Voksenopplæring

VOKSENOPPLÆRING


Grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne
Grunnskoleopplæring for voksne er opplæring i fag som fører frem til grunnskoleeksamen. 

Hvem kan søke? Vilkårene etter §4A

Du må være over opplæringspliktig alder.
Du må ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1.
Du må ha lovlig opphold i Norge.
 Du må ha behov for grunnskoleopplæring.
Opplæringen er på dagtid. Vi tilbyr fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringen går over minimum 1 år, avhengig av tidligere utdanning, språknivå og ditt behov.

Elevene har rett til lån og stipend etter Lånekassens regler.

Det søkes om inntak på eget skjema som du finner nederst på siden her.

For minoritetsspråklige søkere anbefaler vi at søkeren har bestått språktester på A2-nivå og har noe bakgrunn i engelsk og matematikk.

Vi har koordinator/rådgiver som kan gi deg råd og veiledning om hvilke fag eller nivå du bør søke.

Hvis du har spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med Bamble voksenopplæring: Hilde Stiansen tlf. 92024345  epost: hilde.stiansen@bamble.kommune.no

Søknad grunnskole 

 

Norsk for nyankomne innvandrere


Gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (bosatt i Bamble kommune). Her finner du lovverket for rett og plikt til norskopplæring. Introduksjonsloven 
For introduksjonsdeltakere: Individuellplan utarbeides sammen med programrådgiver. Skoletilbud, språkutplassering, samt annen kvalifisering/deltakelse vil ligge innunder denne planen. 
For betalende deltakere: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap koster 20.000,- kr for 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, inklusiv utgifter til eventuelle prøver. Det er mulig å dele beløpet opp. Kontakt oss for mer informasjon om timer og dager. 
Kurs i 50 timer samfunnskunnskap: Gjennomføres i samarbeid med voksenopplæringene i Skien og Porsgrunn i juni hvert år. Dette blir utført på et språk som deltakeren forstår så langt det lar seg gjøre. Kontakt oss for informasjon om tider, språk og sted. 
Prøver: Voksenopplæringa arrangerer språkprøver i samarbeid med Kompetanse Norge tre ganger i året. Kontakt oss for informasjon om påmelding og dager. 
Beliggenhet: Skolen ligger i Langesund, Storgata 7 og 9. 2. og 3. etasje. Tlf: 35965309 
 

Kontakt: Gro Glenna Andersen – rektor i voksenopplæringen

Mob: 481 65 095

gro.glenna@bamble.kommune.no

   

Spesialundervisning


Det gis tilbud om spesialundervisning til innbyggere over 18 år som har behov for dette.

Hvem har rett til spesialundervisning:

Voksne har rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis de ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne, eller har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like. Retten gjelder også personer som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade. Opplæringen blir gitt etter opplæringsloven § 4A-2


Hvem kan søke? 

Voksne med; hørselshemming, synsvansker, lese- og skrivevansker (dysleksi), ervervet skade, medfødt skade/sykdom, afasi/annet behov for behandling hos logoped, lærevansker, utviklingshemming, omfattende funksjonshemming, psykiske vansker, mangelfull grunnskoleopplæring o.l
Opplæringen blir tilpasset søkerens behov. Individuelle opplæringsmål utarbeides i samarbeid med eleven og sakkyndig instans; Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Sakkyndig instans kartlegger og gir en uttalelse på behov, omfang og realistiske opplæringsmål

Tilbudet blir, etter innvilget søknad, gitt for en bestemt periode og/eller et bestemt antall timer. Spesialundervisning er et gratis deltidstilbud på dagtid. Opplæringen gis i grupper av ulik størrelse eller som enetimer. 

Informasjon kan fås ved å kontakte Lene Glenna - koordinator, mob: 48 16 50 93

Voksenopplæring på videregående nivå skal gis av Telemark fylkeskommune

 

Privatistpåmelding til prøver og 50 timer samfunnskunnskap


Hvis du har behov for opplæring i 50 timer samfunnskunnskap, avlegge språkprøve, statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve, ta kontakt med skolen. Du finner mer informasjon om kurs og prøver på:
Kompetanse Norge

På språkprøve må du velge nivå: A1/A2 - A2/B1 - B1/B2. Første gang du melder deg opp, må du ta en komplett prøve. Senere kan du velge delprøver.

Prøvene avholdes tre ganger per år. Påmeldingsfrist er 4-5 uker før prøven.

Du må betale for disse prøvene, og prisene er:

Norskprøve skriftlig:     750,-

-          Lytteprøve:        250,-

-          Leseprøve         250,-

-          Skriveprøve       250,-

Norskprøve muntlig      700,-

Samfunnskunnskap      700,-

Statsborgerprøven        700,-

 

Avmelding må skje senest 48 timer før prøven. Ved for sen avmelding eller ikke oppmøte til prøven, vil du motta en faktura pålydende kr. 200.

Påmelding til prøver og kurs skjer via kontaktpersoner i VO.

Kontaktpersoner:

Lene Glenna tlf: 48165093, mail: lene.glenna@bamble.kommune.no 

Gro Glenna Andersen tlf: 48165095, mail: gro.glenna@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 07. januar 2021