Vi trenger mannlige meddommere

Vi takker for den gode responsen i søket etter meddommere. Mange kvinner har meldt seg, men vi trenger flere mannlige meddommere. Er du en mann som oppfyller kravene for å bli meddommer, hører vi gjerne fra deg! :)

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem, og som meddommer får du mulighet til å være deltaker på et viktig samfunnsområde.

Vi søker nå mannlige meddommere for å sikre at utvalget får en allsidig sammensetning som vil representere alle deler av befolkningen.

 

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til lekdommere. Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende: 

 • Være over 21 år og under 70 ved valgperiodens start.
 • Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • Innført i folkeregisteret som bosatt i Bamble kommune på valgdagen
 • Være norsk eller nordisk statsborger eller ha vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene

Meddommerne skal være vanlige kvinner og menn, og utvalgene skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Utelukket på grunn av stilling er:

 • Stortingets representanter og vararepresentanter
 • Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor
 • Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet 
 • Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstolsadministrasjonen og dens styre
 • Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • Praktiserende advokater og advokatfullmektiger 
 • Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del av forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Utelukket på grunn av vandel er:

 • Den som er idømt fengselsstraff i mer enn ett år 
 • Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens § 40 eller §§ 62 til 65
 • Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig
 • Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen.
 • Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt 1 til 3 ganger i året. De fleste rettsaker varer fra 1 til 3 dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og dette innebærer normalt fri fra ordinært arbeid for å utøve vervet. Dersom du blir trukket i lønn, har du krav på å få tapet dekket.

Vervet som meddommer i Nedre Telemark tingrett eller Agder lagmannsrett innebærer at du er en av flere lekmenn som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Kommunestyret skal også velge medlemmer til jordskifteretten og forliksrådet, samt foreslå kandidater til skjønnsmedlemsutvalget.

 

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer i perioden kan du registrere din interesse ved å fylle ut søknadsskjemaet lenger ned på siden. Søknadsskjemaet er kun tilgjengelig elektronisk. Dersom du er valgt for inneværende periode, må du velges på nytt og derfor fylle ut søknadsskjemaet.

 

Søknadsskjema

Har du spørsmål, eller problemer med søknadsskjemaet, kontakt Bamble kommune på telefon 35 96 50 00.  

Søk innen 13. mai 2020

 

Viderebehandling av søknad

Det blir kontrollert at innkomne søknader oppfyller kriteriene i domstolloven, samt innhentet vandelsattest. Deretter legges det ut en liste over foreslåtte kandidater på Servicetorget til offentlig ettersyn.

De som står på listen må ta kontakt innen 14 dager etter at den er offentliggjort dersom de ikke ønsker å stille til valg som meddommer.

Kommunestyret foretar valget 11 juni 2020. Det vil bli sendt en skriftlig bekreftelse til de som velges.

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020