Pressekonferanse vedrørende funn av elg med påvist a-typisk CWD i Bamble kommune

Leder av Bamble vilt- og innlandsfiskenemd, Torstein Dahl, kalte inn til pressekonferanse mandag 11. januar med bakgrunn i funn av elg med påvist a-typisk CWD i Bamble kommune.

De inviterte var Mattilsynet, NINA (Norsk institutt for naturforskning), Bamble skogeierlag, AT-skog, Viltnemder i Skien, Porsgrunn, Kragerø og Drangedal kommune, Vilt og innlandsfiskenemda Bamble kommune, administrasjonen i Bamble kommune og ettersøkskorps Bamble kommune. Presse var også invitert.

Torstein Dahl informerte om bakgrunn for møte. Det ble 2. juledag avlivet en elgokse i Bamble kommune. Denne ble prøvetatt for CWD, og her ble det påvist positivt prøvesvar for a-typisk CWD.

To varianter av skrantesjuke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en variant (a-typisk variant) som vi antar ikke er smittsom mellom levende dyr. Det er forventet å finne noen slike tilfeller i året, og det er ikke dramatisk. (www.hjortevilt.no).


NINA innledet med at det er mye en ikke vet om CWD, men erfaring tidligere er at eldre elgkuer har hatt påvist a-typisk CWD, dette har en alderssammenheng. A-typiske former er ikke nødvendigvis helt like, kan være variasjoner, en får avvente til en får alder på elgen som er felt i Bamble kommune. Vi kan lite om denne formen, hittil funnet på 8 elger i Norge. Endelig alder på elgoksen som er felt i Bamble er ennå ikke avklart.

Mattilsynet berømmer alle lokale ressurser i Bamble, godt samarbeid fra første stund. Tydelig utslag på hjerneprøve fra Bamble.


Bamble ligger et godt stykke unna området hvor den smittsomme sykdommen er påvist. Det er en viktig del av overvåkingsprogrammet å ta hjerneprøve av alt fallvilt som er over 1 år. Det skal også tas med lymfeknute samtidig. Dette for å skille mellom a-typisk CWD og smittsom CWD. Det er fokus på å redusere risiko for CWD smitte. Større sannsynlighet for å påvise CWD på fallvilt enn dyr felt under ordinær jakt. Derfor er fallvilt prioritert med tanke på prøvetaking. Det er viktig å ha kontroll på deler av dyret frem til prøvesvar foreligger.
Mennesker bør ikke spise kjøtt fra syke dyr.

Fremover
Frem til jakta begynner 2021 så er det viktig å ta prøver av alt fallvilt, når det gjelder selve tiltak under jakten høsten 2021 vil en komme tilbake til dette. NB! Husk også å sende prøver på fallvilt som har ligget en stund.
Slaktefall fra vilt som skal brukes til reveåte skal prøvetas. Slakteavfall skal ikke tas ut av skogen – det skal ligge i umiddelbar nærhet. Må det transporteres ut, så skal det foretas prøvetaking av hjortevilt. Ikke forventet å se flere a-typiske CWD tilfeller på hjortevilt i området.
Det er ikke stor risiko vedrørende den a-typiske varianten, men noen viktige føre-var prinsipper å følge.

NINA kan pr. nå ikke si noe om hvilke tiltak som kan komme utover året, det kan iverksettes nye tiltak både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det eneste som er sikkert er at en skal ta prøver fra fallvilt, eller elg som er felt under ordinær jakt med en unormal atferd.


Ulike bestemmelser kan komme i forbindelse med soneforskriften for CWD, ref. grundig rengjøring av jaktutstyr for jegere.

Det viser til hjorteviltportalen.no. Portalen for alt om elg, hjort, villrein og rådyr. Hjorteviltportalen driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra Miljødirektoratet.
Ved fallvilt skal man legge inn fakta på hjorteviltregisteret.

Ved spørsmål ta kontakt med kommunen v/viltansvarlig, NINA eller Mattilsynet.

 

Bilde av elg i Bamble (Foto: ØP).

Elg

Sist oppdatert: 21. september 2021