Stathelle barneskole

Nyheter          Fronter

Informasjon om skolen

Skolen har 432 elever på 1.-7.trinn fordelt på 20 klasser. Det er 63 ansatte ved skolen. Skolen har fantastiske uteområder som blir brukt så ofte været tillater der.

Postadresse: Bamble kommune v/ Stathelle barneskole, Postboks 80, 3993 Langesund

Organisasjonskart Stathelle barneskole 2016/17

Skolebibliotek

Visjon og verdier

Stathelle barneskole har følgende visjon: «Vi åpner dører mot verden og framtida».

Verdiene våre er kompetanse, trygghet og respekt.

Vi ønsker ved å jobbe mot dette å gi barna muligheter til å realisere sitt potensiale i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Satsingsområder

Vi jobber med det faglige og sosiale elevmiljøet i forhold til

 • bevissthet rundt skolens verdier og visjon
 • alle klasser/trinn jobber jevnlig med satsningsområdene i skolens strategiplan
 • at elevrådet har positivt skolemiljø på dagsorden
 • at skolen har fellessamlinger med utdeling av diplom for oppførsel som viser skolens verdier levd i praksis
 • at lærerne jobber med tydelig klasseledelse
 • handlingsplan mot mobbing som er utarbeidet ved skolen
 • å arbeide systematisk med skoleutviklingsprogrammet  «Respekt».

Målet med Respekt er å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø, ved å forebygge og redusere flere typer atferdsproblemer. Dette skal gjøres ved utvikling av kunnskaper og ferdigheter i klasseledelse og skoleledelse. Innsatsområdene er mobbing, konsentrasjon og disiplin.

Strategiplan 2012-2016

Skolerute / fri fra skolen

Permisjonsreglement    Skolerute 2016 - 2017    Søk om fri 

Utviklingsarbeid 2016-2017

RespektsirkelRespekt for regning
Respektprogrammet, som blant annet inneholdt temaet klasseledelse, ble avsluttet som program 15. mars 2016 og blir nå videreført av den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Vi har valgt satsingsområdene; regning i alle fag og klasseledelse, og alle våre skoler vil delta.

I Bamble har vi valgt å kalle satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi videreføring av Respektprogrammet gjennom å bruke vår nye kunnskap inn i satsingen på regning i alle fag. Alle skolene har jobbet med forankring og planlegging våren 2016, og det er oppstart på alle skoler fra høsten 2016.

Hva innebærer denne satsingen for oss?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid. Bamble kommune deltar i pulje 4, og satsingen vår går over tre semestre. Det er høgskolen i Sørøst-Norge som leverer det faglige innholdet. 

Målet med satsingen er å gjøre skolene våre enda bedre som læringsarena gjennom god klasseledelse og heve elevenes kompetanse innenfor regning. Forhåpentligvis er dette et bidrag til å få elevene til å stå enda bedre rustet med tanke på å gjennomføre videregående opplæring når de kommer så langt.

Her kan du lese mer om vårt nye, spennende utviklingsarbeid.

SFO

Åpningstider: 07:00 - 16:30

Telefon: 35 96 74 56 (basen)

               35 96 74 55 (kontor SFO-leder) evt. 35 96 74 50 (sentralbord)

               913 65 113  (SFO-leder mobil)

Stathelle SFO er et fritidstilbud for alle barn på 1.–4.trinn og elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn 

Vi er en av kommunens største, med ca. 100 barn påmeldt fra skolestart 2016. Det er totalt 17 ansatte på SFO. Det er kun SFO leder som er ansatt i 100 % stilling.

SFO har egne lokaler nede i sørenden av skolens bygg, her kan barna benytte fasiliteter som kunstgressanlegg og turløyper i skogen. Skolen har også to fotballbinger som benyttes daglig. Om vinteren er det kort vei til både lysløype og skøytebane ved «Tantes benk».

SFO skal være et trygt og godt sted å være før og etter skoletid. Målet i SFO er å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter. Vi legger stor vekt på lek og trivsel og at hvert barn skal oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. Ellers har vi fokus på fysisk aktivitet og helse. Barna får servert brødmat hver dag sammen med frukt/grønt, og en dag i uken serveres det varm mat. Vi følger folkehelseinstituttets retningslinjer.

For å kunne gi et best mulig tilbud til våre brukere og for å kunne bli bedre, er vi opptatt av at brukerne våre gir oss tilbakemeldinger om barna og vår SFO.

Velkommen til oss :-)

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelse av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

 • Søknadsfristen er 01.03.2016.
 • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
 • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
 • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO 2017

30% *

60%

100%

Opphold

860

1721

2867

Kost (+2,1 %)

 

119

202

Søskenmoderasjon (-35%)

-301

-602

-1003

 

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (Eng.)

Helsesøster

Anette Folerås Lunde er helsesøster ved skolen i 80% stilling (20% på Grasmyr). Tlf: 35 96 74 66

Utvalg

 • Elevrådet
 • FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)
 • SU (Samarbeidsutvalget)
 • SMU (Skolemiljøutvalget)

Kunst fra skolen

Kunst fra skolen

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 15. februar 2017
Stathelle barneskole

Besøksadresse:

Besøksadresse: Kjellestadbakken
3960 Stathelle

Posadresse:

Bamble kommune, Skole og barnehage, Postboks 80
3993 Langesund

Telefon: 35 96 74 50

Kontaktperson: Gro Lien

Tittel: Rektor

Telefon: 35 96 74 50

Kontaktperson: Turid Isnes

Tittel: Inspektør

Telefon: 35 96 74 54