Kommunalt tilskudd til drift av private veier

Bamble kommunestyre bevilget ved budsjettbehandlingen for 2019 et beløp til fordeling for private veier.

Tilskuddet som ligger til fordeling er kr. 200 000,- Det ble vedtatt noen føringer for hvem som kan søke tilskudd. Bamble kommune annonserer nå ordningen og hvilke forutsetninger som gjelder.

Søknadsfrist for tilskudd i 2020 er satt til 1/9-2020.

FORUTSETNINGER:
• Det må være minimum 1 husstand/familie langsmed veien og veien må være minimum 1km lang.
• Det må være etablert veilag/vei forening.
• Veien skal være åpen for allmenn ferdsel.
• Det skal være tilgjengelig parkeringsareal for minimum 5 biler, i enden eller minimum 1km fra offentlig vei.
• Ordningen gjelder ikke for veier som allerede mottar tilskudd eller støtte fra Bamble kommune.
SØKNADEN MÅ INNEHOLDE:

Beskrivelse av veien:
• Navn
• Lengde
• Antall husstander.
• Andre forhold som veilaget/foreningen mener er relevant for søknaden.
Dokumentasjon fra veilag/forening:
• Navn på veilag og organisasjonsnummer.
• Avtalen-, vilkår-, vedtekter- for veilaget/foreningen.
• Medlemsregister, alle oppsittere til vegen må være medlem. Kun et tilskudd pr. vei.
• Kontaktperson
Kartgrunnlag:
• Kart som viser parkeringsplasser for allmennheten.
• Kart som viser boliger med fastboende langsmed veien.


Tildeling vil bli gjort etter søknadsfristens utløp. Kommunen vil da vurdere om søkerne tilfredsstiller kravene og fordele pengene ut i krone pr. km. etter antall godkjente km vei som er omsøkt.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON KONTAKT BAMBLE KOMMUNE, KOMMUNALTEKNIKK.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020