Bamble helsehus

Bamble helsehusBamble helsehus

Bamble helsehus ligger på Sundby - mellom Stathelle og Langesund, og er en aktiv helseinstitusjon. Bamble helsehus har totalt 62 enerom, alle med eget bad og toalett.

Kontaktinformasjon

 • Sentralbord - døgnåpent - 35 96 55 00
 • Legevakt - døgnåpent - 116117

Søknadsskjema                     

Priser

Her finner du avdelingene:

Første etasje (underetasje)
Dagavdeling
Fysioterapi
Ergoterapi
Rehabiliteringsavdeling
Helsestasjon for voksne
Diabetessykepleier
Vaskeri
Kjøkken
Treningssal
Frisør og fotpleie

Andre etasje (hovedinngang)
Legevakt
Kreftkoordinator
Sårsykepleier
Korttidsavdeling med 2 Øyeblikkelighjelpsplasser og Lindrende enhet
Langtidsavdeling med Skjermet enhet

Tredje etasje
Korttids- / Langtidsavdeling  
Aktivitetsrom

Dagavdeling

Besøksadresse:     Bamble Helsehus, sykehjemsveien 1, 3961 Stathelle
Postadresse:          Bamble kommune, Helse og Omsorg, postboks 80, 3993 Langesund
Telefon:                  35 96 54 81/56

Bamble helsehus dagavdeling er en avdeling for hjemmeboende eldre som av ulike årsaker har behov for et trygt og stimulerende miljø.

Tilbudet er delt i to grupper hvor den ene gruppen er for hjemmeboende eldre med behov for trygghet og aktivisering, den andre gruppen er for hjemmeboende i tidlig stadium av demenssykdom.

For mer informasjon kan du kontakte Bamble helsehus dagavdeling på tlf: 35 96 54 56

Informasjonsbrosjyre

Fysioterapi

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med opptrening etter sykdom eller skade. Fysioterapi omfatter også helsefremmende arbeid med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for voksne

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for barn

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:     Sykehjemsveien 1, 3970 Langesund
Postadresse:          Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Du treffer oss på telefon hverdager fra kl. 08.00 - 15.00 på: 35 96 55 00

Les mer her

Fysioterapeuten kan blant annet bidra med

 • Undersøkelser, funksjonsutredninger, motorisk vurdering
 • Behandling/trening
 • Gruppetrening
 • Veiledning, opplæring og undervisning

Praktiske opplysninger

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kommunen har driftsavtale med 10 privatpraktiserende fysioterapeuter.

 • Langesund fysikalske, tlf.: 35 97 33 65
 • Bamble fysioterapi, tlf.: 45 69 41 34
 • Skjærgårdsklinikken; tlf.: 35 96 75 75

Terapeutene ved de ulike instituttene har ulik spesialkompetanse. Ta kontakt det med enkelte institutt for informasjon.

Fysioterapi ytes etter henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Henvend deg direkte til det enkelte institutt for å avtale tid. De fleste pasienter betaler en egenandel, men noen diagnoser dekkes i sin helhet av NAV Trygd.

Kommunale fysioterapeuter

Dersom du trenger behandling, men ikke har mulighet til å reise til et institutt, kan du vurderes for hjemmebehandling fra kommunalt eller privat ansatt fysioterapeut. Kommunalt ansatte fysioterapeuter har forebyggende, helsefremmende fokus og tilbyr i tillegg;

Du må ha rekvisisjon fra lege for å delta på gruppetreningene.

Hvordan få hjelp fra kommunal fysioterapeut

Alle kan henvise til kommunalt ansatt fysioterapeut, men du må ha rekvisisjon fra lege for å delta på gruppetreningene. Fyll ut henvisningskjema eller få rekvisisjon fra lege, og send det til vår postadresse.

Mer om tjenesten

Ergoterapi

Ergoterapeuten arbeider med mennesker som har, eller står i fare for å få, vansker med dagliglivets aktiviteter.

