Kommunalt tilskudd til drift av private veier

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bamble kommunestyre bevilget ved budsjettbehandlingen for 2021 et beløp til fordeling for private veier.

Tilskuddet som ligger til fordeling er kr. 200 000,- Det ble vedtatt noen føringer for hvem som kan søke tilskudd. Bamble kommune annonserer nå ordningen og hvilke forutsetninger som gjelder.

Søknadsfrist for tilskudd i 2021 er satt til 1/10-2021.

Forutsetninger:

 • Det må være minimum 1 husstand/familie langsmed veien og veien må være minimum 1km lang.
 • Det må være etablert veilag/vei forening.
 • Veien skal være åpen for allmenn ferdsel.
 • Det skal være tilgjengelig parkeringsareal for minimum 5 biler, i enden eller minimum 1km fra offentlig vei.
 • Ordningen gjelder ikke for veier som allerede mottar tilskudd eller støtte fra Bamble kommune.

Søknaden må inneholde:

Beskrivelse av veien:

 • Navn
 • Lengde
 • Antall husstander.
 • Andre forhold som veilaget/foreningen mener er relevant for søknaden.

Dokumentasjon fra veilag/forening:

 • Navn på veilag og organisasjonsnummer.
 • Avtalen-, vilkår-, vedtekter- for veilaget/foreningen.
 • Medlemsregister, alle oppsittere til vegen må være medlem. Kun et tilskudd pr. vei.
 • Kontaktperson

Kartgrunnlag:

 • Kart som viser parkeringsplasser for allmennheten.
 • Kart som viser boliger med fastboende langsmed veien.

Tildeling vil bli gjort etter søknadsfristens utløp. Kommunen vil da vurdere om søkerne tilfredsstiller kravene og fordele pengene ut i krone pr. km. etter antall godkjente km vei som er omsøkt.

For ytterligere informasjon kontakt Bamble kommune, Kommunalteknikk