Rønholt skole

Fronter

Nyheter  

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Rønholt skole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Rønholt skole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

Ukeplaner

Disse lenkene oppdateres hver mandag ettermiddag. Dersom du ikke finner din klasses ukeplan ber vi deg om å kontakte aktuell lærer.

Ukeplaner skoleåret 2018-19

Om skolen

Rønholt skole er en kombinert barne- og ungdomsskole som ligger naturskjønt til i Vest-Bamble. Ved skolestart 2015-16 er det 177 elever ved skolen, med en klasse på hvert årstrinn. Personalet ved skolen består av 26 ansatte.

Skolen består av to bygg. Ungdomstrinnet holder til i nybygget som har også har auditorium, idrettshall og SFO. Idrettshallen er skolens storstue med muligheter for mange ulike idrettsaktiviteter. SFO har stor fin garderobe, to oppholdsrom og kjøkken. Med idrettshallen vegg i vegg, har barna tilbud om mye fysisk aktivitet. Nybygget inneholder også barnehage, innendørs skytebane og ungdomsklubb.

Les mer

I det andre bygget har vi skolens administrasjon, personalrom og 1. – 7. klasse. Alle klassene har hver sin fløy med tilhørende uteområde, og en til to klasser bruker samme inngang med garderobe. Bygget har mange grupperom med ulike spesialrom som multimedierom, heimkunnskapsrom, naturfagrom, kunst/håndverksrom og musikkrom. I tilknytning til skolen ligger også en rockecontainer, som er i flittig bruk på ettermiddag og kveldstid.

Rundt skolen er det jorder og skog, og selve lekeplassen er også delvis naturtomt. I tillegg har vi to ballbinger som er i daglig bruk.

Skolerute - fri fra undervisning

Skolerute 2018-2019     Søk om fri    

Virksomhetsplan Rønholt skole og SFO

Vi har utformet en ny virksomhetsplan for skoleåret 201/19. I denne planen finner du viktig informasjon om skolen.

Virksomhetsplan

Visjon og verdier

Åpner dører mot verden og fremtiden, med fokus på respekt, arbeidsglede og profesjonalitet.

Profil og satsningsområder

Rønholt skole er i likhet med de øvrige skolene i Bamble kommune, forpliktet til å følge felles kommunal strategi for grunnskolen. I løpet av de siste årene har skolene arbeidet med følgende utviklingsområder:

- Vurdering for læring
- Systematisk Observasjon av Lesing, SOL
- Ledelse på alle nivå

Les mer her

Skoleåret 2018-19 har vi et spesielt fokus på vurdering for læring. Blant annet skal alle lærere delta i et større utviklingsprogram i forhold til kollektiv kompetansebygging innenfor dette emnet. Dette setter vi selvsagt sammen med de tidligere satsingene på "Liv og røre" og respekt for regning. Med dette ønsker vi å ytterligere møte elevenes læringsutbytte.

Rønholt skole har i mange år hatt et særlig fokus på musikkfaget. Skolen har et rikholdig lager av utstyr innenfor musikk, en elevbedrift som rigger lys og lyd på oppdrag for lokale aktører, samt en utstrakt interesse for å spille i band blant elevene på U-trinnet. Musikkprofilen bidrar til at våre elever får mye øvelse og kompetanse i å stå på scenen, og formidle til et publikum.   

SFO

Kontaktperson: Anita Martine Engh - tlf: 35 96 57 80 - Direktenr. SFO: 481 64 938  -  Epost

Åpningstider:

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00
          og
   11.30-16.30

   07.00-08.00
          og
    10.30-16.30

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen er 01.03.2019.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO-satser
SFO 2019          
Morgentilbud To faste dager i uken Tre dager i uken, fleksibel ordning Fire faste dager i uken-80% Fem dager i uken
(30%, følger skoleruta)  -40 % -60 %   -100 %
Opphold(+2,3%) 902 1204 1807 2408 3011
Kost(+1,8%)   86 125 170 213
Søskenmoderasjon (-35%) -316 -421 -632 -843 -1054

Når det gjelder kommunens tilbud «tre dager per uke fleksibel ordning» (60%), så må foresatte avklare med skolens SFO-leder hvilke dager som skal være gjeldende.
Det er kun dette tilbudet som er fleksibelt på dager. I de øvrige tilbudene skal det avtales faste dager.

Nye endringer må avklares med SFO i rimelig tid.
Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.
Dagbarnsplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.
SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

Barnehagesatser

BARNEHAGE 2019

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1495

1794

2093

2392

2990

Kost (+1,8 %)

151

151

299

299

299

Tillegg for redusert plass (er inkl)

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-897

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1495

 

Informasjon om mulighet til å søke redusert foreldrebetaling i barnehage.
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om en redusert pris.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

2. Rett til gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer
Bestemmelsen gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke.
Fra 1. august 2019 gjelder ordningen for barn født i 2014, 2015, 2016 og 2017 og omfatter husholdninger med en samlet brutto, skattepliktig inntekt under kr. 548 500.   

Begge ordningene er søknadsbaserte.
• Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere som har felles barn eller bodd sammen 12 av de siste 18 månedene.
• Husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt må dokumenteres ved at siste års skattemelding (2018) legges ved.
• Dersom søker har skattepliktige person- eller kapitalinntekter som ikke er påført skattemelding, er man pliktig til å oppgi dette ved søknad.
• Er inntekten varig og vesentlig endret i forhold til skattemeldingen, kan annen dokumentasjon godtas i tillegg til skattemelding.
• Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

NB: Vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår, fra 01.08 til 31.07. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra barnehagestart i august 2019, må fullstendig søknad med gyldig dokumentasjon sendes Bamble kommune, Enhet for skole og barnehage innen 1. juli 2019. For søknader som kommer inn etter 1. juli, vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknaden er innvilget.

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1. juli 2019.    Søknadsskjema her

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

Bildegalleri

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 27. mars 2019