Informasjon om vintervedlikehold i Bamble kommune

Bamble kommune, Kommunalteknikk har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier, gang- og sykkelveier samt fortau.

I Bamble er det ca. 125km kommunale veier og G/S-veier som kommunen drifter. På riks- og fylkesveier er det Statens vegvesen som har ansvaret. Dette gjelder også G/S-veier og fortau langs med riks- og fylkesveier.

Ved snøfall - brøyting

Bamble kommune starter brøyting når snødybden har nådd 5-8cm. Det vil avhenge av om snøen er tung(våt) eller lett(tørr) og hva værprognosene sier. Under normale forhold vil det ta ca. 8timer å brøyte gjennom hele vegnettet. Det kan derfor ha kommet mer enn 5-8cm snø der hvor du bor.

Kommunen ber om forståelse for at brøytebilen ikke kan være over «hele kommunen samtidig». Dersom det oppleves at «nabogata» blir brøytet før min, så har det sannsynligvis en forklaring. Det vil da være slik at gater i samme område av hensiktsmessige årsaker blir brøytet med forskjellige maskiner. Det vil være slik at de mest trafikkerte kommunale veiene blir brøytet først, deretter kommunale G/S-veier og fortau, deretter prioriteres boliggater.

Brøytemannskapene er til enhver tid opptatt av å gjøre en best mulig jobb. Når værforholdene er vanskelige og snømengdene svært store, tar ryddejobben naturlig nok mer tid.

Det er derfor viktig:

 • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene - enten du går, sykler eller kjører.
 • At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram. Er det hindringer vil ikke veien bli brøytet.
 • At du ikke setter tilhengere, båthengere eller andre gjenstander i veibane eller –grøft.
 • At du selv rydder egen innkjørsel.At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i veien, eller veiarealet.
 • At du sørger for at vegetasjon fra egen eiendom ikke henger ut i veiarealet til hinder for brøytemannskapene.
 • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger.

Alle har glede av best mulig fremkommelighet. Snømåking og –rydding av kommunale veier er uten tvil kommunens ansvar, men mange kan bidra. Arbeidet går raskere og resultatet blir bedre når brøytemannskapene ikke møter hindringer!

Ved glatte veier - strøing

Bamble kommune starter strøing etter behov. Det vil til enhver tid bli vurdert behovet og omfanget av strøing. Ved glattføre vil kommunen prioritere de vanskeligste plassene først. Kommunale G/S-veier og fortau prioriteres deretter. Bamble kommune har ingen gater som egner seg til salting slik at alle gater blir strødd med strø- sand/grus.

Viktig å tenke på når veien er glatt eller føles glatt:

 • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene - enten du går, sykler eller kjører.
 • Vær tålmodig, strøbilen er på vei, kommunen kan ikke strø før det har blitt glatt.
 • Noen ganger kan det være lurt å la bilen stå og vente til forholdene er bedre.

Spesielt ved regnvær på frossen mark vil det bli veldig glatt. I disse tilfellene vil det være vanskelig for kommunen å få strødd fort nok. Dersom strøing startes for tidlige vil regne enten vaske vekk strøgrusen eller legge seg oppå og fryse til is. Derfor kan det ikke strøs på forhånd selv om regnet er meldt. Som ved brøyting kan ikke strøbilen være over «hele kommunen samtidig», men ved strøing klarer maskinene å holde en høyere hastighet og vil rekke over et større område på kortere tid. For øvrig er det viktig:

 • At du parkerer slik at strøbilen kommer fram.
 • At du ikke setter tilhengere, båthengere eller andre gjenstander i veibane eller –grøft.
 • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger.

Husk at i henhold til Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 3 så gjelder følgende:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen    Dersom det er feil ved riks- og fylkesveier så kan det meldes til Statens vegvesen / tlf 175. Dersom det er feil med gatelys på kommunale veier og gater kan dette meldes til Laugstol på deres hjemmeside www.laugstol.no

Sist oppdatert: 02. januar 2020