Nasjonal tilskuddsordning

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge"( Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.)

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bamble kommune har bekreftet at Bamble ønsker å delta i tilskuddsordningen.

Tilskuddsordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom og retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Frist: 13. desember på tilskuddsordningens søknadsportal.

Les utlysningen med veileder og regelverk nøye. Ved spørsmål kan dere kontakte: Gina Thorbjørnsen på mailadressen: gina.thorbjornsen@bamble.kommune.no

Les mer på Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet

Sist oppdatert: 02. januar 2020