Ny skytebane på Stillinga - status

For å utnytte områdene sørvest for Grasmyr mot Tangvallveien ønsker Bamble kommune å flytte skytebanen fra Fjelljordet til Stillinga

Ny skytebane ble derfor regulert inn ved Stillinga og Bamble kommune inngikk en intensjonsavtale med Bamble skytterlag om flytting av skytebanen.

I forbindelse med planlegging og regulering av ny E-18 gjennom Bamble ble området som skytebanen skal ligge på regulert til deponiområde. Det ble skrevet en intensjonsavtale mellom Bamble kommune og Statens vegvesen om vilkårene for å benytte seg av deponiområdene. Intensjonsavtalen ble videreført til Nye Veier.

Når veibyggingen nå er i gang, vil Hæhre entreprenør fylle opp arealene og gjøre det nødvendig grunnarbeidet for bygging av skytebane. Hæhre vil benytte arealene som riggplass i anleggsperioden. Oppfyllingen er allerede i gang innenfor området som er regulert til deponi. Det er et stort overskudd av steinmasser i anleggsområdet for E-18. Entreprenøren ønsker derfor å se på mulighetene for å kunne deponere mest mulig masser innenfor de allerede regulerte områdene.

Bamble kommune opplever et godt samarbeid med både Bamble skytterlag, Nye Veier og Hæhre entreprenør.»

Tekst: André Lindkjen Olsen

Sist oppdatert: 18. juni 2019