Byggesak / regulering / plan

BYGGESAK

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving, må du ha tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og tilrettelegge for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Generelle henvendelser sendes på e-post: postmottak@bamble.kommune.no

Vi har dessverre ikke mulighet til å ta imot besøk uten avtale. 

Forbered deg før du ringer
Saksbehandlerne våre behandler et stort antall saker. Vi setter derfor pris på at du forbereder deg før du ringer.

* For å unngå misforståelser er det viktig at du snakker med saksbehandler for din sak. Send gjerne en e-post hvis vedkommende er opptatt.
* Ha saksnummer, gårds- og bruksnummer og andre relevante opplysninger klare.
* Hvis du har en ansvarlig søker (arkitekt, byggmester, konsulent, o.l), skal kommunikasjonen gå via denne.
* Påtrykket er stort og noe ventetid på saksbehandling må medregnes. Du hører fra oss så snart saken er ferdig behandlet.
* Vurder om avklaringer kan gjøres per e-post. 

Timebestilling byggesak

Har du generelle spørsmål til byggesaksavdelingen eller spørsmål i en pågående sak, kan du nå bestille veiledningstime hos oss.

Du kan bestille et møte tirsdag og torsdag mellom kl. 9-11 og kl.12-14, på inntil 30 min. Møtet kan tas over telefon, Teams eller ved oppmøte på rådhuset. Du kan selv se hvilke saksbehandlere som er ledig ved bestilling.

Når det gjelder pågående saker, må du bestille time hos den saksbehandler som har fått tildelt saken.

OBS! Bestilling av veiledningstime er for øyeblikket ikke tilgjengelig p.g.a. en teknisk feil.

Her bestiller du veiledningstime

Tilbudet er kun for privatpersoner og er ikke gebyrbelagt.

I større eller mer komplekse saker, kan det bestilles en referatført forhåndskonferanse. Det må da sendes en skriftlig henvendelse til postmottak@bamble.kommune.no  

Forhåndskonferanse er gebyrbelagt etter gebyrregulativet § 3-5.

Forhåndskonferanse med forberedelse og referat = kr 5130,00
Dialogmøte uten referat = kr 4300,00

Dette kan byggesaksveiledningen hjelpe deg med:
Byggesaksveiledningen svarer på generelle spørsmål om byggesøknader, og gir veiledning om hvor du finner:

  • reguleringsplan og bestemmelser for din eiendom
  • annen nødvendig informasjon, som for eks. dispensasjonssøknad
  • regelverk
  • søknadsskjemaer

Dette kan byggesaksveiledningen ikke hjelpe deg med:

  • tegne
  • prosjektere
  • fylle ut søknaden din
  • hjelpe til med å ferdigstille søknaden

Dette skyldes at vi ikke kan behandle søknader som vi selv har bidratt med å fylle ut. Det vi kan forklare er hva slags informasjon som etterspørres i søknadsblankettens enkelte poster.

Hvis du ønsker at noen skal sjekke kvaliteten på søknaden eller hjelpe til å ferdigstille søknaden, må du kontakte fagfolk. Hvis du synes hele søknadsprosessen er vanskelig, vil vi anbefale deg å kontakte et ansvarlig foretak som kan hjelpe deg med dette.

Avklaringer om tekniske krav må rettes til fagkyndig, eventuelt kan du ta kontakt med Direktoratet for byggkvalitet for tolkning av regelverket.

Skal du søke om byggetillatelse?

Husk at alle endringer på hytter må søkes om.

NB! I tillegg til nødvendige søknader i hht. pbl. skal det søkes kommunalteknikk om tilknytning til det kommunale vann og avløpsanlegget. Dette gjelder også dersom eiendommen skal tilknyttes via et privat VA-lag.

