Rådmannens utfordringsnotat 2020-2023

Her kan du lese Rådmannens tanker om de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene kommunen står overfor i tiden som kommer.

Den økonomiske situasjonen kommunen står i er utfordrende, og det må gjøres tøffe prioriteringer på viktige områder fremover. Det er igangsatt et arbeid med omstilling og innsparing, og det må gjøres tilpasninger for å sikre at kommunens fremtidige utgifter og inntekter er i balanse. Omstillings- og innsparingsarbeidet vil ha høy prioritet i kommende handlingsplanperiode.

Bamble kommune arbeider imidlertid godt på mange områder, og vi har et solid tjenestetilbud. Det er mye positivt på gang i kommunen, med utbyggingen på Grasmyr som kommunens største satsning.

Gjennom de siste ti årene har kommunen hatt et forholdsvis stabilt folketall, men vi opplever betydelige endringer i befolkningens sammensetning. Den eldre andelen av befolkningen øker, og antallet barn og unge er synkende. Prognosene viser at denne utviklingen vil fortsette, og vi må derfor være forberedt til å møte de utfordringene denne utviklingen medfører. I kommende handlingsplanperiode vil kommunen derfor øke sitt fokus på bosteds- og næringsattraktivitet for å tiltrekke oss nye innbyggere og nye næringsetableringer. Det er viktig at kommunen fremstår som attraktiv, og har et godt omdømme. Vi må utnytte og tydeliggjøre kommunens konkurransefortrinn og satsninger.

Bamble kommune skal være en moderne og omstillingsdrevet organisasjonen som satser på teknologi og digitalisering. Tjenestene må utvikles i tråd med endringer i demografi og rammevilkår, og skal være tilpasset innbyggernes behov og forventninger. Forandringene i den demografiske fordelingen medfører at tjenestebehovet endres. Dette gjør at vi må fokusere på utvikling av fremtidsrettede tjenester og utnyttelse av ny teknologi.

Administrasjonen arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre kommunens styringsdokumenter, og årets utfordringsnotat har derfor en litt annen oppbygging enn tidligere år. Hovedfokuset er rettet mot de overordnede utviklingstrekkene kommunen står overfor. Det redegjøres kort for rammebetingelsene som ligger til grunn for kommunens virksomhet, samt enhetenes utfordringer og utviklingstrekk.

Som et tillegg til årets utfordringsnotat publiseres det et «Kunnskapsgrunnlag» på kommunens nettsider. I «Kunnskapsgrunnlaget» vil man finne utdypende informasjon, analyser, mål og konkrete beskrivelser av utfordringer og utviklingstrekk for de enkelte virksomhetene. «Kunnskapsgrunnlaget» inneholder også funksjonalitet som gjør at leseren selv kan studere enkelte fakta på en mer detaljert måte.

 

Ved å trykke på linkene under kan man lese hele utfordringsnotatdokumentet og det digitaliserte kunnskapsgrunnlaget.

 

Utfordringsnotatet 2020-2023

Kunnskapsgrunnlaget