Gjeldende planer

Leve hele livet 2022-2026

Kommunestyrets vedtak Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplan

(Linken går til "Grenlandskart" - velg Bamble - så verktøyet "Arealplaner. Velg deretter plantype og område)

Handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner 2019

Kommunikasjonsstrategi 2018-2021

Velferdspolitisk handlingsplan

Helse- og omsorgsplan - Utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgsplan - Habilitering og rehabilitering

Helse- og omsorgsplan - Implementering og bruk av velferdsteknologi

Helse- og omsorsplan - Digitalisering, kompetanse og rekruttering

Utvikling av heltidskultur i Bamble kommune

Byggeskikksveileder for Langesund

Hovedplan for vann og avløp

Boligbyggeprogram

Energi- og klimaplan

ATP Grenland

Trafikksikkerhetsplan

Strategi og plan for myke trafikanter

Kulturskolens utviklingsplan 2015-2018

Strategidokument for Enhet - skole og barnehage

Landbruksplan 2014-2020

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Vann- og avløpsplan 2014 - 2024

Handlingslan for økt frivillighet 2018

Boligsosial handlingsplan

Friluftsplan 2015 - 2019     Tilleggsvedtak mai 2016