Framtidas ungdomsskole - Forprosjektrapport

Arbeidet med forprosjektet «Framtidas ungdomsskole» er nå ferdig og sluttrapporten med areal- og funksjonsbeskrivelse foreligger.

Høgne Skøld med prosjektrapporten

Arbeidet med rapporten har fulgt vedtatt prosjektplan etter PLP- metoden og tidsfrister er overholdt.

Det har gjennom året vært avholdt 11 prosjektgruppemøter og 5 styringsgruppemøter. Arbeidet har vært preget av god prosjektstyring og oppfølging av beslutningspunkt, milepæler og rapportering med åpen dialog gode kommunikasjonslinjer.

Det har  gjennom året vært løpende orienteringer  om prosjektets status  i formannskap, utvalg og ulike forum.

I løpet av høsten 2017 har det  vært gjennomført enkelte befaringer/skolebesøk til Oslo og Trondheim i tråd med vedtatt prosjektplan. Erfaringer fra disse turene er spilt inn i sluttrapporten.

Areal- og funksjonsprogrammet er et resultat av et stort og omfattende arbeid, med stor grad av brukermedvirkning fra store deler av kommunens tjenesteområder.

I denne fasen har også lag og organisasjoner vært delaktige.

Rapporten skal opp til politisk behandling i kommunestyret det 14 desember og det vil i forkant av dette være orienteringer om rapporten og  prosjektarbeidet i alle de politiske partiene i kommunen.

(Rapporten er ført i pennen av WSP med prosjektleder Thomas Odiin og pedagogisk skoleutvikler Beate Aske Løtveit.)

                        Sluttrapport     Areal- og funksjonsbeskrivelse     Funksjonsbeskrivelse svømmehall

07.11.17

Høgne Skøld

Prosjektkoordinator

Framtidas ungdomsskole

Sist oppdatert: 05. mars 2018