Rønholt skole

 

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 35965780 e-post: Ronholt.skole@bamble.kommune.no

Administrasjon:

Rektor: Jarand Johnsen - direkte: 35965782 - e-post: Jarand.johnsen@bamble.kommune.no

Undervisningsinspektør: Ørjan Pettersen - direktenr: 35965783 - e-post: Orjan.pettersen@bamble.kommune.no

SFO leder: Anita Martine Engh - direktenr: 35965784 - e-post: AnitaMartine.engh@bamble.kommune.no

 

Nyheter 

1.skoledag 2019

1.skoledag for elevene skoleåret 2019-20 er mandag 19.august. Elevenes skoledag varer fra kl 10.00-13.30 denne dagen, og bussene vil derfor gå to timer senere enn normalt til skolen 1.skoledag.  SFO holder åpent frem til kl 10.00 og på ettermiddagen som normalt. 

Minner også om planleggingsdager for både skole og SFO 14-16. august. SFO holder stengt disse dagene. 

 

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Rønholt skole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Rønholt skole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

Ukeplaner

I løpet av høsten 2019 vil elevenes ukeplaner bli tilgjengelig på den nye læringsplattformen Zokrates. Mer informasjon om dette vil bli gitt i forbindelse med oppstart av plattformen.

Om skolen

Rønholt skole er en kombinert barne- og ungdomsskole som ligger naturskjønt til i Vest-Bamble. Ved skolestart 2019-20 er det 139 elever ved skolen, med en klasse på hvert årstrinn. Personalet ved skolen består av 25 ansatte.

Skolen består av to bygg. Ungdomstrinnet holder til i nybygget som har også har auditorium og idrettshall. Idrettshallen er skolens storstue med muligheter for mange ulike idrettsaktiviteter. Dette bygget inneholder også barnehage, innendørs skytebane og ungdomsklubb.

Les mer

I det andre bygget har vi skolens administrasjon, personalrom, SFO og 1. – 7. klasse. Alle klassene har hver sin fløy med tilhørende uteområde, og en til to klasser bruker samme inngang med garderobe. Bygget har mange grupperom med ulike spesialrom som multimedierom, heimkunnskapsrom, naturfagrom, kunst/håndverksrom og musikkrom. I tilknytning til skolen ligger også en rockecontainer, som er i flittig bruk på ettermiddag og kveldstid.

Rundt skolen er det jorder og skog, og selve lekeplassen er også delvis naturtomt. I tillegg har vi to ballbinger som er i daglig bruk.

Skolerute - fri fra undervisning

Skolerute 2019-2020     Søk om fri    

Virksomhetsplan Rønholt skole og SFO

Vi har utformet en ny virksomhetsplan for skoleåret 2019/20. I denne planen finner du viktig informasjon om skolen.

Virksomhetsplan

Visjon og verdier

Åpner dører mot verden og fremtiden, med fokus på respekt, arbeidsglede og profesjonalitet.

Profil og satsningsområder

Rønholt skole er i likhet med de øvrige skolene i Bamble kommune, forpliktet til å følge felles kommunal strategi for grunnskolen. I løpet av de siste årene har skolene arbeidet med følgende utviklingsområder:

- Vurdering for læring
- Ledelse på alle nivå

Les mer her

Skoleåret 2019-20 har vi et spesielt fokus på vurdering for læring. Blant annet skal alle lærere delta i et større utviklingsprogram i forhold til kollektiv kompetansebygging innenfor dette emnet. Dette setter vi selvsagt sammen med de tidligere satsingene på "Liv og røre" og respekt for regning. Med dette ønsker vi å ytterligere møte elevenes læringsutbytte.

Rønholt skole har i mange år hatt et særlig fokus på musikkfaget. Skolen har et rikholdig lager av utstyr innenfor musikk, en elevbedrift som rigger lys og lyd på oppdrag for lokale aktører, samt en utstrakt interesse for å spille i band blant elevene på U-trinnet. Musikkprofilen bidrar til at våre elever får mye øvelse og kompetanse i å stå på scenen, og formidle til et publikum.   

