Folkehelseundersøkelsen - resultater

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Takk til alle som har svart og bidratt til ny kunnskap om helse og trivsel i kommunen vår.

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark ble gjennomført digitalt høsten 2021. Nesten 900 bamblinger har besvart spørsmål om nærmiljø, helse, sosial støtte, helserelatert atferd, skader og fysisk miljø, livskvalitet og demografiske opplysninger.  

De viktigste funnene 

Hvordan har den voksne befolkningen det i Vestfold og Telemark? 

Et stort antall av alle som deltok i undersøkelsen oppgir at de enten er fornøyd eller svært fornøyd med livet. Det er tydelige sosiale forskjeller i hvordan deltakerne i undersøkelsen vurdere egen helse. De fleste aspekter knyttet til psykiske plager og livskvalitet viser en sterk sammenheng med alder; livet oppleves bedre med høyere alder.

83 prosent av de som besvarte undersøkelsen er fornøyde med livet
71 prosent oppgir at helsen er god eller svært god
12 prosent opplever ensomhet
77 prosent trives godt eller svært godt i nærmiljøet

Se oversikt over tallene for Bamble kommune her
Les mer - vtfk

Foto øverst: Stina Glømmin