Endringer i alkoholloven fra 1.september 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort endringer noen endringer i alkoholloven som påvirker utøvelse og saksbehandling i forbindelse med salgs- og skjenkebevillinger.

Fra 1. september 2020 er det gjort følgende endringer i  Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.v.

Rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager og dager før helligdager endres til kl. 10-16.

Tilsvarende justering gjelder også alkoholloven § 2-5 som gjelder utlevering av alkoholholdig drikk ved privatinnførsel.

Samtidig trer en endring i alkoholloven § 1-15, 1. ledd siste punkt, i kraft. Denne endringen skal sikre at offentlige myndigheter får tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret som er nødvendig for å utføre oppgaver etter alkoholloven. tilsvarende endringer gjelder også alkoholloven § 6-5.

Videre innføres det et unntak fra hovedregelen om at det ikke kan gis både salgs- og skjenkebevilling i samme lokale. Vilkårene for at det skal kunne gis slagsbevilling for samme lokale som skjenkebevilling, er tatt inn i ny § 3-1c i alkoholloven.

Helsedirektoratet har oppdatert merkander til alkoholloven § 1-15, 2-5 og 3-4.  Helsedirektoratets merknader 

Merknader knyttet til unntak fra hovedregelen om at det ikke kan gis både salgs- og skjenkebevilling i samme lokale er under utarbeidelse.  

For ytterligere informasjon om endringene se Prop.88 L (2019-2020)

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020