Digi-samarbeid skal gi bedre tjenester til innbyggerne

Et spennende digitaliseringssamarbeid er på gang i regionen vår. Digi-TV er navnet på prosjektet og er et initiativ fra kommunene og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark.

Store forventninger

Bakgrunnen for prosjektet er å få fart på den digitale utviklingen, og for å få til et bredere samarbeid kommunene imellom.

- Regionalt samarbeid skal hjelpe oss til å utvikle gode digitale innbyggertjenester, bygge kompetanse og å møte de nasjonale forventingene. Jeg har store forventninger til Digi-TV prosjektet, og jeg tror vi vil høste gode frukter av samarbeidet i tiden fremover, sier Egil Johansen rådmann i Tønsberg kommune og leder av prosjektets styringsgruppe.

Flere regionale nettverk innenfor digitalisering er allerede etablert andre steder i landet, blant annet i Hordaland, Viken og Rogaland.

 

Digitalt klasseskille

Samarbeidet startet opp gjennom et initiativ fra rådmennene i kommunene og fylkeskommunen, og det ble høsten 2019 etablert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som har gjennomført en forstudie.

I forstudiedokumentet står det blant annet:

«Innbyggerne har ofte liknende behov og forventinger til offentlige tjenester i kommunen, uavhengig av hvor de bor. Allikevel finnes det i dag store gap i mellom ulike kommuner når det gjelder tilbudet av ulike innbyggertjenester, og risikoen for et digitalt klasseskille mellom kommuner er økende. Derfor er det behov for å sikre gode og helhetlige digitale tjenester for alle innbyggerne, som er like på tvers av kommunegrensene».

Etter forstudiet konkluderte rådmennene med at det skal gjennomføres et forprosjekt i 2020-2021, og det er der prosjektet står nå.

Plan for å løse kommunenes behov

Tønsberg kommune er vertskommune for prosjektet, og Carolina Toll er nyansatt prosjektleder. Hun hadde sin første arbeidsdag 1. september etter å ha fått permisjon fra sin tidligere stilling som e-helserådgiver i Tønsberg.

-Det første jeg må gjøre er å lage en fremdriftsplan for forprosjektet. Jeg skal se på hva vi kan få til på kort og lang sikt. Forstudien har kartlagt kommunenes behov. I forprosjektet blir det viktig å kartlegge hvor kommunene står i dag, og lage en plan for å løse behovene kommunene har, forteller Toll.

Prosjektlederen skal også se nærmere på hvor digitalt modne vi er og hvor store forskjeller det er i fylket vårt. 

-Parallelt med dette blir det viktig å utarbeide en modell for hvordan samarbeidsprosjektet kan gjennomføres.  For å lykkes er det blant annet viktig med symmetrisk informasjon, effektiv involvering og beslutningstaking, sier Toll.

Nytte av andres erfaringer  

Forstudien har definert tre innsatsområder.  Det er å utvikle innovative og digitale tjenester og løsninger, bygge solid mottak av nasjonale prosjekt og tiltak og siste er tilgang til digital kompetanse og erfaring. Et av de første tiltakene prosjektleder tenker det er naturlig å begynne med, er felles vurdering og mottak av kommunale pasientjournalprogrammet Akson.


NY PROSJEKTLEDER: Carolina Toll er nyansatt prosjektleder i Tønsberg kommune

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020