Bredbånd i distriktene i Bamble – Vi trenger innspill!

Mangler du, eller har du mangelfull brebåndstilknytning?

Mangler du, eller har du mangelfull brebåndstilknytning? Bamble kommune vurderer å søke om statlige midler for utbygging av bredbånd i distriktene. Vi ønsker å høre både fra de som har behov for tjenesten og fra leverandører og eventuelle grunneiere som kan bidra. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse inviteres til å gjøre det innen 24. april 2016. 

Bamble kommune vurderer å søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i de deler av kommunen som har dårlig dekning og kommer inn under den statlige tilskuddsordningen.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordningen skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen. Jo flere innspill vi får desto bedre kan søknaden begrunnes. For mer informasjon: www.nkom.no

Vi ønsker også å høre fra aktuelle leverandører og grunneiere som disponerer lokal infrastruktur som master og grøfter.

Følgende område er under vurdering:

  • Vest-Bamble og de indre deler av kommunen
  • Strekningen Skjerkøya - Asdalstrand  - Rønningen - Rafnes

Kriterier for tildeling:

  • Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert til å få støtte til utbygging.
  • Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
  • Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
  • Lokal medfinansiering
  • Bærekraftig drift
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  • Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Frist: 24.april 2016.

Innspillene sendes på e-post til postmottak@bamble.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse til bredbåndsutbygging».

Kontaktperson:
Ingrid Grandum Berget, mob. 913 65 033, epost: ingrid.berget@bamble.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Bamble kommunes hjemmeside.

Sist oppdatert: 03. november 2017