Bamble helsehus

Bamble helsehus

Bamble helsehus ligger på Sundby - mellom Stathelle og Langesund, og er en aktiv helseinstitusjon. Bamble helsehus har totalt 62 enerom, alle med eget bad og toalett.

Kontaktinformasjon

 • Sentralbord - døgnåpent - 35 96 55 00
 • Legevakt - døgnåpent - 116117

Søknadsskjema                     

Priser

Avdelingene:

Dagavdeling

Besøksadresse: Bamble Helsehus, sykehjemsveien 1, 3961 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Velferd, postboks 80, 3993 Langesund
Telefon: 48 15 02 43 (hverdager mellom 08.00 - 15.30, stengt helger og helligdager)               

Dagavdelingen på Bamble Helsehus er en tjeneste for hjemmeboende personer med demens, som av ulike årsaker har behov for et trygt og stimulerende miljø.

For mer informasjon kan du ta en titt i brosjyren vår, eller ta kontakt med oss på telefon.

Informasjonsbrosjyre

Sengeavdelinger

Bamble helsehus har totalt 62 enerom, alle med eget bad og toalett, fordelt til rehabilitering-, korttids- og langtidsopphold. Tildeling av opphold foretas av tjenestekontoret. Det gis både tidsbegrenset opphold (korttidsopphold) og langtidsopphold. 

Vederlagsberegning

For tidsbegrenset opphold betales det egenandel, størrelsen på egenandelen fastsettes årlig gjennom Statsbudsjettet. De som tildeles et langtidsopphold, skal betale en viss andel av sin inntekt (pensjon, renteinntekter og lignende). Det er ikke anledning til å kreve deler av formuen (fast eiendom, bankinnskudd, aksjer mv.) som betaling. Ved tidsbegrenset opphold over 60 døgn i kalenderåret beregnes døgnpris etter inntekt. Vederlagsforskriften regulerer størrelsen på betalingen.

Søknad sendes:  Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Søknadsskjema                           

Priser

Rehabiliteringsopphold

Opptrening og vedlikeholdstrening.

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad
Telefon vaktrom:   35 96 54 55

Korttidsopphold

Korttidsopphold innvilges for en kortere periode ved behov for observasjon og oppfølging av medisiner, spesielle sykepleier prosedyrer, ernæring mat/drikke, smerter, funksjonsnivå, I etterkant av sykehusopphold, trygghet og sosial stimulering

Lindrende enhet

I samarbeid med sykehuset, kreftsykepleier, lege

Øyeblikkelig hjelp (ØBH) plasser

Lege, legevakt legger inn, opphold inntil 72 timer. Tjenesten er gratis

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad

Korttidsavdelingen/Lindrende enhet og ØBH plasser, 2 etasje
Avdelingssykepleier: Tone Folkestad Olsen, telefonnr: 35 96 54 64
Telefon vaktrom:    35 96 54 85

Korttidsavdeling 3 etasje
Avdelingssykepleier:  35 96 55 28
Telefon vaktrom:   35 96 55 47

Langtidsopphold

Langtidsopphold innvilges når helsetilstanden krever spesiell heldøgns oppfølging.

Skjermet enhet

Forutsetter demens diagnose

Virksomhetsleder: Tove Bjørnsvik Meinstad

Langtidsavdeling pleie 2 og skjermet avdeling, 2 etasje
Avdelingssykepleier: 35 96 54 91
Telefon Pleie 2, vaktrom 1:    35 96 55 35
Telefon Pleie 2, vaktrom 2:    35 96 55 48
Telefon skjermet avd. vaktrom:  35 96 55 36

Langtidsavdeling pleie 3, 3 etasje
Avdelingssykepleier: 35 96 55 28
Telefon Pleie 3, vaktrom 1:   35 96 55 34
Telefon Pleie 3, vaktrom 2:   35 96 55 37

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold tildeles til personer, der ektefelle/familien utfører særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Tjenesten er gratis.

Sårpoliklinikk

Sårpoliklinikken ved Bamble helsehus ligger i 2.etg. i Bamble helsehus. Den er bemannet med sårsykepleier 2-3 dager pr. uke. Åpningstid 08-15. Du kan henvises til sårpoliklinikken av fastlegen din.

Tilbudet består av:

 • Kartlegging av sårdiagnoser
 • Sårstell/behandling av sår
 • Utarbeidelse av sårprosedyrer
 • Samarbeid med helsepersonell i hjemmetjenesten, institusjoner, legevakt, sykehus og fastleger
 • Opplæring, råd og veiledning i bruk av medisinskforbruksmateriell for helsepersonell
 • Sårkurs for helsepersonell, internt og eksternt

Tilbudet er for

 • Alle med kroniske/langvarige sår
 • Pårørende
 • Helsepersonell

Besøksadresse: Bamble Helsehus, Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund

Telefon: 409 17 916 

Kreftomsorg

Hvis du har eller har vært gjennom kreft, eller er pårørende til noen som har det, er det viktig å vite at kommunen kan tilby deg ulike former for hjelp og oppfølging.

En kreftdiagnose kan være overveldende. Det kan være vanskelig å forstå sykdommen, dens konsekvenser, og hva som finnes av tilgjengelige tjenester.

Her kan kommunens kreftkoordinator være til uvurderlig hjelp. Vår kreftkoordinator er en erfaren kreftsykepleier som er spesialisert på å gi råd og veiledning om sykdommen, og om tjenestene som er tilgjengelige.

Kreftkoordinatoren kan i tillegg bidra til at helsetjenestene samarbeider om oppfølgingen av din kreftsykdom.

Tilbudet er gratis. Du trenger ikke en henvisning, og kan ta direkte kontakt.
For mer informasjon se Kreftkoordinator brosjyre (pdf)

Ta kontakt med vår kreftkoordinator: Elin R. Bredsand
Mobil: 48 16 50 04 (dagtid)

Hjemmetjenesten og Bamble helsehus har også sykepleiere med tilleggsutdannelse i kreftomsorg. Telefonhenvendelser kan rettes til hjemmetjenesten i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00.

 

Kreftkoordinator brosjyre (pdf)

FRIMINUTT - treningsgruppe for personer med kreftdiagnose

Legevakt og legetjenester

Kreftkoordinator

Demenskoordinator

Spesialiserte helsetjenester

Sist oppdatert: 14. mars 2024