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for voksne

Henvisningskjema – fysio- og ergoterapi for barn

Kontaktinformasjon

 • Besøksadresse:     Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
 • Postadresse:          Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Du treffer oss på telefon hverdager 08.00 - 15.00 35 96 55 00
 • Epost: postmottak@bamble.kommune.no
Les mer her

Ergoterapeuter kan blant annet bidra med

 • Funksjonstrening
 • Tilrettelegging i bolig, skole og barnehage
 • Kompensering for tapt funksjon ved for eksempel formidling og oppfølging av tekniske hjelpemidler
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Forebyggende tiltak som f.eks. universell utforming

Syn og hørselskontakt

Praktiske opplysninger

Pris

Tjenesten er gratis

Mer om tjenesten

Sengeavdelinger

Bamble helsehus har totalt 62 enerom, alle med eget bad og toalett, fordelt til rehabilitering-, korttids- og langtidsopphold. Tildeling av opphold foretas av tjenestekontoret. Det gis både tidsbegrenset opphold (korttidsopphold) og langtidsopphold. 

Vederlagsberegning

For tidsbegrenset opphold betales det egenandel, størrelsen på egenandelen fastsettes årlig gjennom Statsbudsjettet. De som tildeles et langtidsopphold, skal betale en viss andel av sin inntekt (pensjon, renteinntekter og lignende). Det er ikke anledning til å kreve deler av formuen (fast eiendom, bankinnskudd, aksjer mv.) som betaling. Ved tidsbegrenset opphold over 60 døgn i kalenderåret beregnes døgnpris etter inntekt. Vederlagsforskriften regulerer størrelsen på betalingen.

Søknad sendes:  Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Søknadsskjema                           

Priser

Les mer her

Rehabiliteringsopphold

Opptrening og vedlikeholdstrening.

Kontakt informasjon

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad
Telefon vaktrom:   35 96 54 55

Rehabilitering sengepost brosjyre

Mer om tjenesten

Korttidsopphold

Korttidsopphold innvilges for en kortere periode ved behov for observasjon og oppfølging av medisiner, spesielle sykepleier prosedyrer, ernæring mat/drikke, smerter, funksjonsnivå, I etterkant av sykehusopphold, trygghet og sosial stimulering

Lindrende enhet

I samarbeid med sykehuset, kreftsykepleier, lege

Øyeblikkelig hjelp (ØBH) plasser

Lege, legevakt legger inn, opphold inntil 72 timer. Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad

Korttidsavdelingen/Lindrende enhet og ØBH plasser, 2 etasje
Avdelingssykepleier: Tone Folkestad Olsen, telefonnr: 35 96 54 64
Telefon vaktrom:    35 96 54 85

Korttidsavdeling 3 etasje
Avdelingssykepleier:  35 96 55 28
Telefon vaktrom:   35 96 55 47

Mer om tjenesten

Langtidsopphold

Langtidsopphold innvilges når helsetilstanden krever spesiell heldøgns oppfølging.

Skjermet enhet

Forutsetter demens diagnose

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad

Langtidsavdeling pleie 2 og skjermet avdeling, 2 etasje
Avdelingssykepleier: 35 96 54 91
Telefon Pleie 2, vaktrom 1:    35 96 55 35
Telefon Pleie 2, vaktrom 2:    35 96 55 48
Telefon skjermet avd. vaktrom:  35 96 55 36

Langtidsavdeling pleie 3, 3 etasje
Avdelingssykepleier: 35 96 55 28
Telefon Pleie 3, vaktrom 1:   35 96 55 34
Telefon Pleie 3, vaktrom 2:   35 96 55 37

Mer om tjenesten

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold tildeles til personer, der ektefelle/familien utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Tjenesten er gratis.

