Korona tiltakspakke i Bamble

Informasjon om ulike støtteordninger, høsten 2021.

Til Næringslivsaktører i Bamble kommune vedrørende Korona tiltakspakke i Bamble og Informasjon om ulike støtteordninger

Det ble i siste formannskap og kommunestyre vedtatt å avsette 1 million kroner til å bistå næringslivet i denne vanskelige pandemien vi alle står ovenfor. Midlene er todelte og beskrives under. Se vedlagt sak til politisk behandling. Det ble fattet vedtak på kommunedirektørens forslag til vedtak – alternativ 1. Del 1 som det nå jobbes med og informeres om her er en søknadsbasert ordning for noen kriserammede som faller utenfor de offentlige støtteordningene og del to av samme sak, er en tiltakspakke som skal utarbeides med ulike aktiviteter som skal bistå de små og mellomstore bedriftene i de bransjene som sliter verst akkurat nå.

Dette er hva Bambles tiltakspakke inneholder. Det er en todelt sak:

1: Søkbar basert bistand til næringsdrivende som i kompensasjonsordning 2 (gjeldende fra 18 januar). Har du søkt om statlige krisepakker/kompensasjonsordninger og fått avslag på dette, kan din bedrift nå søke Bamble kommune om å få dekket utgiftene de hadde i søknadsprosessen. Se vedlagt informasjon om hvordan du skal søke for å få dekket disse utgiftene.

2: Basert på erfaringer gjort i forbindelse med andre runder med offentlige korona tilskuddsbaserte søknadsordninger så har Bamble vedtatt en annen måte å bruke korona øremerkede midler på som kommer flere til gode. Vi ser erfaringsmessig at det gir svært liten nytteverdi å smøre tilgengelig sum tynt utover på noen få bedrifter.

Det er i Bamble som i resten av landet noen bransjer som sliter betraktelig mer enn andre. Dette gjelder spesielt reiselivsbransjen (overnatting, restaurant/pub/cafe/uteliv/catering samt noen kultur relaterte bedrifter/arrangementer og enkelte mindre butikker. Bamble ønsker isteden å samarbeide med næringslivet for å sette sammen en helhetlig tiltakspakke der det blir fokus på å skape flere gode opplevelser og tilbud gjennom våren, sommeren og høsten som setter Bamble på kartet og skaper besøkslyst. Vi må bli mer synlige og trekke flere folk til Bamble. «Istedenfor å gi en liten fisk til noen få så lager vi et stort garn for felleskapet». Det vil bli utarbeidet et grov forslag til tiltak også inviteres til et stort møte mellom kommunen og næringslivet der de inviteres til å komme med forslag og innspill til hvilke tiltak som bør satses på. Tiltakene er for næringslivet og skal ha størst mulig nytteverdi for felleskapet. Her må også næringslivet komme sammen og samhandle for å sette alt i system og alle må bidra her og løfte i flokk for å skape gode opplevelser og sette Bamble på kartet. Det vil innkalles til et møte om ikke så alt for lenge…

Utover dette så oppfordres næringslivet til å søke statlige støtteordninger. Det er en jungel av informasjon og ulike ordninger der ute og full forståelse for at det kan være vanskelig å navigere i de ulike mulighetene. Dere finner vedlagt under i mailen en del nyttige lenker til ulike nettsteder dere får oversikt over noen av de viktigste støtteordningene som finner pr i dag.

Regjeringen la 29. januar fram forslag om økonomiske tiltak på til sammen 16,3 mrd som skal stimulere til aktivitet, omstilling og forberede gjenåpning.
- Økning på 500 millioner i innovasjonstilskudd
- Økning på en milliard kroner til å forlenge omstillingsordningen for event-, reiseliv- og deler av serveringsnæringene
- 260 mill. kroner til videreføring av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer

Forslaget skal nå behandles i Stortinget. Foreløpig dato for behandling er 23. februar. I etterkant av en beslutning i Stortinget vil Innovasjon Norge motta formelle oppdragsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet, som vil legge grunnlag for innretning av de nye bevilgningene. Disse kommer det ut informasjon om straks dette er vedtatt. Her blir det spennende å følge med på om Bamble får tildelt søkbare koronafond eller om de blir lagt ut via fylkeskommunen eller Innovasjon Norge. Her får dere informasjon så fort det foreligger.
Her er en liste over alle offentlige søknadspakker høsten 2021: Kontakt regnskapsfører/revisor for å søke disse ordningene.

NB! Saken er fra 2021. Noen av lenkene kan være utdatert.

Regjeringens kompensasjonsordning

NHO 

NHO reiseliv

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Kultur rådet

Innovasjon Norge

SIVA for industri vekst

Bamble Næringsforum er en arena for å dialog mellom kommune og næringslivet i Bamble (drevet av Bamble kommune). Det er fysiske møter med jevne mellomrom, men det har blitt litt vanskelig å gjennomføre nå i pandemien. Vi har derfor opprettet også en Facebook side for Bamble Næringsforum der vi stadig legger ut oppdatert informasjon og nyttige artikler med mer for dere i næringslivet i Bamble. Tips og råd for nyttig innhold osv tas imot med takk 

Bamble Næringsforum | Facebook

Ekstrabevilling til lokalt korona tilskudd

Bedrifter kan søke for å få dekket utgifter

Sist oppdatert: 08. august 2022