Formannskapet i Bamble kommune enstemmig

I møte 26.januar 2017 fikk formannskapet en god orientering fra Nye Veier AS om planene for byggingen av E-18 gjennom Bamble.

Bamble formannskapI etterkant av denne orienteringen har også formannskapet fått oversendt en foreløpig rapport utarbeidet av Faun Naturforvaltning AS.

Gjeldende reguleringsplan for ny E-18 gjennom Bamble som ble stadfestet av Bamble kommunestyre 4.4.2013 er et resultat av en omfattende prosess. Gjeldende reguleringsplan er et kompromiss mellom ulike interesser og miljø slik at ulempene med en ny veitrasé gjennom kommunen skulle minimeres.

Bamble formannskap forholder seg til gjeldende reguleringsplan. Vi ber om at Nye Veier AS tar hensyn til dette i sitt arbeid.

Nye Veier AS kan på selvstendig grunnlag foreslå endringer i gjeldende reguleringsplan, og kommunen er pliktig til å behandle endringsforslagene. Med bakgrunn i informasjonen vi har fått om mulige endringer av blant annet brulengder, med unntak av Hegna Bru, anser formannskapet endringene som omfattende, og vil medføre en full reguleringsprosess. En slik prosess vil medføre forsinkelser for fremdriften av veianlegget. Formannskapet er av den oppfatning at dersom det er aktuelt å foreslå å senke vegen med opptil 11 meter, vil det fra vår side være aktuelt å bringe inn muligheten for å benytte tunnelløsninger som et alternativ.

Formannskapet er også forundret over at bredden på vegskulderen er redusert fra tre til to meter uten at dette er drøftet med kommunen. Vi er kjent med at denne endringen er godkjent av statlige myndigheter, men formannskapet vil påpeke at Bamble kommune har vært sterkt opptatt av bredden på vegskulderen av trafikksikkerhetsmessige forhold. Bamble kommunestyre vedtok at det måtte bli utarbeidet en konsekvensanalyse dersom 3 meters vegskulder skulle fravikes. En slik konsekvensutredning foreligger ikke, og kommunestyrets vedtak er ikke hensyntatt. At myndighetene nå godkjenner en redusert vegbredde uten å involvere kommunen i prosessen, skaper ikke grunnlag for en god dialog og prosess.

I det videre arbeidet med prosjektet forutsetter formannskapet i Bamble en tett dialog med de involverte parter, deres interesseorganisasjoner og kommunen, både politisk og administrativt.

Bamble formannskap er positive til at Nye Veier AS legger opp til å bygge ut E-18 gjennom Grenland i en helhet, og at man planlegger å drive ut tunellene på begge sider av Frier samtidig med at de eksisterende tunellene blir oppgradert. Dette vil medføre at perioden hvor trafikken ledes over alternative ruter reduseres.

Bamble formannskap