Bamble helsehus

Bamble helsehus

Bamble helsehus ligger på Sundby - mellom Stathelle og Langesund, og er en aktiv helseinstitusjon. Bamble helsehus har totalt 62 enerom, alle med eget bad og toalett.

Kontaktinformasjon

 • Sentralbord - døgnåpent - 35 96 55 00
 • Legevakt - døgnåpent - 116117

Søknadsskjema                     

Priser

Her finner du avdelingene:

Første etasje (underetasje)
Dagavdeling
Fysioterapi
Ergoterapi
Rehabiliteringsavdeling
Diabetessykepleier
Vaskeri
Kjøkken
Treningssal
Frisør og fotpleie

Andre etasje (hovedinngang)
Legevakt
Kreftkoordinator
Sårsykepleier
Korttidsavdeling med 2 Øyeblikkelighjelpsplasser og Lindrende enhet
Langtidsavdeling med Skjermet enhet

Tredje etasje
Korttids- / Langtidsavdeling  
Aktivitetsrom

Dagavdeling

Besøksadresse:Bamble Helsehus, sykehjemsveien 1, 3961 Stathelle
Postadresse:Bamble kommune, Helse og Omsorg, postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 48 15 02 43 (hverdager mellom 08.00 - 15.30, stengt helger og helligdager)               

Dagavdelingen på Bamble Helsehus er en tjeneste for hjemmeboende personer med demens, som av ulike årsaker har behov for et trygt og stimulerende miljø.

For mer informasjon kan du ta en titt i brosjyren vår, eller ta kontakt med oss på telefon.

Informasjonsbrosjyre

Sengeavdelinger

Bamble helsehus har totalt 62 enerom, alle med eget bad og toalett, fordelt til rehabilitering-, korttids- og langtidsopphold. Tildeling av opphold foretas av tjenestekontoret. Det gis både tidsbegrenset opphold (korttidsopphold) og langtidsopphold. 

Vederlagsberegning

For tidsbegrenset opphold betales det egenandel, størrelsen på egenandelen fastsettes årlig gjennom Statsbudsjettet. De som tildeles et langtidsopphold, skal betale en viss andel av sin inntekt (pensjon, renteinntekter og lignende). Det er ikke anledning til å kreve deler av formuen (fast eiendom, bankinnskudd, aksjer mv.) som betaling. Ved tidsbegrenset opphold over 60 døgn i kalenderåret beregnes døgnpris etter inntekt. Vederlagsforskriften regulerer størrelsen på betalingen.

Søknad sendes:  Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Søknadsskjema                           

Priser

Les mer her

Rehabiliteringsopphold

Opptrening og vedlikeholdstrening.

Kontakt informasjon

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad
Telefon vaktrom:   35 96 54 55

Korttidsopphold

Korttidsopphold innvilges for en kortere periode ved behov for observasjon og oppfølging av medisiner, spesielle sykepleier prosedyrer, ernæring mat/drikke, smerter, funksjonsnivå, I etterkant av sykehusopphold, trygghet og sosial stimulering

Lindrende enhet

I samarbeid med sykehuset, kreftsykepleier, lege

Øyeblikkelig hjelp (ØBH) plasser

Lege, legevakt legger inn, opphold inntil 72 timer. Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad

Korttidsavdelingen/Lindrende enhet og ØBH plasser, 2 etasje
Avdelingssykepleier: Tone Folkestad Olsen, telefonnr: 35 96 54 64
Telefon vaktrom:    35 96 54 85

Korttidsavdeling 3 etasje
Avdelingssykepleier:  35 96 55 28
Telefon vaktrom:   35 96 55 47

Langtidsopphold

Langtidsopphold innvilges når helsetilstanden krever spesiell heldøgns oppfølging.

Skjermet enhet

Forutsetter demens diagnose

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad

Langtidsavdeling pleie 2 og skjermet avdeling, 2 etasje
Avdelingssykepleier: 35 96 54 91
Telefon Pleie 2, vaktrom 1:    35 96 55 35
Telefon Pleie 2, vaktrom 2:    35 96 55 48
Telefon skjermet avd. vaktrom:  35 96 55 36

Langtidsavdeling pleie 3, 3 etasje
Avdelingssykepleier: 35 96 55 28
Telefon Pleie 3, vaktrom 1:   35 96 55 34
Telefon Pleie 3, vaktrom 2:   35 96 55 37

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold tildeles til personer, der ektefelle/familien utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Tjenesten er gratis.

Sårpoliklinikk

Sårpoliklinikken ved Bamble helsehus ligger i 2.etg. i Bamble helsehus. Den er bemannet med sårsykepleier 2-3 dager pr. uke. Åpningstid 08-15. Du kan henvises til sårpoliklinikken av fastlegen din.

Tilbudet består av:

 • Kartlegging av sårdiagnoser
 • Sårstell/behandling av sår
 • Utarbeidelse av sårprosedyrer
 • Samarbeid med helsepersonell i hjemmetjenesten, institusjoner, legevakt, sykehus og fastleger
 • Opplæring, råd og veiledning i bruk av medisinskforbruksmateriell for helsepersonell
 • Sårkurs for helsepersonell, internt og eksternt

Tilbudet er for

 • Alle med kroniske/langvarige sår
 • Pårørende
 • Helsepersonell

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Ta kontakt: Sårtelefon - 409 17 916 

Kreftomsorg

Kreft medfører ofte store endringer i livet. Tanker og bekymring rundt behandling, økonomi og praktiske utfordringer er vanlig-Når et menneske får kreft får det også følger for de som står nær. Familiens liv påvirkes både følelsesmessig og sosialt. I ulike behandlingsfaser, i livssituasjonen generelt og ut i fra andre forhold kan det være behov for en kontaktperson i kommunen. Kreftkoordinator i kommunen er et tilbud til kreftpasienter i ulike faser. Kreftkoordinator skal være tilgjengelig for kreftpasienter, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle i Bamble kommune.

Kreftkoordinator kan bidra med

 • Råd, veiledning til pasienter og pårørende.
 • Oversikt over relevante tilbud og tjenester.
 • Samarbeid hjemmesykepleie, fysio-og ergoterapeuter, fastleger, sykehus og andre fagpersoner.
 • Kreftkoordinator kan være et bindeledd mellom sykehus og kommunen, og være bidragsyter til helhetlig/ sammenhengende kreftomsorg.
 • Kreftkoordinator skal også bistå slik at barn og unge som er pårørende får god oppfølging.
Les mer her

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator Elin R. Bredsand nås på dagtid på telefon:
Kontor: 35965540
Mobil:   48165004

Hjemmetjenesten og Bamble helsehus har sykepleiere med tilleggsutdannelse i kreftomsorg.
All telefon henvendelse rettes til dem i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00.

Kreftkoordinator brosjyre (pdf)

FRIMINUTT - treningsgruppe for personer med kreftdiagnose

Legevakt og legetjenester

Demenskoordinator

Spesialiserte helsetjenester

Sist oppdatert: 03. november 2023