Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin søknadsportal for tilskudd skal benyttes. Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på:

www.bufdir.no

Søknadsskjema finnes ved å logge inn i søknadsportalen, ved å klikke på «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» og «Opprett søknad». Frist 2.12.2016

https://soknadsportal.bufdir.no,

Bamble kommune skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.

Har dere spørsmål til søknadsordningen kan Gina Thorbjørnsen, virksomhetsleder for Oppvekst kontaktes på

Epost: Gina Thorbjørnsen

Sist oppdatert: 18. juni 2019