Få oversikt over byggereglene

Her får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og annet regelverk relevant for bygg:

Generell veileder - DIBK

Digital løsning for søknader: 

Privatperson - DIBK
Profesjonell aktør - DIBK

Last ned manuelt søknadsskjema :

Byggesaksblanketter - DIBK

Avstandserklæring

Standardskjema for samtykke fra nabo

Byggetiltak som ikke krever søknad

Flere tiltak er unntatt søknadsplikt, blant annet frittliggende garasje inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2. På Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) finner du digitale verktøy og nyttig informasjon.

Det er ikke tillatt å bygge uten søknad i uregulerte områder og landbruks-, natur-, friluftsområder (LNF). Bamble kommune har byggegrense i hyttevegg for fritidsboliger. Det betyr at ingen hytteeiere kan bygge eller gjøre endringer uten å søke.

Finn plankart og bestemmelser for din eiendom

Må jeg søke? Interaktiv veileder med spørsmål

Melding om bygning eller tilbygg som er untatt søknadsplikt

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Tiltak hvor ufaglærte privatpersoner kan søke. Du har selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak i er garasjer, terrasser og tilbygg.

Slik søker du

Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet

* Bestill naboliste og send ut nabovarsel. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema her. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

* Vent minst to uker på eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:

- Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
- Gjenpart av nabovarsel
- Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
- Eventuelt søknad om dispensasjon
- Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
- Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100

Alle søknader sendes til postmottak@bamble.kommune.no

Veiledning - slik søker du

 

Søknad om tiltak med ansvarsrett

Større tiltak krever at søknad sendes inn av profesjonell aktør som har nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på søknadspliktige tiltak er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet.    

Veiledning - slik søker du

Spesielt om solceller på eiendommen

To ting avgjør om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Les mer her

Melde fra om ulovlig byggetiltak

Ser du et byggetiltak du tror er i strid med plan- og bygningsloven, eller hvor det er fare for liv og helse, kan du melde fra til kommunen. Vi fører tilsyn om nødvendig. Les mer her

Bygningsnummer

Huseier har ansvar for å merke både hus og hytte med godt synlig bygningsnummer. Det er blant annet for at nødetatene skal finne raskt fram ved utrykning. Les mer her

Regler for skilt og reklame

Les mer

Skilt eller reklame krever i utgangspunktet søknad fra kvalifisert foretak. Det betyr at du må ta kontakt med et foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Du trenger ikke å søke dersom:

Skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 m2 og den er montert flatt på veggen.

Du skal montere virksomhetsskilt på en fasade der det ikke er andre skilt fra før.

Det nye skiltet skal erstatte et eksisterende skilt som er godkjent av kommunen.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Sjekk kartet for reglene som gjelder der du er

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

Skiltet skal føres opp eller tas ned på fasade over fortau eller andre folksomme områder.

Du skal montere eller ta ned flere skilt på samme fasade.

Skiltet er større enn 6,5 m2, høyere enn 3,5 meter, og bredere enn 1,5 meter.

Nødvendig prosjektering være gjennomført før igangsetting.

Søknaden må utformes av et ansvarlig foretak som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle ansvarlig foretak må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Lover og retningslinjer

SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 4 regulerer ikke-søknadspliktige tiltak.

Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 30-3 regulerer tiltak som er søknadspliktig.

Skilt og reklame langs offentlig vei

Skilt/reklame på offentlig veigrunn tillates som hovedregel ikke.

Ved spørsmål, kontakt kommunalteknikk i Bamble kommune
v/Nils Aage Tangvald
Tlf: 97 05 85 83
E-post: nilsaage.tangvald@bamble.kommune.no

Byggeskikksveileder for Langesund sentrum

Veileder Langesund for nett.pdf

Nyttige lenker - byggesak:

REGULERING / PLAN

Planprosessen

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (utarbeidet av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Lover og retningslinjer for reguleringsplan:

Lovdata
Reguleringsplanveileder
Grenlandsstandarden
Gebyrregulativ for plan 2024

Kontaktperson:
Preben Rogn, teamleder Plan
Tlf: 920 24 129 / E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 13. juni 2024