Skole og barnehage

Skole og barnehage

Åpner dører mot verden og framtida

Enhet for skole og barnehage har som målsettinger at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal
oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø, og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.

Skole- og barnehageadministrasjonen

NAVN TITTEL  TELEFON    E-POST
Trond Gausnes Kommunalsjef    35 96 50 30     trond.gausnes@bamble.kommune.no
Odd Runar Aslaksen    Rådgiver 35 96 52 20    odd-runar.aslaksen@bamble.kommune.no
Robert Lien Pettersen  Rådgiver    35 96 52 15    RobertLien.Pettersen@bamble.kommune.no
Anita Torvund 1. sekretær 35 96 52 00    anita.torvund@bamble.kommune.no
Lisbeth Prestholdt Rådgiver 35 96 52 17    lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no

FAU-ledere i Bamble 2017-2018

Skole

FAU-leder

Tlf.

E-post

Grasmyr ungdomsskole

Benedicte Børge-Ask

900 82 974

bemads@sthf.no

Herre skole

Marianne Roen

483 03 866

marianne.roen@telenor.com

Langesund barneskole

Vibeke Emilie Abrahamsen

928 31 268

vibeke-emilie.abrahamsen@bamble.kommune.no

Langesund ungdomsskole

Ragnar Hellstrøm

974 11 161

raghell@frisurf.no

Rugtvedt skole

Monica Berthelsen

909 15 646

mobe611@gmail.com

Rønholt skole

Jon-Halvor Thorsberg

415 15 057

Thorsberg@gmail.com

Stathelle barneskole

Tone Scheie Vrålstad

996 47 460

tsvr@online.no

Servicebrosjyre

       Servicebrosjyre 2018

        

Tilstandsrapport

      

Tilstandsrapporten for enhet skole og barnehage gir en gjennomgang av status, resultater, utfordringer og muligheter for 2017. Rapporten vil bli brukt internt til å identifisere utviklingsområder, og vurdere nye tiltak. For deg som er elev, forelder, politiker eller engasjert innbygger i Bamble er tilstandsrapporten en kilde til informasjon og kunnskap om tjenesteområdene våre. Klikk på bildet for å lese mer.

Vedtekter / retningslinjer / forskrifter

Barnehage

Barnehager i Bamble

Municipal nurseries in Bamble

Skole

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Kunnskapsløftet - foreldrebrosjyre

Foreldreutvalget for grunnskolen

Feriereglement

Informasjon om og innlogging i Visma Flyt

Temahefte

Elevenes skolemiljø

Nytt kapittel 9a i Opplæringsloven

Til elever og foresatte ved grunnskolene i Bamble

Nytt kapittel 9a i Opplæringsloven

Stortinget vedtok våren 2017 endringer i Opplæringsloven kapittel 9a, som omhandler elevenes skolemiljø. Hensikten med det nye regelverket i kapittel 9a er å styrke rettighetene for elever som blir mobbet, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlige skolemiljøer.

I Bamble kommune sin strategiplan for skole og barnehage har arbeidet med et godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i alle skolene i Bamble. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og alle skolene skal arbeide aktivt for dette.

Dette skal du gjøre dersom du opplever at du ikke har et godt og trygt skolemiljø:

 • Si straks fra til en voksen på skolen. Uansett hvem dette er, har vedkommende plikt til å varsle rektor. Du kan også varsle rektor selv. Du kan si fra både muntlig, skriftlig og på mail. Skolen har da plikt til å undersøke hva som har skjedd. Undersøkelsene skal ha som hensikt å få fram alle fakta om situasjonen og hvilke forhold som påvirker elevens opplevelse av skolemiljøet.

