Framtidas ungdomsskole

I uke 11 ble det gjennomført brukermedvirkningsprosesser og tidlig involvering.

Framtidas ungdomsskoleI forbindelse med forprosjektet til «Framtidas ungdomsskole», har det i hele uke 11 vært gjennomført brukermedvirkningsprosesser i Bamble kommune i regi av WSP-Norge. Det har vært fokus på behov, krav og ønsker knyttet til utforming av- og innhold i både skolebygg, idrettshall og svømmehall samt uteområder.

I disse prosessene har mange av kommunenes tjenesteområder vært representert sammen med representanter for ulike lag og foreninger. Det har vært god deltagelse og oppslutning fra både kultur, frivillighet, planmyndighet og drift. Ikke minst har det vært et stort engasjement fra alle lærere på ungdomstrinnet og alle skolenes elevråd sammen med ungdomsrådet.

Det har også blitt diskutert muligheter for et tettere samarbeid med ulike faggrupper for å styrke helsetjenesten til elever i grunnskole og videregående opplæring. I denne økten var representanter for helsesøstertjenesten, miljøterapeuter, sosiallærere, ergoterapeut og skolerådgivere involvert.

Kulturskolen har vært godt representert i disse prosessene, hvor man ser på muligheter for et tettere samarbeid. De innehar mye erfaring og kompetanse som grunnskolen kan ha stor glede og ikke minst nytte av. Det er allerede i dag flere lærer i kulturskolen som har deltidsstillinger i grunnskolen og som bidrar til å styrke bl.a. musikkfaget og aktuelle valgfag som f.eks. sal og scene.

Erfaringer fra lignende prosjekter i Norge viser at de ulike brukergruppene ofte får gehør for mellom 80 og 90% av sine ønsker og behov. Noe av det som muliggjør dette er fleksible romløsninger og sambruk av arealer mellom ulike fag- og brukergrupper.

Alt som nå har kommet frem i løpet av uke 11 samles i en delrapport som sendes tilbake til alle deltakere for gjennomgang. Slik ønsker WSP og kvalitetssikre innholdet samt å gi brukeren mulighet for å korrigere innholdet eller tilføye ytterligere ønsker eller behov.

Det har vært en innholdsrik og hektisk uke med stor grad av entusiasme og engasjement fra alle involverte brukergrupper. Vi ser frem til videre samarbeid!

Høgne Skøld
Prosjektkoordinator
Framtidas ungdomsskole