All reklame langs veier må fjernes umiddelbart

Bamble kommune ber om at all reklamemateriell som er satt opp langs kommunale veier (gjelder også gang- og sykkelveier og fortau) og fylkesveier fjernes umiddelbart. Reklame kan settes opp igjen når tillatelse foreligger.

Dette er gjort i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen.

 

Må ikke medføre trafikkfare

Av hensyn til trafikksikkerheten er det viktig at reklame som settes opp langs offentlige veger, og somer synlig for trafikantene, ikke medfører trafikkfare.

Dette gjelder også reklame som er satt opp på fortau. Det skal ikke stå reklameskilt på fortau som hindrer fri ferdsel på fortauet.

Reklame er trafikkfarlig dersom den hindrer nødvendig sikt. Reklame kan også skape trafikkfarlige situasjoner hvis den tar oppmerksomheten bort fra vegen og trafikken.

 

Det må søkes om tillatelse

Hovedregelen er at det må søkes om tillatelse til å sette opp reklame som retter seg mot eller er synlig for trafikantene på vegen, jf. vegloven § 33. Reklame festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse etter vegloven, men kan være søknadspliktig etter annet lovverk.

Søknad om tillatelse til oppsetting av reklame etter vegloven skal sendes til Statens vegvesens regionvegkontor dersom den retter seg mot riksvei, fylkeskommunen når det gjelder fylkesveg, og til kommunen hvis reklamen retter seg mot kommunal veg.

 

Ikke lov uten tillatelse

Uten tillatelse er det ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på f.eks. vegbanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang/sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.

Bamble kommune vil nå fjerne alle former for reklameskilt som er satt opp ulovlig på fortauer, gang- og sykkelveier og i/langs veibanen generelt.

 

Vennlig hilsen

Bamble kommune, Kommunalteknikk, 3596 5000.

 

Se illustrasjonsfoto under 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020