Skole og barnehage

Skole og barnehage

Åpner dører mot verden og framtida

Skole og barnehage gir tjenester til barn og unge i alderen 1-16 år. Vi har et felles ansvar for at alle barn og unge skal føle trygghet og tilhørighet for å mestre hverdagen sin og samtidig få nok utfordringer å strekke seg etter slik at alle kan utvikle og utnytte sitt fulle potensial.

I skole- og barnehageåret 2015-16 jobber derfor både barnehage og skole videre sammen om felles kompetanseutvikling, gjennom læringsprogrammene "Være sammen" (barnehage) og "Respekt" (skole).

 Skole- og barnehageadministrasjonen

NAVN TITTEL  TELEFON    E-POST
Trond Gausnes Kommunalsjef    35 96 50 30     trond.gausnes@bamble.kommune.no
Odd Runar Aslaksen    Rådgiver 35 96 52 20    odd-runar.aslaksen@bamble.kommune.no
Robert Lien Pettersen  Rådgiver    35 96 52 15    RobertLien.Pettersen@bamble.kommune.no
Anita Torvund 1. sekretær 35 96 52 00    anita.torvund@bamble.kommune.no
Lisbeth Prestholdt Rådgiver 35 96 52 17    lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no

FAU-ledere i Bamble 2017-2018

Skole

FAU-leder

Tlf.

E-post

Grasmyr ungdomsskole

 Benedicte Børge-Ask

900 82 974

 bemads@sthf.no

Herre skole

Marianne Roen

483 03 866

marianne.roen@telenor.com

Langesund barneskole

Vibeke Emilie Abrahamsen

928 31 268

vibeke-emilie.abrahamsen@bamble.kommune.no

Langesund ungdomsskole

 Ragnar Hellstrøm

974 11 161

 raghell@frisurf.no

Rugtvedt skole

Monica Berthelsen

909 15 646

mobe611@gmail.com

Rønholt skole

Jon-Halvor Thorsberg

415 15 057

Thorsberg@gmail.com

Stathelle barneskole

Tone Scheie Vrålstad

996 47 460

tsvr@online.no

Servicebrosjyre

       Servicebrosjyre - forside

Vedtekter / retningslinjer / forskrifter

Barnehage

Barnehager i Bamble

Municipal nurseries in Bamble

Skole

Kunnskapsløftet - foreldrebrosjyre

Foreldreutvalget for grunnskolen

Feriereglement

Informasjon om og innlogging i Visma Flyt

Temahefte

Elevenes skolemiljø

Nytt kapittel 9a i Opplæringsloven

Til elever og foresatte ved grunnskolene i Bamble

Nytt kapittel 9a i Opplæringsloven

Stortinget vedtok våren 2017 endringer i Opplæringsloven kapittel 9a, som omhandler elevenes skolemiljø. Hensikten med det nye regelverket i kapittel 9a er å styrke rettighetene for elever som blir mobbet, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlige skolemiljøer.

I Bamble kommune sin strategiplan for skole og barnehage har arbeidet med et godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i alle skolene i Bamble. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og alle skolene skal arbeide aktivt for dette.

Dette skal du gjøre dersom du opplever at du ikke har et godt og trygt skolemiljø:

 • Si straks fra til en voksen på skolen. Uansett hvem dette er, har vedkommende plikt til å varsle rektor. Du kan også varsle rektor selv. Du kan si fra både muntlig, skriftlig og på mail. Skolen har da plikt til å undersøke hva som har skjedd. Undersøkelsene skal ha som hensikt å få fram alle fakta om situasjonen og hvilke forhold som påvirker elevens opplevelse av skolemiljøet.

 •  Etter at skolen har undersøkt saken, skal skolen iverksette tiltak som er egnet for å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle. Skolen skal utarbeide en aktivitetsplan som sier hva som er problemet, hvilke tiltak skolen har planlagt, når disse skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for å gjennomføre, og når tiltakene skal evalueres. De involverte elevenes syn skal bli tatt hensyn til når denne aktivitetsplanen utarbeides, og de skal gjøres kjent med innholdet i planen. Skolen skal dokumentere hva som er gjort, og de involverte har rett til innsyn i denne dokumentasjonen.

