Spesialundervisning for voksne

Det gis tilbud om spesialundervisning til innbyggere over 18 år som har behov for dette.

Hvem har rett til spesialundervisning:

Voksne har rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis de ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne, eller har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like. Retten gjelder også personer som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade. Opplæringen blir gitt etter opplæringsloven § 4A-2

Hvem kan søke?

Voksne med; hørselshemming, synsvansker, lese- og skrivevansker (dysleksi), ervervet skade, medfødt skade/sykdom, afasi/annet behov for behandling hos logoped, lærevansker, utviklingshemming, omfattende funksjonshemming, psykiske vansker, mangelfull grunnskoleopplæring og liknende.

Opplæringen blir tilpasset søkerens behov. Individuelle opplæringsmål utarbeides i samarbeid med eleven og sakkyndig instans; Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Sakkyndig instans kartlegger og gir en uttalelse på behov, omfang og realistiske opplæringsmål

Tilbudet blir, etter innvilget søknad, gitt for en bestemt periode og/eller et bestemt antall timer. Spesialundervisning er et gratis deltidstilbud på dagtid. Opplæringen gis i grupper av ulik størrelse eller som enetimer.

Informasjon kan fås ved å kontakte:

Lene Glenna - koordinator, mob: 48 16 50 93 -

epost: Lene.Glenna@bamble.kommune.no 

Voksenopplæring på videregående nivå skal gis av Telemark fylkeskommune

Sist oppdatert: 17. juni 2021