Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring

Høringsforslaget kunngjøres på kommunens hjemmeside med muligheter for alle til å gi sine synspunkter. Høringsfristen settes til 25.09.2020.

Formannskapet fattet 27.08.2020 følgende vedtak i forbindelse med sak 67/20:


1. Vedlagte forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Bamble kommune legges ut på
høring.


2. Høringsforslaget kunngjøres på kommunens hjemmeside med muligheter for alle til å
tilkjennegi sine synspunkter. Høringsfristen settes til 25.09.2020.


3. Etter at høringssvarene er gjennomgått og vurdert, fremmes forskriften til endelig
behandling i kommunestyret 12. november 2020.


4. Deler av dagens godtgjøringsreglement legges tilbake i «Reglement for folkevalgte
organer og delegasjon», i henhold til vedlegg 2.


Høringssvar sendes postmottak@bamble.kommune.no innen 25.09.2020

Selve forskriften leser du her

Saksutskriften leser du her

Sist oppdatert: 18. oktober 2020