Innseiling Grenland

Farleisprosjektet Innseiling Grenland er i gang. Utbedringen av farleia skal gi bedre framkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken, og skal bidra til å redusere risikoen for uhell som kan føre skade på både liv og miljø.

Vi har tidligere innformert om prosjektet "innseiling Grenland", men vi henviser til nettsidene opprettet av kystverket.

Nettside innseiling Grenland

https://www.facebook.com/innseilingtilgrenland

 

Bakgrunnen for prosjektet Innseiling Grenland er den tunge satsingen for å utvikle Grenland havn til ei nasjonal servicehavn for enhetsgods med import til Østlandet og områder i Vest-Norge. På sikt vil dette medføre økt trafikk i innseilingen.

Innseilingen til Grenland er i dag delt i to hovedfarleier; Kjørtingløpet og Kalvenløpet, og går gjennom kommunene Bamble, Porsgrunn og Larvik. Kalvenløpet er innseilingen via Helgerofjorden og Kalven. Slik innseilinga er i dag blir den beskrevet som komplisert, vanskelig og sterkt trafikkert. Området er også spesielt utsatt for tåke, og har også stedvis krevende strømforhold.

Hva skal gjøres?
Prosjektet er delt i fire tiltaksområder:

Tiltaket i Gamle Langesund retter ut leia, og korter ned seilingsdistansen og reduserer behovet for retningsjustering under seilasen ved å fjerne om lag 137 000 kubikkmeter fjell. Farleia skal her bli 15 meter dyp.
I tillegg skal tre små grunner i Kalvenløpet fjernes; Kløsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen. De er på til sammen om lag 3 000 kubikkmeter fjell. Sprengningsmassene deponeres i godkjent sjødeponi i tilknytning til utdypingsfeltene, i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Farleia gjennom Kalvenløpet skal bli 16,5 meter dyp.
Først ut er å utbedre farleia gjennom Gamle Langesund (vest av Geiterøya), der hovedarbeidet er å gjøre farleia rettere, bredere og dypere. Det er lite løsmasser. Om lag 1 000 kubikkmeter er forurensede masser som skal leveres på godkjent deponi for denne type masser.

I tråd med vilkårene fra fylkesmannen overvåkes området med fire turbiditetsmålere (partikkeltetthet i vannet), som er markert med bøye med lys. Midlertidige seilingsmerker i Gamle Langesund stenger farleia gjennom anleggsområdet. Kystverket ber sjøfarende ta hensyn til dette og følge med på meldinger meldt til EFS.

Etter at utdypingen er ferdig skal nye navigasjonsinnretninger installeres langs farleia som en del av utbedringa.

Hvem og hvor lenge?
Entreprenør for prosjektet er Wasa Dredging AS, med sprengnings- og graveriggen Hector.

Man regner med tre–fem måneder anleggstid på hele prosjektet.

Det må påregnes noe støy fra anleggsarbeidene.

Sist oppdatert: 21. september 2021