Forbudt å fiske torsk

Forbudet gjelder fra grensen mellom Telemark/ Vestfold og Agder til grensen mot Sverige.

For å beskytte sårbare bestander har Fiskeridirektoratet innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden. Det er spesielt kysttorsken som skal vernes.  

De viktigste tiltakene  
I gyteperioden fra 1. januar til 30. april, er det fiskeforbud mot alle fiskeslag i 14 definerte gytefelt på Skagerakkysten og i Oslofjorden.

For Bamble sin del er det viktig å merke seg at deler av Eksefjorden og hele Fossingfjorden er et av de 14 definerte områdene hvor det er forbud mot fiske, med unntak av anadrome arter (laks og sjøørret) i perioden fra januar og ut april. 

Forbudet gjelder heller ikke for undervannsjakt etter andre fiskeslag enn torsk og dykking etter skjell.  

Helårsforbud
Hele året er det forbudt å fiske torsk fra grensen mellom Telemark/Vestfold og Agder til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder også hele Oslofjorden. Det er forbudt å fiske med bunnsatte gam. Fangst av levedyktig torsk, skal settes skånsomt tilbake til sjøen.  

Kart over aktuelle områder
Se kart over de aktuelle områdene og få mer informasjon om vern av kysttorsk i sør

Forøvrig viser vi til Fiskeridirektoratets sider om fritidsfiske

Foto: Per Flåthe

Sist oppdatert: 18. oktober 2020