Mer om tjenesten

Helsestasjon for voksne

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 15.30

Tilbudet består av

 • Seniorseminar
 • Forebyggende og helsefremmende samtale ved hjemmebesøk eller på helsestasjonen.
 • Råd og veiledning rundt livskvalitet og helse
 • Diabetes sykepleier, geriatrisk/KOLS sykepleier, ergoterapeut, spesialist i geriatrisk fysioterapi
 • Fysioterapeut er tilgjengelig uten timeavtale torsdager i tidsrommet 13.30 - 15.30
 • Formidling av enkle hjelpemidler
 • Avklaring av hjelpebehov
 • Informasjon om aktivitet og enkle øvelser

 

Seniorseminar og forebyggende helsesamtale
Helsestasjonen tilbyr seniorseminar eller forebyggende helsesamtale til alle som fyller 77 år. Møtene omhandler det som har betydning for hverdagsliv og helse. Vi snakker om gleder og utfordringer du opplever. Vi gir informasjon om tilbudene i Bamble kommune, og leverer ut en mappe med nyttig informasjon. Tilbudene er gratis, frivillig og underlagt taushetsplikten.

P.S. Laboratorieprøver og enkelte tester krever egenandel.

Informasjonsbrosjyre

Demenskoordinator

Diabetessykepleier

Tilbudet består av

 • Forebygging av senkomplikasjoner
 • Opplæring i bruk av medisinskutstyr
 • Råd og veiledning, kosthold, fotstell, fotkontroll, livsstilsveiledning m.m.
 • Behandling
 • Hjemmebesøk etter avtale
 • Samarbeid med Diapoliklinikken Sykehuset Telemark, fastlege, Frisk Bris

Tilbudet er for

 • Alle voksne med diabetes
 • Voksne som er i risiko for å utvikle dia type 2
 • Pårørende

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079 epost: jorunn.holth@bamble.kommune.no

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 17.00, ring gjerne for avtale.

Sårpoliklinikk

Sårpoliklinikken ved Bamble helsehus ligger i 2.etg. i Bamble helsehus. Den er bemannet med sårsykepleier 2-3 dager pr. uke. Åpningstid 08-15. Du kan henvises til sårpoliklinikken av fastlegen din.

Tilbudet består av:

 • Kartlegging av sårdiagnoser
 • Sårstell/behandling av sår
 • Utarbeidelse av sårprosedyrer
 • Samarbeid med helsepersonell i hjemmetjenesten, institusjoner, legevakt, sykehus og fastleger
 • Opplæring, råd og veiledning i bruk av medisinskforbruksmateriell for helsepersonell
 • Sårkurs for helsepersonell, internt og eksternt

Tilbudet er for

 • Alle med kroniske/langvarige sår
 • Pårørende
 • Helsepersonell

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Ta kontakt: Sårtelefon - 409 17 916 

KOLSsykepleier

Tilbudet består av

 • Forebygging
 • Opplæring, råd og veiledning i bruk av inhalasjonsmedikamenter og O2
 • Kartlegging av hjelpebehov
 • Hvordan leve godt med kronisk sykdom?
 • Hjemmebesøk etter avtale
 • Samarbeid med Frisk Bris, fastlege, Sykehuset Telemark, lungepoliklinikken

Tilbudet er for

 • Alle med KOLS sykdom
 • Voksne som er i risiko for å utvikle KOLS
 • Pårørende
 • Helsepersonell

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 35 96 54 62 - Mobil: 481 65 079  epost: trine.solstad@bamble.kommune.no

Åpningstid
Torsdag kl. 08.00 - 15.30, ring gjerne for avtale.

Brosjyre - Kommunalt lavterskeltilbud til personer med diabetes eller KOLS

Spesialiserte helstjenester

Viktige telefonnummer

Livstruende sykdom eller skade: 113

Nasjonalt legevaktsnummer: 116117

Har du vært involvert eller vitne til en alvorlig hendelse? Ring legevakten.

Les mer om psykososialt kriseteam, Bamble kommune.