 •  Etter at skolen har undersøkt saken, skal skolen iverksette tiltak som er egnet for å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle. Skolen skal utarbeide en aktivitetsplan som sier hva som er problemet, hvilke tiltak skolen har planlagt, når disse skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for å gjennomføre, og når tiltakene skal evalueres. De involverte elevenes syn skal bli tatt hensyn til når denne aktivitetsplanen utarbeides, og de skal gjøres kjent med innholdet i planen. Skolen skal dokumentere hva som er gjort, og de involverte har rett til innsyn i denne dokumentasjonen.

 • Dersom skolen ikke tar henvendelsen på alvor, bruker for lang tid før det blir gjort noe med saken, eller dersom tiltakene skolen gjør ikke virker, kan du melde saken til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan da pålegge skolen å finne egnede tiltak for å løse saken, og Fylkesmannen kan også selv vedta hva skolen skal gjøre. Det er en forutsetning at rektor er varslet om saken, og at det har gått minst en uke etter at dette har skjedd.

 • Dersom Fylkesmannen sitt vedtak ikke virker, eller du er uenig i dette, kan du klage til Utdanningsdirektoratet. Skolekontoret i Bamble kan hjelpe deg med dette.

 

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider på www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/meld-mobbing/ finner du også veiledning i hvordan du skal gå fram dersom du ikke har et trydt og godt skolemiljø.

Arbeidet med å skape en skole hvor alle elever er inkludert og opplever trygghet og mestring avhenger av at alle skolens ansatte, elever og foreldre gjør en felles innsats for en mobbefri skole. Bry deg – og ta ansvar for at alle elever får et godt skolemiljø.

Elevenes psykososiale skolemiljø          

Utviklingsarbeid 2017-18 

Digitalt løft i skole og barnehage

Våren 2017 ble prosjektet IKT-løft skole barnehage vedtatt med oppstart høsten 2017. Det ble ansatt en prosjektleder som skulle stå for utredningsarbeidet på områdene:

 • Digitalisering av dokumentflyten i elevsamtalen og skole/hjem-samarbeidet
 • Behov for ny læringsplattform
 • IKT i framtidas ungdomsskole
 • Behov for å standardisere maskinparken (nettbrett, PCer eller begge deler), hvor stor tettheten skal være og felles programvareavtaler
 • Behovet for et eget IKT-løft i barnehage
 • Kartlegging av kompetansebehov
 • Videreutvikle skolens fagsystem

Hovedmål for prosjektet:
Likeverdig opplæring

Effektmål for prosjektet:
Elever: Økt læring ved bruk av digitale verktøy 
Ansatte: Effektivisere og kvalitetssikre administrative prosesser ved hjelp av IKT
Organisasjonen: Digitalisere prosesser der det er mulig 
Foreldre: Økt og forbedret skole/hjem-samarbeid ved hjelp av IKT 

Liv og røre i Bambleskolen

Liv og røre i Bambleskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Bamble kommune,Telemark fylkeskommune og Univerisitetet i Sørøst-Norge, støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Liv og røre-satsingen i Bamble er en del av Liv og røre i Telemark, og som en del av dette blir elevene i Bamble forsket på. Prosjektet har som mål å bedre levekår gjennom fysisk aktivitet inn i fag, bedret kosthold og bedret psykososialt miljø blant barn og unge i Telemark. Enhet for skole og barnehage har fysisk aktivitet og helse som satstingsområde både i skole og barnehage. Det gjøres mye godt arbeid på dette området. Gjennom Liv og røre-satsingen ønsker vi å lage en rød tråd gjennom hele barnehage- og skoleløpet slik at alle er sikret det samme tilbudet på dette området.

Mål for Liv og røre:

 • Fysisk aktivitet en time pr dag for alle
 • Sunt kosthold 
 • Sunne vaner og holdninger 
 • Bedre læringsmiljø 
 • Bedre integrering 
 • Bedre trivsel 
 • Mindre mobbing
 • Mer læring og mestring Her kan du lese veilederen til Liv og røre.

