Barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

BarnefattigdomNasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Målgruppen for ordningen er barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som bidrar til:

  • Deltakelse og medvirkning i kultur- og fritidsaktiviteter
  • At barn og ungdom og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadene vurderes og prioriteres av kommunen. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner.

Se veilederen til rundskrivet for mer informasjon.

Mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker her    

Søknadsfrist: 8. desember 2017

Det søkes via tilskuddsordningens søknadsportal på nettsiden og ikke til Bamble kommune. Opplysninger om ordningen og veiledning til søknaden kan fås ved henvendelse til Gina Thorbjørnsen, virksomhetsleder for Oppvekst på mail:

Gina Thorbjørnsen