Les mer om Senteret mot seksuelle overgrep i Telemark

Hvor finner du legevakta

Bamble legevakt ligger på Sundby, mellom Stathelle og Langesund, i lokalene til Bamble helsehus. Inngang via Helsehuset sin hovedinngang. (Se kart nederst på siden)

Åpningstider

Døgnåpen legevakt, bemannet med autorisert sykepleier

 • lege i vakt kl. 15 - 08 hverdager
 • hele døgnet lør, søn og helligdager
Les mer her

Ring før du kommer

Du bør ringe legevakten før du kommer. Oppgi navn, telefon, fødselsnummer og adresse på den det gjelder, innringer må oppgi eget navn og telefonnummer når pasienten ikke kan ringe selv.

Legen er ikke alltid tilgjengelig hvis man møter uten forhåndsavtale

Hva får du hjelp til?

Behandling av akutte skader og sykdom som ikke kan vente til neste dag.

Hvem kan få hjelp?

Bruk fastlegen din på dagtid.

Vær oppmerksom på at timeavtaler er veiledende og kan endres på kort varsel som følge av at lege må rykke ut eller at dårlige pasienter med akutt behov for lege ankommer legevakt.

Når du kommer inn til legen, er det viktig at du gjentar opplysningene du har gitt tidligere.

Sykebesøk i hjemmet er forbeholdt de som av medisinske grunner ikke kan komme til legevakta.

Det er kun lege som har rett til å rekvirere og signere drosjetransport for pasienter som skal til / fra legevakt.

Betaling

Betaling kan gjøres kontant, med kort eller giro. Følgende tjenester må du betale for etter fastsatte takster (NAV/helfo) eller etter forbruk:

 • legekonsultasjon
 • sykepleiekonsultasjon / råd  Se etter om vi kan hente inn hjemmesider fra NAV/Helfo
 • materiell
 • medisiner
 • prøver / undersøkelser

Se prisliste hos HELFO

Se også

Helsestasjon for voksne

LAR - legemiddelassistert rehabilitering

Legetjeneste, Fastleger

Kreftomsorg

Kreft medfører ofte store endringer i livet. Tanker og bekymring rundt behandling, økonomi og praktiske utfordringer er vanlig-Når et menneske får kreft får det også følger for de som står nær. Familiens liv påvirkes både følelsesmessig og sosialt. I ulike behandlingsfaser, i livssituasjonen generelt og ut i fra andre forhold kan det være behov for en kontaktperson i kommunen. Kreftkoordinator i kommunen er et tilbud til kreftpasienter i ulike faser. Kreftkoordinator skal være tilgjengelig for kreftpasienter, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle i Bamble kommune.

Kreftkoordinator kan bidra med

 • Råd, veiledning til pasienter og pårørende.
 • Oversikt over relevante tilbud og tjenester.
 • Samarbeid hjemmesykepleie, fysio-og ergoterapeuter, fastleger, sykehus og andre fagpersoner.
 • Kreftkoordinator kan være et bindeledd mellom sykehus og kommunen, og være bidragsyter til helhetlig/ sammenhengende kreftomsorg.
 • Kreftkoordinator skal også bistå slik at barn og unge som er pårørende får god oppfølging.
Les mer her

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator Elin R. Bredsand nås på dagtid på telefon:
Kontor: 35965540
Mobil:   48165004

Sonene i hjemmestjenesten og Bamble helsehus (sykehjem) har sykepleiere med tilleggsutdannelse i kreftomsorg.
All telefon henvendelse rettes til sonekontorene i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00.

Hvem kan ta kontakt

Du kan ta kontakt selv, eller be legen din, sykehuset eller andre formidle kontakt .Ved fravær kan ønske om kontakt eventuelt meldes til helse og omsorg, virksomhet for administrasjon og utvikling (tlf. servicetorget 35 96 50 00)  eller hjemmetjenesten i den sonen du bor i.

Kreftkoordinator brosjyre (pdf)

FRIMINUTT - treningsgruppe for personer med kreftdiagnose

Sist oppdatert: 21. september 2022