Pressemelding - Grenland brann & redning

Vi har gleden av å meddele at Grenland brann & redning etableres og realiseres fra 1. januar 2020.

Brannsjef Morten Meen Gallefos Det er by- og kommunestyrene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn kommune som har vedtatt en felles brann- og redningsberedskap. Den nye organisasjonen vil hovedsakelig dekke 3 kommuner med et areal på over 1532 kvadratkilometer. Den nye organisasjonen består av 110 ansatte fordelt på 3 hovedbrannstasjoner og blir dermed det mest slagkraftige brannvesenet i Telemark.

Det er et behov for å revitalisere brann- og redningstjenesten for å kunne levere mest mulig optimale tjenester til innbyggerne samt tilfredsstille nye myndighetskrav. Sentrale myndigheter og føringer fokuserer i større grad på brannregioner og dermed større brannorganisasjoner. Store brannvesen har bedre forutsetninger for å håndtere mer hensiktsmessig og effektivt. Dette fremkommer gjennom evalueringer etter store- og ekstraordinære beredskapshendelser. Dette er noe vi også har erfart lokalt med den tørre sommeren (2018) og storbrannen på Galleri Osebro friskt i minne.

Bare de siste årene har risiko- og sårbarhetsbildet endret seg vesentlig og er den viktigste årsaken til at man nå bør slå sammen brann- og redningstjenesten. Klima- og naturbaserte hendelser er mest fremtredende med eksempler som tørrere sommermåneder, ekstrem nedbør, vindfenomener, ras, flomsituasjoner osv. Dette igjen påvirker kritisk infrastruktur som kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon, samferdsel, vannforsyning og fremkommelighet. Etablering av ny infrastruktur som E18 og jernbane, og fokuset på villede handlinger (terror) medfører også nye krav til brann- og redningsberedskapen.

Grenland består samlet sett av mye risiko og sårbarhet og en mest mulig optimalisert ressursutnyttelse og beredskap har alltid hatt et sentralt fokus i lokalsamfunnet.

Grenland innehar Norges største risikoregion og et stort forurensingspotensiale med sine landbaserte anlegg og tilhørende høye grad av maritim sjøtransport med farlige gods og laster. Ved uønskede hendelser vil konsekvensene ramme en helt region/samfunn på tvers av kommunegrenser. Det er derfor viktig at alle de kommunale redningsressurser har en spesielt sterk tilknytning og samarbeid.

Det forebyggende arbeidet er nå også mer rettet mot informasjon- og kommunikasjon fremfor tilsyn og inspeksjoner. Forebyggende arbeid driftes best gjennom gode fag- og kompetansemiljøer og er kanskje noe av den viktigste tjenesten brannvesenet yter ovenfor samfunnet for å hindre uønskede hendelser. Felles digitale løsninger vil også gjøre oss mer robuste i samhandling, kommunikasjon, samarbeid og samordning.

Brann- og redningsvesenet er helt sentralt i kommunenes kriseberedskap. Ved å etablere samfunnssikkerhet (kommunens helhetlig beredskap) som en del av brannvesenets organisasjon vil man få faglige synergier samt økt robusthet til fagområdet. Ved en hendelse av en slik karakter at kommunens samfunnsberedskap må aktiveres så er brannvesenets kompetanse og ressurser ofte sentrale i håndteringen. En samordning av dette fagområdet for de tre kommunene vil medføre enn mer enhetlig og kvalitetsmessig tjenesteyting.

Et av de fire grunnleggende prinsippene innenfor alt nasjonalt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er samvirkeprinsippet. Samvirke er den gjennomgående problemstillingen som går igjen etter evalueringer av store beredskapshendelser. Det vil ofte være forbedringer knyttet til dette og en sammenslåing av flere brannvesen vil optimalisere samarbeidet, samhandlingen og samordningen av beredskap i hele organisasjonen. Dette vil forbedre samvirke betraktelig og man vil i sum få en bedre beredskap for regionen.

Grenland brann & redning etablerer seg som et interkommunalt selskap (IKS). IKS-et etableres formelt innen 1. januar 2020 og skal frem til 2021 utvikle den nye brannorganisasjonen. Brannordningen i Bamble og søndre Porsgrunn vil ikke bli effektuert før ny brannstasjon er ferdigstilt med en operativ døgnkasernert styrke på Grasmyr. Et interkommunalt selskap sørger for at alle deltakerkommunene i samarbeidet har en demokratisk påvirkning og dermed styring med den nye brannorganisasjonen. Et IKS er også den mest hensiktsmessige samarbeidsmodellen for videre utvidelse av organisasjonen og deltagelse fra flere kommuner.

På jobb for et tryggere Grenland

 

Morten Meen Gallefos

Brannsjef

Grenland brann & redning