 • Dersom skolen ikke tar henvendelsen på alvor, bruker for lang tid før det blir gjort noe med saken, eller dersom tiltakene skolen gjør ikke virker, kan du melde saken til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan da pålegge skolen å finne egnede tiltak for å løse saken, og Fylkesmannen kan også selv vedta hva skolen skal gjøre. Det er en forutsetning at rektor er varslet om saken, og at det har gått minst en uke etter at dette har skjedd.

 • Dersom Fylkesmannen sitt vedtak ikke virker, eller du er uenig i dette, kan du klage til Utdanningsdirektoratet. Skolekontoret i Bamble kan hjelpe deg med dette.

 

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider på www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/meld-mobbing/ finner du også veiledning i hvordan du skal gå fram dersom du ikke har et trydt og godt skolemiljø.

Arbeidet med å skape en skole hvor alle elever er inkludert og opplever trygghet og mestring avhenger av at alle skolens ansatte, elever og foreldre gjør en felles innsats for en mobbefri skole. Bry deg – og ta ansvar for at alle elever får et godt skolemiljø.

Elevenes psykososiale skolemiljø

             

Utviklingsarbeid 2016-17 

RespektsirkelRespekt for regning
Respektprogrammet, som blant annet inneholdt temaet klasseledelse, ble avsluttet som program 15. mars 2016 og blir nå videreført av den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Vi har valgt satsingsområdene; regning i alle fag og klasseledelse, og alle våre skoler vil delta.

I Bamble har vi valgt å kalle satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi videreføring av Respektprogrammet gjennom å bruke vår nye kunnskap inn i satsingen på regning i alle fag. Alle skolene har jobbet med forankring og planlegging våren 2016, og det er oppstart på alle skoler fra høsten 2016.

Hva innebærer denne satsingen for oss?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid. Bamble kommune deltar i pulje 4, og satsingen vår går over tre semestre. Det er høgskolen i Sørøst-Norge som leverer det faglige innholdet. 

Målet med satsingen er å gjøre skolene våre enda bedre som læringsarena gjennom god klasseledelse og heve elevenes kompetanse innenfor regning. Forhåpentligvis er dette et bidrag til å få elevene til å stå enda bedre rustet med tanke på å gjennomføre videregående opplæring når de kommer så langt.

Her kan du lese mer om vårt nye, spennende utviklingsarbeid.

    

Skolelederne i Bambleskolen jobber også kollektivt med ledelsesprinsipper som styrker deres faglige og pedagogiske lederskap. Det teoretiske bakteppet for lederutviklingen finner vi blant annet hos Viviane Robinson og elevsentrert ledelse samt hos Mary Wilson og verdiorientert ledelse.

Felles kompetanseløft i Bamblebarnehagen      Være sammen - logo 

Grunntemaene i Være sammen er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd.

Barnehagene vil få kompetanseheving i hele personalet i løpet av en ettårsperiode. Det er egne prosjektgrupper som driver arbeidet ved hver barnehage. Disse blir fulgt opp av eksterne veiledere som har gjennomført et eget veilederprogram som er utviklet ved senter for Atferdsforskning.

For mer informasjon se:  http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/vaere-sammen/  

Paletten

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jfr. Opplæringslova §2-8. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med begrensede norskkunnskaper. Opplæringstilbudet foregår i tett samarbeid med nærskolen og oppholdet har en maks grense på to år.

Informasjonsbrosjyre - norsk

       Brosjyreforside     

Information in English 

:     Broskjyreforside - engelsk         

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

NAFO

Tjenester 

Les mer om tjenestene under "Tjenester fra A-Å" øverst på siden
 • Barnehage - godkjenning
 • Barnehageplass
 • Brukermedvirkning i skolen
 • Dagmamma - godkjenning
 • Familiebarnehage - godkjenning
 • Grunnskoleopplæring - permisjon
 • Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
 • Hjemmeundervisning
 • Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
 • Karakterer - klageadgang
 • Leiskoleopphold
 • Logopedtjenesten
 • Ordensreglement i grunnskolen
 • Permisjon fra grunnskoleundervisning
 • Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
 • Råd og utvalg i skolen
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Skoleskyss
 • Skolestart
 • Skoletilhørighet
 • Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
 • Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen

Skolene i Bamble

Grasmyr ungdomsskole

Herre skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Paletten

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Stathelle barneskole

Barnehagene i Bamble

Falkåsen barnehage

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 07. februar 2018