STATUS: Framtidas ungdomsskole

Arbeidet med forprosjektet «Framtidas ungdomsskole» i Bamble kommune skrider frem i henhold til vedtatt tidsplan.

Høgne SkøldResultatet av all brukermedvirkning og planlegging foreligger nå i et areal- og funksjonsprogram. Dette legger føringer for det videre arbeidet med en ny skole på Grasmyr. Her skal det også bygges en basishall/flerbrukshall med opsjon på svømmehall.

Bildet: Høgne Skøld, prosjektkoordinator for ny ungdomsskole.

Skolen dimensjoneres for 540 elever i en normalsituasjon, men vil med godt fleksibilitet kunne romme totalt 600 elever i en unntakssituasjon.

Elevtallet i bamble kommune er synkende og SSB sine prognoser sier at elevtallet synker fra 540 elever i 2017 til 440 elever i 2040. Vi får derfor en romslig skole med muligheter for god fleksibilitet og variasjonsmuligheter. GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTISITET vurderes i planleggingen med fokus på hvordan usikkerhet i fremtidige elevtall kan håndteres.

Skolen skal i tillegg til skolefunksjonen også ha en nærmiljøfunksjon. Idrett, bibliotek, kulturskole, korps, kor, teater og fritidsklubb skal benytte funksjoner i skoleanlegget ettermiddag og kveld. Planløsninger må derfor være av en slik art at det legges til rette for sambruk av funksjoner mellom ulike brukere av anlegget gjennom hele dagen og i helger.

Idrett- og svømmehall vil primært dimensjoneres for skolens behov, men dette er av en slik størrelse at det også vil dekke resten av befolkningens behov og vil derfor tilrettelegges for dette. Bassengkonsepter som blir vurdert muliggjør sambruk med kommunens befolkning samtidig med ordinær skoledrift på dagtid. Bl.a. har slike basseng ulike temperatursoner og inndelingsmuligheter. Bassengene blir også levert med heve/senke-gulv.

Prosjektgruppen jobber med tanken om å etablere et «grønt» Grasmyr for både skole, barnehage og idrett, et såkalt «Campus-område».  På den måten får vi mulighet til å etablere et stort og innholdsrikt grønt-område med et mangfold av aktiviteter sammen med muligheter for idrett og rekreasjon. Gjennom brukerprosessen ble det spilt inn ønsker om 30 ulike uteaktiviteter, hvor bl.a. skatepark inngår. Dette lar seg bedre realisere, dersom infrastrukturen (trafikkavvikling og parkering) er av en slik art at den ikke ødelegger eller deler opp området. Videre sikrer vi et trygt og godt sted å vokse opp for alle kommunens innbyggere, som også er i samsvar med folkehelsa. Skolen og uteområdene planlegges i tråd med de stedegne kvalitetene som finnes i området.
Det har gjennom vårhalvåret vært jobbet med muligheten av å samle elevtjenestene-et kompetanseteam- i et område av skolen som er tilgjengelig for elever fra både ungdomsskolen og videregående, samt for foresatte og andre besøkende. Elevtjenesten består bl.a. av; helsestasjon for ungdom m/legekontor, yrkesrådgivere, sosiallærere, miljøterapeuter og helsesøstertjenesten. Disse tjenestetilbudene etableres altså i tilknytning til de steder hvor ungdom oppholder seg for å bedre tilgjengeligheten for nettopp denne gruppen.

Når det gjelder plassering av nytt skolebygg med tilhørende bygningsmasse, er det skogsområdet rett ved og vest for Bamble vid. skole som utkrystalliserer seg. ASPLAN VIAK er for tiden i gang med områdeplanen på Grasmyr, og de jobber parallelt med forprosjektet «Framtidas Ungdomsskole». På den måten sikres god fremdrift i prosjektet samt ivaretagelse av overordnede hensyn som f.eks. kulturmiljø og naturmiljø. Områdereguleringen skal bl.a. avklare infrastruktur, formål (bolig, offentlig, næring etc.), utnyttelsesgrad og byggehøyder. Områdereguleringen er overordnet, men skoleområdet og tilhørende infrastruktur blir detaljert og kan tas ut av områdeplanen ved behov.

Arbeidet med å se på etterbruk av eksisterende kommunale bygg er ikke ferdig. Dette gjelder især Langesund u. og Grasmyr u. som er rene ungdomsskoler.  1-10 – skoler vil kunne benytte seg av frigjorte arealer til f.eks. SFO og gjenværende barnetrinn. Frigjorte arealer og bygg vil altså måtte vurderes opp mot andre kommunale tjenesteområder, utleie, drift/vedlikehold og evt. avhending.

Endelig rapport med anbefalinger, analyser og budsjett for hele anlegget blir behandlet i kommunestyret 14 desember d.å.

Høgne Skøld
Prosjektkoordinator
Framtidas ungdomsskole