Skole og barnehage

Skole og barnehage

Åpner dører mot verden og framtida

Skole og barnehage gir tjenester til barn og unge i alderen 1-16 år. Vi har et felles ansvar for at alle barn og unge skal føle trygghet og tilhørighet for å mestre hverdagen sin og samtidig få nok utfordringer å strekke seg etter slik at alle kan utvikle og utnytte sitt fulle potensial.

I skole- og barnehageåret 2015-16 jobber derfor både barnehage og skole videre sammen om felles kompetanseutvikling, gjennom læringsprogrammene "Være sammen" (barnehage) og "Respekt" (skole).

 Skole- og barnehageadministrasjonen

NAVN TITTEL  TELEFON    E-POST
Trond Gausnes Kommunalsjef    35 96 50 30     trond.gausnes@bamble.kommune.no
Odd Runar Aslaksen    Rådgiver 35 96 52 20    odd-runar.aslaksen@bamble.kommune.no
Robert Lien Pettersen  Rådgiver    35 96 52 15    RobertLien.Pettersen@bamble.kommune.no
Anita Torvund 1. sekretær 35 96 52 00    anita.torvund@bamble.kommune.no
Lisbeth Prestholdt Rådgiver 35 96 52 17    lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no

FAU-ledere i Bamble

Skole

FAU-leder

Tlf.

E-post

Grasmyr ungdomsskole

 Benedicte Børge-Ask

900 82 974

 bemads@sthf.no

Herre skole

Marianne Roen

483 03 866

marianne.roen@telenor.com

Langesund barneskole

Vibeke Emilie Abrahamsen

928 31 268

vibeke-emilie.abrahamsen@bamble.kommune.no

Langesund ungdomsskole

 Ragnar Hellstrøm

974 11 161

 raghell@frisurf.no

Rugtvedt skole

Bjørg Ditlefsen

932 30 707

Bjorg.Ditlefsen@grashoppa.no

Rønholt skole

Jon-Halvor Thorsberg

415 15 057

Thorsberg@gmail.com

Stathelle barneskole

Tone Scheie Vrålstad

996 47 460

tsvr@online.no

Servicebrosjyre

       Servicebrosjyre - forside

Vedtekter / retningslinjer / forskrifter

Barnehage

Barnehager i Bamble

Municipal nurseries in Bamble

Skole

Kunnskapsløftet - foreldrebrosjyre

Foreldreutvalget for grunnskolen

Feriereglement

Informasjon om og innlogging i Visma Flyt

Temahefte

Elevenes psykososiale skolemiljø

Elevenes psykososiale skolemiljø

             

Utviklingsarbeid 2016-17 

RespektsirkelRespekt for regning
Respektprogrammet, som blant annet inneholdt temaet klasseledelse, ble avsluttet som program 15. mars 2016 og blir nå videreført av den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Vi har valgt satsingsområdene; regning i alle fag og klasseledelse, og alle våre skoler vil delta.

I Bamble har vi valgt å kalle satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi videreføring av Respektprogrammet gjennom å bruke vår nye kunnskap inn i satsingen på regning i alle fag. Alle skolene har jobbet med forankring og planlegging våren 2016, og det er oppstart på alle skoler fra høsten 2016.

Hva innebærer denne satsingen for oss?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid. Bamble kommune deltar i pulje 4, og satsingen vår går over tre semestre. Det er høgskolen i Sørøst-Norge som leverer det faglige innholdet. 

Målet med satsingen er å gjøre skolene våre enda bedre som læringsarena gjennom god klasseledelse og heve elevenes kompetanse innenfor regning. Forhåpentligvis er dette et bidrag til å få elevene til å stå enda bedre rustet med tanke på å gjennomføre videregående opplæring når de kommer så langt.

Her kan du lese mer om vårt nye, spennende utviklingsarbeid.

    

Skolelederne i Bambleskolen jobber også kollektivt med ledelsesprinsipper som styrker deres faglige og pedagogiske lederskap. Det teoretiske bakteppet for lederutviklingen finner vi blant annet hos Viviane Robinson og elevsentrert ledelse samt hos Mary Wilson og verdiorientert ledelse.

Felles kompetanseløft i Bamblebarnehagen      Være sammen - logo 

Grunntemaene i Være sammen er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd.

Barnehagene vil få kompetanseheving i hele personalet i løpet av en ettårsperiode. Det er egne prosjektgrupper som driver arbeidet ved hver barnehage. Disse blir fulgt opp av eksterne veiledere som har gjennomført et eget veilederprogram som er utviklet ved senter for Atferdsforskning.

For mer informasjon se:  http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/vaere-sammen/  

Paletten

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jfr. Opplæringslova §2-8. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med begrensede norskkunnskaper. Opplæringstilbudet foregår i tett samarbeid med nærskolen og oppholdet har en maks grense på to år.

Informasjonsbrosjyre - norsk

       Brosjyreforside     

Information in English 

:     Broskjyreforside - engelsk         

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

NAFO

Studietur til New Zealand 2015

I årets studietur til New Zealand reiser kommunalsjefen med et følge på tre ledere i skole og barnehage. Ett av to hovedtema for årets studietur er å pilotere overgang barnehage- skole. Hvordan sørge for en tilnærmet «sømløs» overgang for barna? Stathelle skolekrets er valgt ut til dette pilotarbeidet. Det andre temaet for studieturen er pedagogisk lederskap, og slik er det en videreføring av innhold og tema for studieturene i 2013 og 2014.

Daglig blogg fra turen

Programmet

Se full nyhetssak om turen

 

 

Tjenester 

Les mer om tjenestene under "Tjenester fra A-Å" øverst på siden
 • Barnehage - godkjenning
 • Barnehageplass
 • Brukermedvirkning i skolen
 • Dagmamma - godkjenning
 • Familiebarnehage - godkjenning
 • Grunnskoleopplæring - permisjon
 • Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
 • Hjemmeundervisning
 • Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
 • Karakterer - klageadgang
 • Leiskoleopphold
 • Logopedtjenesten
 • Ordensreglement i grunnskolen
 • Permisjon fra grunnskoleundervisning
 • Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
 • Råd og utvalg i skolen
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Skoleskyss
 • Skolestart
 • Skoletilhørighet
 • Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
 • Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen

Skolene i Bamble

Grasmyr ungdomsskole

Herre skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Paletten

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Stathelle barneskole

Barnehagene i Bamble

Falkåsen barnehage

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 21. mars 2017