Liv og røre i Bamblebarnehagen

Barnehagene i Bamble har over mange år hatt et ekstra fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Dette har blitt satt i system, og barnehagene høster lovord fra blant annet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Skolene i Bamble jobber også systematisk med dette arbeidet gjennom et samarbeidsprosjekt med Telemarks fylkeskommune - Liv og røre. For å gjøre det enkelt og synliggjøre en rød tråd på dette viktige området, kaller vi det også Liv og røre i barnehagene våre.

Her kan du lese om hvordan Falkåsen kunst- og kulturbarnehage jobber med Liv og røre

Fysisk aktivitet

Friskusene i farta - Fiffen gjør barnehagebarna sprekere. Fysisk aktivitet er et satsingsområde i bamblebarnehagene, og Fiffen hjelper oss å få satt dette inn i et system. Fiffen er ei gruppe som består av aktivitetskontakter fra de private og kommunale barnehagene i Bamble. Gruppa blir ledet av en fysiterapeut. Som aktivitetskontakt får de kurs i å tilrettelegge aktiviteter for barna og de fungerer som en støtte for styrer, en motivator for medarbeidere og en pådriver for fysisk aktivitet i barnehagene.

Fiffen møtes 4-6 ganger i året. Da deler de erfaringer, og blir kurset for å bli bedre rustet til å sette fysisk aktivitet på dagsorden i egen barnehage. Hver barnehage har en plan for fysisk aktivitet. Noen har fysisk aktivitet som en naturlig del av sin profil, mens andre for eksempel har lagt fysisk aktivitet i utetida.

I fjor startet gruppen opp med «Aktivitetskortet». Dette er et skjema med mange ulike aktiviteter som kan gjøres i barnehagen. Hver avdeling får et eget kort, hvor de krysser av når aktiviteten er gjort. Her blir det en konkurranse mellom barnehagene på hvem som leverer kortet med flest avkryssede aktiviteter vinner, og dermed har vært i mest fysisk aktivitet.

Les mer om fysisk aktivitet i Bamblebarnehagene på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Kosthold

Bamblebarnehagen følger de nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, og disse er utgangspunktet for kostholdet i kommunale barnehager.

Retningslinjer kosthold

 

Felles kompetanseløft i Bamblebarnehagen      Være sammen - logo 

Grunntemaene i Være sammen er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd.

Barnehagene vil få kompetanseheving i hele personalet i løpet av en ettårsperiode. Det er egne prosjektgrupper som driver arbeidet ved hver barnehage. Disse blir fulgt opp av eksterne veiledere som har gjennomført et eget veilederprogram som er utviklet ved senter for Atferdsforskning.

For mer informasjon se:  http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/vaere-sammen/  

Paletten

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jfr. Opplæringslova §2-8. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med begrensede norskkunnskaper. Opplæringstilbudet foregår i tett samarbeid med nærskolen og oppholdet har en maks grense på to år.

Informasjonsbrosjyre - norsk

       Brosjyreforside     

Information in English 

:     Broskjyreforside - engelsk         

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

NAFO

Tjenester 

Les mer om tjenestene under "Tjenester fra A-Å" øverst på siden
 • Barnehage - godkjenning
 • Barnehageplass
 • Brukermedvirkning i skolen
 • Dagmamma - godkjenning
 • Familiebarnehage - godkjenning
 • Grunnskoleopplæring - permisjon
 • Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
 • Hjemmeundervisning
 • Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
 • Karakterer - klageadgang
 • Leiskoleopphold
 • Logopedtjenesten
 • Ordensreglement i grunnskolen
 • Permisjon fra grunnskoleundervisning
 • Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
 • Råd og utvalg i skolen
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Skoleskyss
 • Skolestart
 • Skoletilhørighet
 • Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
 • Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen

Skolene i Bamble

Grasmyr ungdomsskole

Herre skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Paletten

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Stathelle barneskole

Barnehagene i Bamble

Falkåsen barnehage

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 17. juli 2018