Betalingssatser i barnehage

Gjeldende fra 01.08.2019

BarnehagepriserOppholdsbetaling (makspris) for 100 % plass: kr. 3. 040 per måned (Fastsatt i statsbudsjett)

  1. For reduserte plasser betales det for den avtalte prosentandelen pluss et pristillegg på kr. 150. (kommunale barnehager)
  2. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % moderasjon for barn nr. 3 og flere.
  3. I tillegg betales det en egenandel for kost, kr. 299 pr. mnd. for 100 % plass i kommunal barnehage. Egenandel for kost varierer i private barnehager.
  4. Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri.

Informasjon om mulighet til å søke redusert foreldrebetaling i barnehage

Det er vedtatt nasjonale satser for redusert foreldrebetaling i barnehage. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt.  Ordningen omfatter husholdninger med en samlet brutto skattepliktig inntekt under kr. 533 500. Rett til gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer. Bestemmelsen gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke.

Fra 1. august 2019 gjelder ordningen for barn født i 2014, 2015 og 2016 og omfatter husholdninger med en samlet brutto, skattepliktig inntekt under kr. 533 500.   

Begge ordningene er søknadsbaserte.

  • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere som har felles barn eller bodd sammen 12 av de siste 18 månedene.
  • Husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt må dokumenteres ved at siste års skattemelding (2018)legges ved.
  • Dersom søker har skattepliktige person- eller kapitalinntekter som ikke er påført skattemelding, er man pliktig til å oppgi dette ved søknad.
  • Er inntekten varig og vesentlig endret i forhold til skattemeldingen, kan annen dokumentasjon godtas i tillegg til skattemelding.
  • Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

NB: Vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår, fra 01.08 til 31.07. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra barnehagestart i august 2019, må fullstendig søknad med gyldig dokumentasjon sendes Bamble kommune, Enhet for skole og barnehage innen 1. juli 2019. For søknader som kommer inn etter 1. juli, vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknaden er innvilget.

Elektronisk søknad