Enerett for avfallsbehandling til Renovasjon i Grenland

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) tildelt enerett for innsamling, sortering og behandling av avfall fra Bamble kommune.

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er ved vedtak i Bamble kommunestyre sak 63/17, Porsgrunn bystyre sak 33/17, Siljan kommunestyre sak 31/17 og Skien bystyre sak 72/17, tildelt enerett for innsamling, sortering og behandling av avfall fra de aktuelle kommuner. Tildelingen er gjort med hjemmel i Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3.

renovasjonsbil

RiG oppfyller vilkårene for tildeling av enerett og tildeling er gjort for at RiG skal kunne utføre sine oppgaver knyttet til bestilling og forvaltning av kommunenes renovasjonstjenester.

Tildeling av enerett kunngjøres på kommunenes hjemmesider, samt rig.no. Ved dette vil tildeling av enerett oppfylle vilkårene i Lov om offentlige anskaffelser og unntaksbestemmelsen i Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3 som gir hjemmel for tildeling av enerett fra kommunene til RiG.

Vedtaket har slik ordlyd:

Med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3 tildeler Bamble/Porsgrunn/Siljan/Skien kommune enerett for innsamling, sortering og behandling av avfall fra husholdninger og kommunale virksomheter i Bamble/Porsgrunn/Siljan/Skien, til Renovasjon i Grenland IKS.

Sist oppdatert: 05. mars 2018