Liv og røre i Bamblebarnehagene

Liv og røre i barnehage handler om:

Barnehagene i Bamble er Liv og røre barnehager.  Liv og røre har som mål å fremme helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barnehagebarn i Bamble.
I kommunens overordnede planverk er bærekraft, klima og miljø i fokus. Bamble kommune ønsker innbyggere som har holdninger og verdier som tar hensyn til klima og miljø. Rammeplan for barnehagen presiserer også at «barnehagen skal bidra til at å ta vare på seg selv, hverandre og naturen». Gjennom felles og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og bevegelsesglede, og mat og måltidsglede ønsker vi å sikre kvalitet, hindre sløsing av ressurser og bidra til å fremme gode holdninger og vaner hos barn og personal.

Liv og røre er delt inn i tre områder: Fysisk aktivitet og bevegelsesglede, kosthold og matglede og holdningsarbeid.

 

 

Veileder Liv og røre i barnehager

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede bygger på helsedirektoratets anbefalinger, og skal være en naturlig del av barnehagens hverdag.

Bevegelsesglede er integrert i barnehagens pedagogiske utviklingsarbeid og profil
Barnehagen fremmer bevegelsesglede gjennom lek, læring, omsorg og danning
De voksen er bevist sin rolle for å fremme fysisk aktivitet og bevegelsesglede
Fysisk aktivitet og bevegelsesglede bidrar til å fremme helse, mestringsglede, fellesskap, deltakelse, likeverd og mangfold.

Kosthold og matglede

Kosthold og matglede bygger på Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for mat og måltider i barnehagene. Kostholdet de første leveårene har stor betydning for barnas kroppslige og kognitive utvikling og legger grunnsteinene for god helse, matvaner og måltidsglede resten av livet. Alle barn skal ha like god mulighet til å få næringsrike måltider, og til å tilegne seg gode og bærekraftige vaner. I Bamble har vi utarbeidet felles retningslinjer for hva kosthold og matglede skal være for barn.

  • Felles innkjøpsavtale via helsehuset
  • Felles påleggsmeny basert på nasjonale retningslinjer
  • Felles varmmat-meny med utgangspunkt i oppskrifter fra Fiskesprell og Matjungelen
  • Prioriterer nøkkelhull-merkede produkter
  • Felles oppskrift- og idèbank.
  • Barnehagen ser mat – og måltider som verdiskapende aktiviteter

 

I Liv og røre fremmer barnehagene alle rammeplanens fagområder. Les mer om Rammeplan for barnehagen her.

 

Barna i Bamble vil møte Liv og røre videre i skolen. 

Sist oppdatert: 22. november 2022