske grep for å møte de mulighetene og utfordringene vår kommune står overfor. Strategidokumentet redegjør for utviklingstrekk, satsningsområder, og hvordan vi planlegger å møte fremtidige samfunnsendringer. Dokumentet er ment å være et godt strategisk grunnlag for den videre budsjettprosessen.
Folkehelseoversikt Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Folkehelseoversikten er ment å gi slik kunnsksap.
KOSTRA-analyse  
Årsmelding Årsmeldingen er administrasjonen sin rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater for året som gikk. Rapporten viser hva som er levert på de ulike tjenesteområdene det siste året, og inngår i kommunens overordnee planverk.

 

Offentlig tilgjengelig statistikk om Bamble kommune

Ungdata   Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.
Kommunefakta SSB   Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå.
Kommunebarometeret   Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.
KommuneNM   NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.
Folkehelseprofil   Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver enkelt kommune og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Profilene gir informasjon om befolkningens helsetilstand og viktige faktorer som påvirker denne.
Statistikkbanken Udir   På Utdanningsdirektoratets statistikksider finner du tall som tidligere ble publisert i Skoleporten, som Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Du får også tilgang til øvrige statistikker vi publiserer om barnehage, grunnskole, videregående og fag- og yrkesopplæring.
Analysebrett   I analysebrettene får du oversikt over tall som er sentrale for å vurdere kvaliteten i barnehage- og opplæringstilbudet
     

 

Fylke og stat

Statistikk for Vestfold og Telemark Her finnes statistikk om en rekke tema i Vestfold og Telemark, som verdiskaping og næringsutvikling, levekår, innvandrere og integrering, befolkning, folkehelse, klima, areal-, by- og tettstedsutvikling, samt mobilitet og infrastruktur.
Ditt og mitt Vestfold og Telemark Kunnskap om status, utvikling, utfordringer og fortrinn danner et viktig felles grunnlag i arbeidet med å utvikle regionen vår. Den nye og oppdaterte versjonen av "Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling" representerer et grunnleggende kunnskapsarbeid om – og for – regionen.
Perspektivmelding Perspektivmeldingen legges frem for Stortinget hvert 4. år. Meldingen handler om utfordringer i norsk økonomi de neste førti årene, og regjeringens strategier for å løse dem.