Oppvekst

Åpner dører mot verden og framtida

Enhet for oppvekst har som målsettinger at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal
oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø, og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.

Kontaktinformasjon

NAVN TITTEL  TELEFON    E-POST
Bjørg Rein Kommunalsjef    35 96 50 30  bjorg.rein@bamble.kommune.no

Linda Fedje

Virksomhetsleder barnehage 97 17 50 62      linda.fedje@bamble.kommune.no 

Anita Hjorteseth

Virksomhetsleder skole 35 96 50 52 anita.hjorteseth@bamble.kommune.no

Anita Torvund

Konsulent 35 96 52 00 anita.torvund@bamble.kommune.no
Jarand Johnsen

Rådgiver
Oppvekst

35 96 57 82

jarand.johnsen@bamble.kommune.no

Marit Nikolaisen Rådgiver barnehage  35 96 52 17

marit.nikolaisen@bamble.kommune.no

Øyvind Hansen Rådgiver         skole  35 96 52 20

oyvindsyversen.hansen@bamble.kommune.no

Simen Storås Virksomhetsleder pedagogiske tjenester 35 96 52 13

simen.storas@bamble.kommune.no

Sissel Winterkjær Saksbehandler 35 96 52 01

sissel.winterkjar@bamble.kommune.no

Tove Lene Lekmann Virksomhetsleder Barne- og familievern  

ToveLene.Lekman@bamble.kommune.no

Skolene i Bamble

Bamble ungdomsskole

Herre skole

Langesund barneskole

Paletten

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Stathelle barneskole

Barnehagene i Bamble

Falkåsen barnehage

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

 

Vedtekter / retningslinjer / forskrifter

Barnehage

Vedtatte vedtekter for barnehager 2018

Municipal nurseries in Bamble

Plan for trygt og inkluderende barnehagemiljø

Skole

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Kunnskapsløftet - foreldrebrosjyre

Foreldreutvalget for grunnskolen

Feriereglement

Informasjon om og innlogging i Visma Flyt

Temahefte

Trygt og godt skolemiljø 

Miljøterapeut i skole og fritid

Alle skolene i Bamble kommune har hver sin miljøterapeut som er der for alle elever. Miljøterapeuten skal hjelpe til og skape et godt og trygt skolemiljø samt å forebygge mistrivsel, konflikter, mobbing, rus og andre sammensatte sosiale problemer blant elever.   Miljøterapeutene har tid til å snakke og lytte til elever som trenger det, og de kan være en støtte i en periode eller i saker som oppleves som vanskelig for elever. Miljøterapeutene er også fast medlem av skolens Kompetanseteam. De samarbeider med de ansatte på skolen, hjemmet, helsesykepleier og andre instanser der det trengs for å gi enkelte elever eller grupper best mulig tilbud om hjelp og støtte så tidlig som mulig. De er også med på å arrangere ulike aktiviteter og ferietilbud rettet mot barn og ungdom utenom skoletiden. Miljøterapeutene på ungdomsskolen jobber også opp mot kommunens ungdomsklubber ved behov.          

Utviklingsarbeid 2021-2022 

Liv og røre i Bambleskolen

Liv og røre i Bambleskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Bamble kommune,Telemark fylkeskommune og Univerisitetet i Sørøst-Norge, støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Liv og røre-satsingen i Bamble er en del av Liv og røre i Telemark, og som en del av dette blir elevene i Bamble forsket på. Prosjektet har som mål å bedre levekår gjennom fysisk aktivitet inn i fag, bedret kosthold og bedret psykososialt miljø blant barn og unge i Telemark. Enhet for skole og barnehage har fysisk aktivitet og helse som satstingsområde både i skole og barnehage. Det gjøres mye godt arbeid på dette området. Gjennom Liv og røre-satsingen ønsker vi å lage en rød tråd gjennom hele barnehage- og skoleløpet slik at alle er sikret det samme tilbudet på dette området.

Mål for Liv og røre:

 • Fysisk aktivitet en time pr dag for alle
 • Sunt kosthold 
 • Sunne vaner og holdninger 
 • Bedre læringsmiljø 
 • Bedre integrering 
 • Bedre trivsel 
 • Mindre mobbing
 • Mer læring og mestring Her kan du lese veilederen til Liv og røre.

Liv og røre i Bamblebarnehagen

Barnehagene i Bamble har over mange år hatt et ekstra fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Dette har blitt satt i system, og barnehagene høster lovord fra blant annet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Skolene i Bamble jobber også systematisk med dette arbeidet gjennom et samarbeidsprosjekt med Telemarks fylkeskommune - Liv og røre. For å gjøre det enkelt og synliggjøre en rød tråd på dette viktige området, kaller vi det også Liv og røre i barnehagene våre.

Her kan du lese om hvordan Falkåsen kunst- og kulturbarnehage jobber med Liv og røre

 

Paletten

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jfr. Opplæringslova §2-8. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med begrensede norskkunnskaper. Opplæringstilbudet foregår i tett samarbeid med nærskolen og oppholdet har en maks grense på to år.

Informasjonsbrosjyre - norsk

       Brosjyreforside     

Information in English 

:     Broskjyreforside - engelsk         

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

NAFO

Tjenester 

Les mer om tjenestene under "Tjenester fra A-Å" øverst på siden
 • Barnehage - godkjenning
 • Barnehageplass
 • Brukermedvirkning i skolen
 • Dagmamma - godkjenning
 • Familiebarnehage - godkjenning
 • Grunnskoleopplæring - permisjon
 • Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
 • Hjemmeundervisning
 • Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
 • Karakterer - klageadgang
 • Leiskoleopphold
 • Logopedtjenesten
 • Ordensreglement i grunnskolen
 • Permisjon fra grunnskoleundervisning
 • Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
 • Råd og utvalg i skolen
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Skoleskyss
 • Skolestart
 • Skoletilhørighet
 • Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
 • Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen

 

Sist oppdatert: 01. november 2021