Gjerde rundt Røsskleiva

Fylkesmannen har satt opp gjerde ved lysløypa i Langesund/Røsskleiva.

Bamble kommune har nå fått informasjon via Norcem som er grunneier, om et prosjekt likt Langøya med beitedyr som også skal gjøres i dette området.

Hensikten med dette er å gjenskape en tilstand som tidligere (ca fram til 1950-1960) har vært vanlig i alle tilsvarende områder i regionen, dvs en halvåpen til åpen skog med stort innslag av lyselskende urter. Slike forhold vil trolig være optimale for mange av de spesielle og i dag truede artene som finnes i slike områder, f eks av karplanter, sopp og insekter. I dag er det svært få skogsarealer som har en slik tilstand, fordi etter langvarig fravær av beite har det utviklet seg et tett busksjikt, og et stadig tettere tresjikt. Alt i alt er det lite lys som når ned til skogbunnen. Dette vil på sikt gjøre at mange av de sjeldne artene som er knytta til denne skogtypen (furuskog på kalkgrunn) vil forsvinne. Se også vedlagte fotos tatt nå i november som viser typiske skogtilstand i området.

Dette området peker seg ut som egnet for beite fordi det fortsatt har innslag av mer lysåpen vegetasjon (spesielt ned mot Stathellevegen) og lyskrevende plantearter, samtidig som det i liten grad grenser inn til bebyggelse. Tilgjengelighet inn til området med dyretransport og annet utstyr er god, både fra nord (gammel driftsvei) og fra sør (Postveien). Videre er det ingen brattkanter eller andre farlige steder som utgjør en sikkerhetsrisiko for beitedyr. Og ikke minst er dette et svært mye brukt område til friluftsliv – lysløypa gjennom Røsskleiva brukes hele året til turgåing. Vi tror at beite inntil lysløypa vil skape en mer variert opplevelse for dem som bruker området. Et mulig beiteareal må avgrenses slik at ingen hovedstier går gjennom arealet, da unngås konflikter med bl.a. hunder.  

Det som konkret måtte ha blitt gjort, er å sette opp et solid gjerde rundt hele arealet som er tilpasset storfe. Dette må forsterkes med strømtråder for å sikre at dyr ikke rømmer, f.eks. ut i veien eller inn i boligområdene. Det går et par mindre brukte stier innafor dette arealet, og tilgjengelighet måtte ha blitt sikret ved at det settes opp gjerdeklyv. Hunder burde nok ikke tas med inn i beiteområdet, men det er flere andre stier i nærheten som vil fortsette å være et godt tilbud for lufting av hunder i bånd. Når det gjelder manuell rydding av kratt og ungskog har vi meget gode erfaringer med å organisere dette som et samarbeid med Bamble kommune, frivillige grupper/foreninger/skoleklasser, og Langøya Hovedgård. Denne modellen er brukt med stort hell på Langøya. I løpet av 1,5 år er ca 50 dekar ungskog/kratt blitt ryddet. Undervisning og læring om naturverdier og kulturlandskap er en del av opplegget. Her oppnår man derfor flere andre gode effekter utover den fysiske ryddingen – læring, eierskap, identitet etc etc. Vi håper derfor å kunne bruke denne modellen også i Røsskleiva, dersom området kan tilrettelegges for beite. Det kan også nevnes at vi har gode erfaringer med beitende storfe på Langøya – der går alle hovedstier gjennom selve beiteområdet, og vi har så langt (siden 2012) ikke fått negative tilbakemeldinger fra brukere av området – tvert i mot har vi hørt at flere besøker Langøya nettopp for å se kuene.

Informasjon fra Fylkesmannen

Sist oppdatert: 18. juni 2019