Prosess for innsparinger i budsjettet fom. 2017

I kommunestyrets møte 10.desember ble det i behandlingen av budsjett 2016 og handlingsplan 2016 – 2019 vedtatt følgende:

Prosess innsparinger«For å imøtekomme de nye innsparingene i enhetenes rammer fom 2017 iverksettes en prosess som konkretiserer tiltak slik at disse kan behandles i kommunestyret før sommeren 2016.»

Handlingsplanen for 2017-2019 viser at det er behov for nye innsparingstiltak i enhetenes rammet tilsvarende 1,5% av brutto utgifter, totalt 13,2 mill.kroner fom 2017 og fremover. Sammen med de allerede gjennomførte og pågående innsparinger, vil nye innsparinger bli svært krevende. Rådmannen har igangsatt arbeidet og den videre prosessen som skal prioritere innsparingstiltakene blir som følgende:

Som et ledd i denne prosess, er det i forbindelse med ledighet i 2 kommunalsjefstillinger vedtatt å foreta en gjennomgang av ansvarsområder tillagt enhetene, for å vurdere om en alternativ organisering kan gi bedre og mer helhetlig organisatoriske prosesser og kommunale tjenester.

I tillegg til de utfordringer som er omhandlet i handlingsplan, har det i forbindelse med kommunereformen vært varslet omlegging av det kommunale inntektssystem fra 2017. Skisse til dette foreligger nå og viser at Bamble kommune vil få et inntektstap på ca. 10 mill.kroner i basistilskudd. Hvordan dette trekk omfordeles i utgiftsutjevningssystemet og vil kompensere for dette inntektstap, er uklart.

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:

Gunn Ellen Berg - Plan- og økonomisjef                                 
Tore Marthinsen - Rådmann