Detaljregulering for E-18 Tvedestrand – Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble legges ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i det interkommunale plansamarbeidet (25.06.2021).

Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Om detaljreguleringsplanen

Detaljreguleringsplanen omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid.

Planområdet gjelder strekningen Tvedestrand-Bamble. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

Planlagte reguleringsformål er i hovedsak samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt midlertidige bygge- og anleggsområder. I tillegg er det tatt inn eksisterende formål som landbruks-, natur- og friluftsformål, bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, samt hensynssoner og bestemmelsesområder. I tiltaket inngår firefelts motorvei, fire kryss, tunneler og konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og veier.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Nye Veiers prosjektside og de berørte kommunenes nettsider.

Arendal kommune er sekretariat for plansamarbeidet, og oversikt over saksdokumenter og vurdering av innkomne merknader til varsel om oppstart finnes i saksfremlegget som ligger tilgjengelig på deres hjemmeside

Gi innspill til planforslaget

Det oppfordres til å komme med merknader til planforslaget via denne siden

Frist for innsending er 15.09.2021.

Innspill til planarbeidet kan også sendes som brev til COWI AS v/ Kristian de Lange, Tordenskjoldgate 9, 4612 Kristiansand eller e-post til e18tb@cowi.com. Innspill merkes med E18 Tvedestrand – Bamble.

For å sikre god medvirkning og informasjon vil Nye Veier sammen med kommunene invitere til folkemøter og dialogmøter rundt månedsskifte august/september. Tid og sted for folkemøter og dialogmøter vil annonseres i aviser og på Nye Veiers prosjektside. Folkemøter og dialogmøter gjennomføres iht. de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale føringer ang. COVID-19.

Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved:
COWI v/ Kristian de Lange, kdla@cowi.com / mobil 975 49 265
Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390