Stathelle barneskole

Nyheter          Fronter

Informasjon om skolen

Skolen har 400 elever på 1.-7.trinn fordelt på 19 klasser. Det er 60 ansatte ved skolen. Vi har et viktig og godt samarbeid med FAU. Skolen har flotte uteområder som brukes i både lek og læring.

Postadresse: Bamble kommune v/ Stathelle barneskole, Postboks 80, 3993 Langesund

Organisasjonskart Stathelle barneskole 2017/18

Skolebibliotek

Visjon og verdier

Stathelle barneskole har følgende visjon: «Vi åpner dører mot verden og framtida».

Verdiene våre er kompetanse, trygghet og respekt.

Vi ønsker ved å jobbe med dette for å gi barna muligheter til å realisere sitt potensiale i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Nullmobbing

Nullmobbing.no er ei nettside om mobbing for barn, unge og foreldre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsida

nullmobbing.no

Ordensreglement

Satsingsområder

Vi jobber med det faglige og sosiale elevmiljøet i forhold til

 • bevissthet rundt skolens verdier og visjon
 • alle klasser/trinn jobber jevnlig med satsningsområdene i skolens strategiplan
 • at elevrådet har positivt skolemiljø på dagsorden 
 • at skolen har felles satsninger og at lærerne jobber med tydelig klasseledelse
 • at handlingsplan mot mobbing er utarbeidet og følges ved skolen

I Bamble har vi valgt å fortsette «Respektjobbingen» med satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi fortsettelsen av Respekt-programmet gjennom å bruke Respekt-kunnskapen inn i satsingen på regning i alle fag.

Høsten 2017 starter et nytt prosjekt kalt Liv og røre. Her er det fokus på mer fysisk aktivitet i skolen, sunne matvaner og gode holdninger.

Ellers jobber skolen etter kommunens strategiplan for 2017 - 2021 og utarbeider årlig en egen virksomhetsplan basert på denne

Når Stathelles barneskoles ansatte og foreldre jobber sammen for barnas læring, utvikling og trivsel, er vi alle med på å åpne dører mot verden og fremtiden for barna.

Virksomhetsplan 2017-2018

Skolerute / fri fra skolen

Permisjonsreglement    Skolerute 2018 - 2019    Søk om fri 

SFO

Åpningstider: 07:00 - 16:30

Telefon: 35 96 74 56 (basen)

               35 96 74 55 (kontor SFO-leder) evt. 35 96 74 50 (sentralbord)

               913 65 113  (SFO-leder mobil)

Stathelle SFO er et fritidstilbud for alle barn på 1.–4.trinn og elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn 

Vi er en av kommunens største, med ca. 100 barn påmeldt fra skolestart 2017. Det er totalt 17 ansatte på SFO. Det er kun SFO leder som er ansatt i 100 % stilling.

SFO har egne lokaler nede i sørenden av skolens bygg, her kan barna benytte fasiliteter som kunstgressanlegg og turløyper i skogen. Skolen har også to fotballbinger som benyttes daglig. Om vinteren er det kort vei til både lysløype og skøytebane ved «Tantes benk».

SFO skal være et trygt og godt sted å være før og etter skoletid. Målet i SFO er å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Ellers har vi fokus på fysisk aktivitet og helse. Barna får servert brødmat hver dag sammen med frukt/grønt, og en dag i uken serveres det varm mat. Vi følger folkehelseinstituttets retningslinjer.

For å kunne gi et best mulig tilbud til våre brukere og for å kunne bli bedre, er vi opptatt av at brukerne våre gir oss tilbakemeldinger om barna og vår SFO.

Velkommen til oss :-)

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelse av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

 • Søknadsfristen er 01.03.2017.
 • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
 • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
 • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO 2018

30% *

60%

100%

Opphold

882

1766

2943

Kost (+2,1 %)

 

123

209

Søskenmoderasjon (-35%)

-308

-618

-1030

 

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (Eng.)

Helsesøster

Solfrid Gulløy er helsesøster ved skolen i 80% stilling (20% på Grasmyr). Tlf: 35 96 74 66

Utvalg

 • Elevrådet
 • FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)
 • SU (Samarbeidsutvalget)
 • SMU (Skolemiljøutvalget)

Kunst fra skolen

Kunst fra skolen

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 09. juli 2018
Stathelle barneskole

Besøksadresse:

Besøksadresse: Kjellestadbakken
3960 Stathelle

Posadresse:

Bamble kommune, Skole og barnehage, Postboks 80
3993 Langesund

Telefon: 35 96 74 50

Kontaktperson: Gro Lien

Tittel: Rektor

Telefon: 35 96 74 50

Kontaktperson: Turid Isnes

Tittel: Inspektør

Telefon: 35 96 74 54