Ungdomsskolestruktur – tilleggsutredninger

Rådmannen nedsatt en prosjektgruppe for å utrede følgende alternativ

UngdomsskolestrukturBasert på kommunestyrets vedtak 10. desember 2015, om å foreta ytterligere utredninger vedrørende konsekvenser av en endret ungdomsskolestruktur, har rådmannen nedsatt en prosjektgruppe for å utrede følgende alternativ:

A - en ungdomsskole på Grasmyr
B  - to ungdomsskoler (Grasmyr og Rugtvedt)
C - tre ungdomsskoler (Langesund, Grasmyr og Rugtvedt)
D - videreføring av ungdomsskolestrukturen slik den er i dag
E - tre ungdomskoler (en skole på Rønholt, en skole på Rugtvedt og en skole på Langesundshalvøya)

For disse alternativ vil følgende bli utredet:

1.     Fordeler/ulemper, positive/negative konsekvenser for:
1.1.         Lokalmiljø
1.2.         Ungdoms helse
1.3.         Ungdoms fritid
1.4.         Miljø/bærekraft, arealplan/ATP (areal- og transportplan i Grenland)

2.    Arealbehov:
2.1.         Elevtallsprognoser
2.2.         Arealnormer
2.3.         Behov for tilleggsfunksjoner som en del av skoletilbudet.                     
2.4.         Lokaler voksenopplæringa
2. 5         Samlokalisering med Bamble videregående skole på Grasmyr

3.    Økonomiske totalberegninger/konsekvenser i livssyklusperspektiv på 40 år for:
3.1.         Investeringer
3.2.         Bygningsmessig drift
3.3.         Vedlikehold / ombygging
3.4.         Skyss
3.5.         Undervisning
3.6          Voksenopplæringa
3.7         Etterbruk/salg/avhending av eksisterende bygg.

Til å gjennomføre utredningen er det sammensatt en tverrfaglig prosjektgruppe, som ledes av plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg. Utredningen skal være ferdig medio april, og vil komme til politisk behandling i juni.

For nærmere opplysninger kan følgende kontaktes:

Gunn Ellen Berg - Prosjektleder                                                                            
Tore Marthinsen - Prosjektansvarlig