Skole og barnehage

Skole og barnehage

Åpner dører mot verden og framtida

Enhet for skole og barnehage har som målsettinger at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal
oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø, og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.

Skole- og barnehageadministrasjonen

NAVN TITTEL  TELEFON    E-POST
Bjørg Rein Kommunalsjef    35 96 50 30     bjorg.rein@bamble.kommune.no
Anita Torvund 1. sekretær 35 96 52 00    anita.torvund@bamble.kommune.no
Marit Nikolaisen Rådgiver  35 96 52 17

  marit.nikolaisen@bamble.kommune.no

Øyvind Hansen Rådgiver 35 96 52 20

OyvindSyversen.Hansen@bamble.kommune.no

FAU-ledere skoleåret 2019-2020

Grasmyr ungdomsskole 

Leder: Tore M. Halvorsen, Mobil: 94840030

epost: monstadconsult@gmail.com

Nestleder:Vibeke Ness Andersen  Mobil: 90691871

epost: vna@sf-nett.no

 

Rønholt skole    

Leder: Stein Jørgen Storø  Mobil: 92282911

epost: steinjorgen@gmail.com

Nestleder:  Oskard Dahl Mobil: 90618648

epost: oskard.od@gmail.com

 

Herre skole                                     

Leder: Annette Kåsene Mobil: 91124401

epost: an-kaase@online.no

Nestleder: Marianne Roen  Mobil: 90915646

epost: roenhuset@gmail.com

 

Rugtvedt skole         

Leder: Monica Berthelsen Mobil: 90915646

epost: mobe611@gmail.com

Nestleder: Maria Guribye Mobil: 99456585

epost: maria.guribye@gmail.com

 

Langesund ungdomsskole           

Leder: Heidi Müller Mobil: 90954209

epost: Heidi-1@frisurf.no

Nestleder: Heidi L. Wenaas Mobil: 93880443

epost: heiwenaas@hotmail.com

 

Langesund barneskole       

Leder:  Nina Sandøy Pettersson  Mobil: 41351901

epost: n.sandoey@hotmail.com

Nestleder: Kjetil Nørstenes Mobil: 47814060

epost: kjetil.norstenes@gmail.com

 

Stathelle barneskole                 

Leder: Karen Anne Gudbrandsen Mobil: 90979195

epost: karenag1@hotmail.com

 
Nestleder: Øyvind Danielsen Mobil: 92252467 

epost: oyvind.danielsen@hotmail.com
 

Tilstandsrapport

      

Tilstandsrapporten for enhet skole og barnehage gir en gjennomgang av status, resultater, utfordringer og muligheter for 2017. Rapporten vil bli brukt internt til å identifisere utviklingsområder, og vurdere nye tiltak. For deg som er elev, forelder, politiker eller engasjert innbygger i Bamble er tilstandsrapporten en kilde til informasjon og kunnskap om tjenesteområdene våre. Klikk på bildet for å lese mer.

Vedtekter / retningslinjer / forskrifter

Barnehage

Vedtatte vedtekter for barnehager 2018

Municipal nurseries in Bamble

Skole

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Kunnskapsløftet - foreldrebrosjyre

Foreldreutvalget for grunnskolen

Feriereglement

Informasjon om og innlogging i Visma Flyt

Temahefte

Trygt og godt skolemiljø 

Miljøterapeut i skole og fritid

Alle skolene i Bamble kommune har hver sin miljøterapeut som er der for alle elever. Miljøterapeuten skal hjelpe til og skape et godt og trygt skolemiljø samt å forebygge mistrivsel, konflikter, mobbing, rus og andre sammensatte sosiale problemer blant elever.   Miljøterapeutene har tid til å snakke og lytte til elever som trenger det, og de kan være en støtte i en periode eller i saker som oppleves som vanskelig for elever. Miljøterapeutene er også fast medlem av skolens Kompetanseteam. De samarbeider med de ansatte på skolen, hjemmet, helsesykepleier og andre instanser der det trengs for å gi enkelte elever eller grupper best mulig tilbud om hjelp og støtte så tidlig som mulig. De er også med på å arrangere ulike aktiviteter og ferietilbud rettet mot barn og ungdom utenom skoletiden. Miljøterapeutene på ungdomsskolen jobber også opp mot kommunens ungdomsklubber ved behov.          

 

Utviklingsarbeid 2017-18 

Digitalt løft i skole og barnehage

Våren 2017 ble prosjektet IKT-løft skole barnehage vedtatt med oppstart høsten 2017. Det ble ansatt en prosjektleder som skulle stå for utredningsarbeidet på områdene:

 • Digitalisering av dokumentflyten i elevsamtalen og skole/hjem-samarbeidet
 • Behov for ny læringsplattform
 • IKT i framtidas ungdomsskole
 • Behov for å standardisere maskinparken (nettbrett, PCer eller begge deler), hvor stor tettheten skal være og felles programvareavtaler
 • Behovet for et eget IKT-løft i barnehage
 • Kartlegging av kompetansebehov
 • Videreutvikle skolens fagsystem

