Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020

Bamble kommune har revidert den alkoholpolitiske handlingsplanen for perioden 2016-2020.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020Kommunestyret behandlet saken i møte 23.3.2017 sak 28/17 og endringer ble vedtatt.

Lag og foreninger får egne vilkår for søknad om skjenkebevilling til sine faste medlemsmøter gjennom året og bevillingsgebyret for møtene endres fra kr 4.900,- i året til kr 1.000,- i halvåret.  

Pkt. 6.2 er:
Lag og foreninger som gjennomfører regelmessige medlemsmøter hvor det skal skjenkes alkoholholdig drikke, må søke om skjenkebevilling. Ved behandling av disse søknadene, kan det innvilges gebyr etter pkt. 11.3 fjerde punkt med kr 1.000,- pr halvår etter følgende vilkår:

  • Laget/foreningen skal være registrert og ha eget organisasjonsnummer
  • Det søkes for halve eller hele året i en søknad
  • Søknaden vedlegges en oversikt over dato og tidspunkt for alle møtene som det søkes for
  • Møtene er kun for medlemmer, deres ledsagere og eventuelt inviterte foredragsholdere
  • Skjenkeansvarlig skal ha kunnskapsprøve for skjenkebevilling
  • Medlemsliste skal være tilgjengelig i skjenkelokalene ved kontroll

Pkt. 11.3 fjerde avsnitt:
Medlemsmøter for lag og foreninger kr 1.000,- pr halvår.
Endringene er gjort gjeldende fra 1 april 2017.
Lag og foreninger som er innvilget medlemsmøter etter tidligere plan, vil bli kontaktet av kommunen og gitt anledning til å endre
til ny ordning.


Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020