SFO

Kontaktinformasjon: 

SFO base: 481 64 938

Sentralbord: 35 96 57 80

SFO leder: Anita Martine Engh - tlf: 35 96 57 84 -  Epost

 

Åpningstider:

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00
          og
   11.30-16.30

   07.00-08.00
          og
    10.30-16.30

Om Rønholt SFO

Rønholt SFO er et fritidstilbud for alle barn på 1.-4.trinn og elever med særskilte behov på 5.-7.trinn.

SFO har egne nyoppussede lokaler og er plassert i småskolefløyen i barneskolebygget med 1.klasserommet som nærmeste nabo. Her kan barna benytte fasiliteter som idrettshall, ballbinge, lekeapparater og bålplasser. Med skogen tett inntil og flotte turområder i nærmiljøet byr hverdagen på gode opplevelser for barna. 

SFO skal være et trygt og godt sted å være før og etter skoletid. Målet i SFO er å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Ellers har vi fokus på fysisk aktivitet og helse. Barna får et sunt og variert kosthold med flere varme måltider i uken i tillegg til frukt, grønt og brødmåltider. Vi følger folkehelseinstituttets retningslinjer. Vi er engasjerte i satsingsområder som Fiskesprell, Liv og røre og fra august 2019 Matjungelen.

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen er 01.03 hvert år, men opptak gjøres gjennom hele året dersom det er ledige plasser.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO-satser 1. august 2019
SFO 2019          
Morgentilbud To faste dager i uken Tre dager i uken, fleksibel ordning Fire faste dager i uken-80% Fem dager i uken
(30%, følger skoleruta)  -40 % -60 %   -100 %
Opphold(+2,3%) 903 1204 1807 2408 3011
Kost(+1,8%)   85 128 170 213
Søskenmoderasjon (-35%) -316 -421 -632 -843 -1054

Når det gjelder kommunens tilbud «tre dager per uke fleksibel ordning» (60%), så må foresatte avklare med skolens SFO-leder hvilke dager som skal være gjeldende.
Det er kun dette tilbudet som er fleksibelt på dager. I de øvrige tilbudene skal det avtales faste dager.

Nye endringer må avklares med SFO i rimelig tid.
Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.
Dagbarnsplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.
SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

Barnehagesatser 1. august 2019

BARNEHAGE 2019

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1520

1824

2128

2432

3040

Kost (+1,8 %)

151

151

299

299

299

Tillegg for redusert plass (er inkl)

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-912

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1520

 

Informasjon om mulighet til å søke redusert foreldrebetaling i barnehage.
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om en redusert pris.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

2. Rett til gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer
Bestemmelsen gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke.
Fra 1. august 2019 gjelder ordningen for barn født i 2014, 2015, 2016 og 2017 og omfatter husholdninger med en samlet brutto, skattepliktig inntekt under kr. 548 500.   

Begge ordningene er søknadsbaserte.
• Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere som har felles barn eller bodd sammen 12 av de siste 18 månedene.
• Husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt må dokumenteres ved at siste års skattemelding (2018) legges ved.
• Dersom søker har skattepliktige person- eller kapitalinntekter som ikke er påført skattemelding, er man pliktig til å oppgi dette ved søknad.
• Er inntekten varig og vesentlig endret i forhold til skattemeldingen, kan annen dokumentasjon godtas i tillegg til skattemelding.
• Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

NB: Vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår, fra 01.08 til 31.07. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra barnehagestart i august 2019, må fullstendig søknad med gyldig dokumentasjon sendes Bamble kommune, Enhet for skole og barnehage innen 1. juli 2019. For søknader som kommer inn etter 1. juli, vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknaden er innvilget.

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1. juli 2019.    Søknadsskjema her

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

Bildegalleri

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 16. august 2019