E18 Tvedestrand-Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Oversikt over informasjonsmøter og åpne kontordager i forbindelse med reguleringsplanforslag for strekningen E18 Tvedestrand–Bamble.

Det er utarbeidet et reguleringsplanforslag for strekningen E18 Tvedestrand – Bamble. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten. Detaljreguleringsplanen omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid.

Informasjonsmøter

De seks kommunene som berøres av planforslaget inviterer nå til informasjonsmøter i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Formålet med informasjonsmøtene er å informere om planforslaget, fremdrift, status og hvordan man kan komme med innspill til planforslaget.

Møtene streames direkte via link på kommunens hjemmeside

Sted og tidspunkt for informasjonsmøter
• Tvedestrand kommune
31.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Tvedestrand videregående skole, Vestervei 97.
• Vegårshei kommune
24.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Vegårshei forsamlingshus, Aklandsveien 22.
• Risør kommune
26.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Risørhuset, Kragsgate 48 A.
• Gjerstad kommune
25.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Flerbrukshallen Torbjørnshall, Gamle
Sørlandske, Sundebru.
• Kragerø kommune
23.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Kragerø Biograf, Gamle Kragerøvei 4.
Bamble kommune
30.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Rønholt skole, Rønholtveien 71.

NB! Møtet i Bamble kommune streames direkte her når det starter  

For å ivareta smittevernhensyn vil fremmøtte bli registrert. Deltakere bes møte i god tid da det er begrenset antall plasser. Informasjonsmøtene blir direkte streamet og vil også være tilgjengelig i etterkant på kommunenes nettsider og nyeveier.no.

Forslaget til reguleringsplan er tilgjengelig på nyeveier.no. Det er opprettet en digital løsning for å komme med innspill som sikrer at alle berørte parter kan formidle sine merknader på en enkel måte. Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Link til nettside: www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

Innspill kan også sendes som brev til COWI AS v/ Kristian de Lange, Tordenskjoldgate 9, 4612 Kristiansand eller e-post til e18tb@cowi.com. Innspill merkes med E18 Tvedestrand – Bamble.

Åpne kontordager

Nye Veier inviterer til åpne kontordager for grunneiere, lag og foreninger og andre berørte. Dette er et tilbud til de som ønsker å komme i direkte kontakt med Nye Veier. Merk at alle innspill til forslaget til reguleringsplan må legges inn i den digitale løsningen, sendes pr. e-post eller brev.

Sted og tidspunkt for åpne kontordager
• Tvedestrand og Vegårshei kommuner
Torsdag 02.09, kl. 13 – 20. Tvedestrand Fjordhotell, Fritz Smiths gate 7.
• Risør og Gjerstad kommuner
Mandag 06.09, kl. 13 – 20. Heimat, Brokelandsheia 6.
• Bamble og Kragerø kommuner
Tirsdag 07.09, kl. 13 – 20. Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt, Herreveien 57, Stathelle.

Påmelding til åpne kontordager må skje innen 26.08.2021 med e-post til e18tb@cowi.com.

Det settes av inntil 20 minutter til hvert møte. Møtene kan også gjennomføres digitalt. Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer og ønsket møtested (fysisk/digitalt) og tidspunkt). Sted og tidspunkt (innenfor avsatt tidsramme) for gjennomføring av møtet vil oversendes etter påmeldingsfristen.

Informasjonsmøtene og åpne kontordager gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende føringer fra FHI og eventuelle lokale bestemmelser ang. COVID-19.

Informasjonen over kan lastes ned her