Invitasjon til innspill

Hvordan kan Norge best rustes for fremtidens utfordringer?

Kommunalminister Jan Tore Sanner har sendt ut en invitasjon til innspill til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Denne invitasjonen innebærer at Stortinget ønsker å legge frem en melding om bærekraftige byer og sterke distrikter. Kommunalministeren ber derfor om innspill til hvordan Norge best kan rustes for fremtidens utfordringer og legge til rette for bærekraftig vekst og verdiskapning i hele landet.

De viktigste ressursene er godt fordelt i vårt langstrakte land. Noen ligger i distriktene, mens andre ligger i byene. Da må vi ha en politikk som skaper sterke regioner, og vi må se at by og distrikt kan trekke i samme retning. Vi må ha en politikk som er tilpasset lokale og regionale forhold over hele landet, og som bidrar til at byer og distrikter kan spille hverandre gode.

Denne stortingsmeldingen skal bli til gjennom en åpen prosess, der alle inviteres til å delta. Både kommuner og fylkeskommuner er viktige bidragsytere i denne prosessen. Derfor oppfordrer jeg dere især til å delta i diskusjonen om fremtidens bærekraftige byer og sterke distrikter.

Det er flere måter å gi innspill på

Prosessen med innspill til meldingsarbeidet vil pågå over tid, og i flere former:

  • Det vil bli arrangert innspillsmøter rundt omkring i landet knyttet til ulike temaer som tas opp i meldingen. Her vil det bli anledning til å bidra med perspektiver, og det er naturlig at både fylkeskommuner og kommuner deltar.
  • Departementet inviterer til innspill på nett. På siden www.byerogdistrikter.no kan alle komme med innspill. Disse publiseres suksessivt og vil ligge åpent tilgjengelig for alle interesserte. Jeg oppfordrer dere til å benytte dere av denne muligheten.
  • Det er også anledning til å sende innspill i brevs form på e-post ( postmottak@kmd.dep.no ) eller standardpost. Disse publiseres fortløpende etter hvert som de kommer inn til departementet. Her vil kommuner og fylkeskommuner kunne bidra på samme måte som øvrige aktører.

Kommunalministeren er opptatt av å få en mest mulig åpen og helhetlig prosess. Alle innspill som kommer inn vil derfor bli lagt ut på nettsiden i grønn knapp under her:

By og distrikter.no

Frist for innspill til arbeidet er satt til september 2016, men alle oppfordres til å bidra så tidlig som mulig.