Opprydning av plastpellets

Det var fartøyet, Trans Carrier 23.02.2020 som mistet ca. 13,2 tonn med plastpellet i Danmark. Plastpellet slapp ut pga. skade på en container. Foreløpig har Kystverket dårlig oversikt over hvor pelletene befinner seg.

Plastpellet har spredd seg over et stort område i Norge, fra Halden til Tvedestrand og helt inn til Drøbak. Plastpelletene remobiliserer ved høyvann og situasjonsbildet kan endre seg raskt. Foreløpig har Kystverket dårlig oversikt over hvor pelletene befinner seg. Det er allerede gjort en stor innsats fra kommuner og frivillige organisasjoner med hensyn til registrering og oppsamling, men det antas at betydelig mengde forurensing er gjenv

Den 7. mai 2020 mottok IUA Telemark følgende: «Pålegg til kommuner om å yte bistand – plastpellets i Oslofjorden»

«Deres kommune pålegges med dette å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i kommunens beredskap etter forurensningsloven §§ 40-44. Kystverket vil spesifisere hvilke bistand kommunen skal yte gjennom aksjonsordre. Den videre kommunikasjonen mellom Kystverket og kommunen skal skje gjennom det IUA kommunen er deltager i.»

 

Dette medfører at IUA Telemark skal lede den regionale strandrenseaksjonen innenfor den tidligere fylkesgrensen i Telemark. Oppdraget til IUA Telemark er å iverksette tiltak for å hindre og begrense skader på ytre miljø som følge av hendelsen. Dette vil gjøres i samarbeid med våre kystkommuner. I den innledende fasen gjøres det kartlegginger og man innhenter status i kommunene. Videre vil man rapportere til Kystverket og følge opp tiltak i samråd med sentrale myndigheter og andre relevante aktører.

Se vedlegg for mer informasjon

Sist oppdatert: 18. oktober 2020