Årsregnskap 2015

Bamble kommune har avlagt årsregnskapet for 2015 med et regnskapsmessig overskudd på 7,1 (0,2) mill.kroner. Resultatet før avsetninger, netto driftsresultat, er 21,4 (-6,5) mill.kroner.

I 2015 var driftsinntektene 1.076 (1.013) mill.kroner og driftsutgiftene 1.065 (1.044) mill. kroner.   Netto finansutgifter, renter, avdrag og kapitalinntekter, var på 36,5 (17,6) mill.kroner.  Netto driftsresultat er 27,8 mill. kroner bedre enn foregående år.  Driftsinntektene er økt med 6%, 60,1 mill.kroner og driftsutgiftene med 2%, 20,3 mill.kroner. Eksterne finansinntekter er redusert med 56%, 18,6 mill.kroner og finansutgiftene er redusert med 0,2 mill.kroner.

Det regnskapsmessige overskuddet har i hovedsak fremkommet ved at skatteinngangen på landsbasis ble høyere enn regjeringens anslag i høst. Dette har gitt Bamble en merinntekt på 5,1 mill.kroner. 

Kommunen har 283,8 mill.kroner plassert i finansmarkedet. Budsjettert avkastning var på 5,5% mens reell avkastning ble på 2%.

Bambles folketall sank med 52 personer i 2015 og er nå på 14.088.  Nedgangen er på 0,37 %.  Det er de yngste og yngre alderstrinnene som minker, mens aldersgruppene fra 67 år og oppover øker - til dels kraftig og mest blant de «yngste eldre».

Investeringsregnskapet for 2015 viser totale utgifter på 126,3 mill. kroner. Av dette er 64,2 investeringer i anleggsmidler og de største investeringene er (mill.kroner):
Vann, avløp, renovasjon    28,4
Veg og trafikksikkerhet    9,1
Tilpassede boliger    6,6
IKT investeringer    3,0
Oppgradering kommunale bygg    2,8

I tillegg utgjør utlån og avdrag på formidlingslån i Husbanken 53,8 mill.kroner.

Endelig årsmelding med regnskap legges fram for behandling i kommunestyret i mai.
 
For nærmere info:
Plan og økonomisjef - Gunn Ellen Berg,  35965123 / 97620341
Rådmann - Tore Marthinsen, 35965043 / 91365043