Hovedmål for prosjektet:
Likeverdig opplæring

Effektmål for prosjektet:
Elever: Økt læring ved bruk av digitale verktøy 
Ansatte: Effektivisere og kvalitetssikre administrative prosesser ved hjelp av IKT
Organisasjonen: Digitalisere prosesser der det er mulig 
Foreldre: Økt og forbedret skole/hjem-samarbeid ved hjelp av IKT 

Liv og røre i Bambleskolen

Liv og røre i Bambleskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Bamble kommune,Telemark fylkeskommune og Univerisitetet i Sørøst-Norge, støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Liv og røre-satsingen i Bamble er en del av Liv og røre i Telemark, og som en del av dette blir elevene i Bamble forsket på. Prosjektet har som mål å bedre levekår gjennom fysisk aktivitet inn i fag, bedret kosthold og bedret psykososialt miljø blant barn og unge i Telemark. Enhet for skole og barnehage har fysisk aktivitet og helse som satstingsområde både i skole og barnehage. Det gjøres mye godt arbeid på dette området. Gjennom Liv og røre-satsingen ønsker vi å lage en rød tråd gjennom hele barnehage- og skoleløpet slik at alle er sikret det samme tilbudet på dette området.

Mål for Liv og røre:

 • Fysisk aktivitet en time pr dag for alle
 • Sunt kosthold 
 • Sunne vaner og holdninger 
 • Bedre læringsmiljø 
 • Bedre integrering 
 • Bedre trivsel 
 • Mindre mobbing
 • Mer læring og mestring Her kan du lese veilederen til Liv og røre.

Liv og røre i Bamblebarnehagen

Barnehagene i Bamble har over mange år hatt et ekstra fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Dette har blitt satt i system, og barnehagene høster lovord fra blant annet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Skolene i Bamble jobber også systematisk med dette arbeidet gjennom et samarbeidsprosjekt med Telemarks fylkeskommune - Liv og røre. For å gjøre det enkelt og synliggjøre en rød tråd på dette viktige området, kaller vi det også Liv og røre i barnehagene våre.

Her kan du lese om hvordan Falkåsen kunst- og kulturbarnehage jobber med Liv og røre

Fysisk aktivitet

Friskusene i farta - Fiffen gjør barnehagebarna sprekere. Fysisk aktivitet er et satsingsområde i bamblebarnehagene, og Fiffen hjelper oss å få satt dette inn i et system. Fiffen er ei gruppe som består av aktivitetskontakter fra de private og kommunale barnehagene i Bamble. Gruppa blir ledet av en fysiterapeut. Som aktivitetskontakt får de kurs i å tilrettelegge aktiviteter for barna og de fungerer som en støtte for styrer, en motivator for medarbeidere og en pådriver for fysisk aktivitet i barnehagene.

Fiffen møtes 4-6 ganger i året. Da deler de erfaringer, og blir kurset for å bli bedre rustet til å sette fysisk aktivitet på dagsorden i egen barnehage. Hver barnehage har en plan for fysisk aktivitet. Noen har fysisk aktivitet som en naturlig del av sin profil, mens andre for eksempel har lagt fysisk aktivitet i utetida.

I fjor startet gruppen opp med «Aktivitetskortet». Dette er et skjema med mange ulike aktiviteter som kan gjøres i barnehagen. Hver avdeling får et eget kort, hvor de krysser av når aktiviteten er gjort. Her blir det en konkurranse mellom barnehagene på hvem som leverer kortet med flest avkryssede aktiviteter vinner, og dermed har vært i mest fysisk aktivitet.

Les mer om fysisk aktivitet i Bamblebarnehagene på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

 

Felles kompetanseløft i Bamblebarnehagen      Være sammen - logo 

Grunntemaene i Være sammen er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd.

Barnehagene vil få kompetanseheving i hele personalet i løpet av en ettårsperiode. Det er egne prosjektgrupper som driver arbeidet ved hver barnehage. Disse blir fulgt opp av eksterne veiledere som har gjennomført et eget veilederprogram som er utviklet ved senter for Atferdsforskning.

For mer informasjon se:  http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/vaere-sammen/  

Paletten

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jfr. Opplæringslova §2-8. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med begrensede norskkunnskaper. Opplæringstilbudet foregår i tett samarbeid med nærskolen og oppholdet har en maks grense på to år.

Informasjonsbrosjyre - norsk

       Brosjyreforside     

Information in English 

:     Broskjyreforside - engelsk         

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

NAFO

Tjenester 

Les mer om tjenestene under "Tjenester fra A-Å" øverst på siden
 • Barnehage - godkjenning
 • Barnehageplass
 • Brukermedvirkning i skolen
 • Dagmamma - godkjenning
 • Familiebarnehage - godkjenning
 • Grunnskoleopplæring - permisjon
 • Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
 • Hjemmeundervisning
 • Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
 • Karakterer - klageadgang
 • Leiskoleopphold
 • Logopedtjenesten
 • Ordensreglement i grunnskolen
 • Permisjon fra grunnskoleundervisning
 • Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
 • Råd og utvalg i skolen
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Skoleskyss
 • Skolestart
 • Skoletilhørighet
 • Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
 • Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen

Skolene i Bamble

Grasmyr ungdomsskole

Herre skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Paletten

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Stathelle barneskole

Barnehagene i Bamble

Falkåsen barnehage

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 29. mars 2021