Innføringstjenesten Paletten

Informasjon om skolen

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jfr. Opplæringslova §2-8. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med begrensede norskkunnskaper. Opplæringstilbudet foregår i tett samarbeid med nærskolen og oppholdet har en maks grense på to år.

Fagområde: Grunnleggende norsk

Mål:
Oppnå ferdigheter i læreplanen for grunnleggende norsk på nivå 2 for barnetrinns elever og nivå 3 for ungdomstrinns elever, slik at en kan følge de ordinære læreplanene i grunnskolen.

For hvem:
Nyankomne barn og unge fra 2.-10.trinn

Varighet:
Avhengig av skolebakgrunn og progresjon, ca. 1-2 år

 

Kartlegging og vedtak om oppstart

Kandidater som er aktuelle for velkomsttilbudet skal kartlegges. Udir sitt kartleggingsverktøy benyttes i denne prosessen, supplert av andre verktøy der hvor det er behov for dette. Paletten og den respektive nærskole er sammen ansvarlige for denne kartleggingen.

På bakgrunn av kartleggingen skal det fattes enkeltvedtak om særskilt norskopplæring. Felles vedtaksmal for Bamble kommune skal benyttes.

Dette gjøres av rektor på den enkelte nærskole hvor eleven har sitt tilhold. Det er viktig å presisere at dette er et frivillig tilbud som foreldre/foresatte må samtykke i. Paletten bistår gjerne nærskolen i samtalen med foresatte.

Sist oppdatert: 26. april 2023